Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialized English in Public Health

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1SEiPH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specialized English in Public Health
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Nowak-Bończa
Prowadzący grup: Maja Nowak-Bończa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

• rozwijanie kompetencji komunikacyjnej studentów, szczególnie w odniesieniu do terminologii Zdrowia Publicznego

• poszerzanie specjalistycznego słownictwa

• wzmocnienie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych i materiałów źródłowych

• doskonalenie umiejętności sporządzania prezentacji dotyczących zdrowia publicznego, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej (artykuł, raport, opinia, esej)

• zwiększanie autonomii studenta, poprzez przyjęcie w trybie nauczania właściwych strategii


Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. posiada wysoki poziom kompetencji w języku angielskim – jest w stanie zrozumieć i odpowiednio zinterpretować teksty, zarówno na tematy konkretne, jak i abstrakcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z problematyką zdrowia publicznego


Umiejętności – student/ka:

2. potrafi się komunikować w języku angielskim, formułuje przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi zarówno ustne, jak i pisemne, potrafi zająć i uargumentować swoje stanowisko w omawianych sprawach, biorąc pod uwagę wady i zalety różnych rozwiązań

3. posiada i rozwija zdolność do integrowania wiedzy teoretycznej z praktyką


Kompetencje społeczne – student/ka:

4. docenia różnorodność poglądów i ich udziału w ogólnym wizerunku zdrowia publicznego

5. potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego, ma wiedzę na temat zasad pisania raportów i prac naukowych w języku angielskim


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie umiejętnościach: K_U23 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym lub zaawansowanym

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Forma zaliczenia: prezentacja

Na ocenę końcową składa się:

30% - ocena prac domowych, w tym pisemnych, oraz sprawdzianów

30% czynny udział na zajęciach (wymagana obecność)

40% ocena z egzaminu końcowego

95-100% = 5

90-94% = 4,5

80-89% = 4,0

70-79% = 3,5

60-69% = 3

<59% - 2


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• ocena prezentacji ustnych, prac pisemnych – efekty 1-3

• ocena pracy indywidualnej, pracy zespołowej, dyskusji grupowych – efekty 2-5


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia organizowane w formie prac i zadań grupowych, prac indywidualnych, dyskusji grupowych, indywidualnych i grupowych prezentacji, dyskusja na zadane tematy, sesje burzy mózgów, studia przypadków, prezentacje, gry komunikacyjne

Bilans punktów ECTS:

• aktywne uczestnictwo w zajęciach: 60godz. - 2 ECTS

• przygotowanie się do ćwiczeń oraz egzaminu w postaci prezentacji: 60 godz. - 2 ECTS


Pełny opis:

Zapoznanie studentów z głównymi problemami zdrowia publicznego w języku angielskim i rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie dyscypliny, z umiejętnym stosowaniem terminów specjalistycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• artykuły opublikowane w języku angielskim dla nauczania zdrowia publicznego w Europie ‘Specjalistyczna Kurs dla studentów i profesjonalistów’, Maastricht University Press 2007

• Materiały opracowane przez prowadzących zajęcia

• Inne materiały edukacyjne udostępniane podczas kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Nowak-Bończa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.