Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System zdrowotny i jego europejska interpretacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1SZiJEI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System zdrowotny i jego europejska interpretacja
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Głównym celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowa¬nia wybranych systemów zdrowotnych w perspektywie porównawczej (organizacja systemu na tle wdrożonych i proponowanych reform/ zmian, finansowanie, miejsce i odpowiedzialność jednostek samorządu teryto-rialnego w systemie ochrony zdrowia, zasoby ludzkie, zdrowie publiczne itp.). Ważnym punktem odniesienia przy analizowaniu europejskich systemów zdrowotnych jest określenie obszarów/ zakresów ingerencji Unii Europejskiej na wewnątrz-systemowe decyzje (traktaty i dyrektywy UE), w odniesieniu do np. zakresu przedmiotowego i podmiotowego zdrowia publicznego, jednolitego rynku europejskiego w kontekście migracji profesjonalistów medycznych i opieki koordynowanej czy trans¬granicznej. Bazując na wiedzy z zakresu polityki społecznej, organizacji ochrony zdrowia na świecie, polityki zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej student nabywa kompetencje w zakresie porównywania wybranych systemów zdrowotnych we wskazanych aspektach jak i oszacowania konsekwencji polityki UE w kontekście konkretnych rozwiązań systemowych.

Efekty kształcenia:


Wiedza - student/ka:

1. poprawnie nazywa główne trendy rozwoju europejskiej, krajowej oraz lokalnej w polityki zdrowotnej na przykładzie praktyki Unii Europejskiej oraz wybranych do analizy systemów zdrowotnych

2. analizuje reformy w wyselekcjonowanych systemach zdrowotnych realizowane na poziomie lokalnym oraz krajowym. Porównuje je ze sobą, przedstawiając wady i zalety wynikające z ich realizacji oraz ocenia wpływ polityki Unii Europejskiej na rozwiązania wewnętrzne

3. wyjaśnia rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia na poziomie makro i zdecentralizowanym, odpowiadających za organizowanie systemu, finansowanie świadczeń, edukację, promocje, nadzór, planowanie

4. wyjaśnia wzajemne relacje między procesami politycznymi a efektywnym działaniem na rzecz zdrowia populacji w kontekście analizy działań reformatorskich w wyselekcjonowanych systemach zdrowotnych

5. porównuje zasady organizacji i finansowania systemów ochrony zdrowia na świecie oraz wpływ polityki UE na nie

6. krytycznie ocenia lokalne, krajowe oraz europejską politykę zdrowotną


Umiejętności - student/ka:

7. analizuje główne strategie zdrowia publicznego i reformy zdrowotne wybranych krajów oraz Unii Europejskiej

8. wyciąga wnioski na temat możliwości i ograniczeń różnych instrumentów alokacji zasobów realnych i finansowych w systemie ochrony zdrowia przy formułowaniu rekomendacji odnoszących się do konstrukcji polityki zdrowotnej w wybranych systemach i w Unii Europejskiej.

9. interpretuje wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań


Kompetencje społeczne - student/ka:

10. wykazuje zaangażowanie w promocję idei zdrowia publicznego i zainteresowanie problemami polityki społecznej, zdrowia publicznego

11. współpracuje z grupą


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W10, K_W11 i K_W13 w stopniu średnim; K_W04, K_W07 i K_W12 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U18 i K_U15 w stopniu średnim; K_U05 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K04 i K_K11 w stopniu podstawowym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza o społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem tematyki modeli systemów politycznych na świecie oraz powstawania i funkcjonowania UE

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia z przedmiotu jest obecność oraz aktywność na ćwiczeniach, poprawne wygłoszenie referatu oraz pracy zaliczeniowej grupowej.

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie testu, skonstruowanego na bazie przede wszystkim pytań zamkniętych. Nie wyklucza się jednak postawienia pytania otwartego. W przypadku takiej konstrukcji (wieloczłonowej – pytania zamknięte testowe i otwarte) końcowa ocena ma charakter średniej ważonej.

3. Dla osób uzyskujących z ćwiczeń ocenę bardzo dobrą przewiduje się uwzględnienie jej w ocenie końcowej. Ocena z ćwiczeń stanowić będzie w takim przypadku 40% oceny końcowej.


I. grupa wiedza - na ocenę 2- student nie zna modeli systemów zdrowotnych i nie potrafi wskazać na główne aktywności organizacji międzynarodowych w polityce zdrowotnej, na ocenę 3 - student zna podstawowe modele systemów zdrowotnych, ale nie potrafi ich scharakteryzować, wymienia organizacje międzynarodowe zaangażowa¬ne na rzecz zdrowia jednak nie potrafi wskazać na ich aktywności w polityce zdrowotnej, na ocenę 4- student zna omawiane modele systemów zdrowotnych i potrafi je zobrazować na przykładach (przynaj¬mniej 5), poprawnie wymienia organizacje międzynarodowe zaangażo¬wane na rzecz zdrowia i potrafi wskazać na ich aktywności w polityce zdrowotnej, na ocenę 5 - student zna wszystkie omawiane modele systemów zdrowotnych i potrafi je zobrazować na wszystkich omawia¬nych przykładach, poprawnie wymienia organizacje międzynarodowe zaangażowane na rzecz zdrowia i potrafi wskazać na ich aktywności w polityce zdrowotnej a także wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie omawianą tematyką, co przejawia się aktywnością na zajęciach oraz wysokim merytorycznym poziomem przygotowywanych prac.


II. grupa umiejętności- na ocenę 2 - student nie potrafi w prosty sposób zaprezentować wyników swoich badań oraz nie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 3- student potrafi prezentować jedynie twarde dane bez ich interpretacji, na ocenę 3 - student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 5- student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej oraz proponuje własne uwagi i modyfikacje


III. grupa kompetencje społeczne - na ocenę 2 - student nie przejawia zainteresowania tematyką międzynarodowych aspektów polityki zdrowotnej, nie uczestniczy w pracy grupowej i nie formułuje żadnych konstruktywnych wypowiedzi, nie potrafi interpretować i wyciągać wniosków dotyczących zmian reformatorskich na świecie, na ocenę 3 - student przejawia podstawowe zainteresowania tematyką międzynaro¬do-wych aspektów polityki zdrowotnej, uczestniczy w pracy grupowej lecz nie formułuje konstruktywnych wypowiedzi, słabo potrafi interpretować i wyciągać wnioski dotyczące mian reformatorskich na świecie, na ocenę 4 - student przejawia duże zainteresowania tematyką międzynarodowych aspektów polityki zdrowotnej, uczestniczy w pracy grupowej oraz formułuje konstruktywne wypowiedzi, potrafi także interpretować i wyciągać wnioski dotyczące mian reformatorskich na świecie, na ocenę 5 - student przejawia ponadprzeciętne zainteresowania tematyką między¬narodowych aspektów polityki zdrowotnej, aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, formułuje wiele konstruktywnych wypowiedzi, potrafi także interpretować i wyciągać wnioski dotyczące licznych mian reformatorskich na świecie, otwarcie przedstawia swoje uwagi i wnioski analityczne.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6: test zaliczeniowy

Efekty 7-9: prezentacja

Efekty 10-11: praca w grupie


Metody dydaktyczne:

wykład monograficzny, praca w grupie

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych wraz z przygotowaniem naukowej prezentacji: 55 godz. - 2 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Prawna charakterystyka norm europejskiej polityki zdrowotnej (na tle polityki społecznej)

2) Dorobek Rady Europy, Regionu Europejskiego WHO

3) Dorobek Unii Europejskiej - Biała Księga Europejskiej Polityki Społecznej. Wybrane dokumenty Europejskiej Polityki Społecznej. Dokumenty w sprawie reform opieki zdrowotnej, Dokumenty w sprawie praw pacjenta, Problemy zdrowia w Białej Księdze Europejskiej Polityki Społecznej, Art. 129 Traktatu w Maastricht i 156 Traktatu Amsterdamskiego, Dokumenty w sprawie zdrowia publicznego, Wybrane dyrektywy

4) Pojęcie systemu i cechy podejścia systemowego. System i model: perspektywa opisowa i normatywna Tradycyjne typologie systemów zdrowotnych. System zdrowotny w interpretacji OECD

5) System zdrowotny w ujęciu WHO. Ewolucja ujęcia WHO

6) Cechy systemów w ujęciu porównawczym

Ćwiczenia:

1) Polityka zdrowotna Rady Europy i Regionu Europejskiego WHO - analiza dokumentów

2) Uwarunkowanie Jednolitego Rynku Europejskiego w ochronie zdrowia

3) Swoboda przemieszczania się pacjentów (zasady nabywania świadczeń zdrowotnych na rynku EU/ EFTA).

4) Orzecznictwo sądów administracyjnych i ETS w sprawach skarg pacjentów na krajowe instytucje odpowiedzialne za refundacje kosztów leczenia na terenie EU.

5) Swoboda przemieszczania się profesjonalistów medycznych (zasady uznawania zawodu, migracje lekarzy, pielęgniarek)

6) Europejska polityka lekowa

7) Turystyka medyczna

8) Zagadnienia wprowadzające, definicje i inne kategorie metodologiczne. Istota i treść systemu zdrowotnego.

9) Najważniejsze modele systemów zdrowotnych

a) System polityczny i zdrowotny w Niemczech

b) System polityczny i zdrowotny w Wielkiej Brytanii

c) System polityczny i zdrowotny w USA

d) System polityczny i zdrowotny we Francji

e) System polityczny i zdrowotny w Holandii

f) Systemy polityczne i zdrowotne w krajach skandynawskich

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kowalska-Bobko I. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

• Włodarczyk C., Kowalska I., Mokrzycka A. (2012), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa

• Kowalska I., Mokrzycka A., (red.) (2013), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej, Europejskiej, Systemowej, Difin, Warszawa

• Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej,(rozdział II), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Włodarczyk C., Poździoch S. (2001), Systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Włodarczyk C. (2003), Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• Belcher P. (2001), Rola Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Ignis, Warszawa

• Kozierkiewicz A. (2007), Uwarunkowania prawne i praktyka przepływu trans granicznych pacjentów, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 1-2 2007.

• Paszkowska M. (2006), Jednolity rynek europejski w ochronie zdrowia, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV, nr 2

• Kowalska I. (2009), Cross border care - polish judicature, Health Policy Monitor, April 2009

• Kowalska I. (2008), Cross border care - rules of NHF authorisation, Health Policy Monitor, October 2008

• Domagała A. (2006), Problemy płacowe i emigracja zarobkowa polskich lekarzy i pielęgniarek Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV, nr 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.