Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1ZZL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia 30 miejsc więcej informacji
Wykład 11 miejsc więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Domagała
Prowadzący grup: Alicja Domagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przedstawienie studentom aktualnych informacji na temat rynku pracy sektora zdrowotnego i jego uwarunkowań oraz praktycznych narzędzi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście kadry placówek ochrony zdrowia. W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi, a także a także związane z tą wiedzą umiejętności i kompetencje, student uzyskuje podstawy właściwego zarzą¬dzania zasobami ludzkimi jednostek opieki zdrowotnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza - student/ka:

1. wymienia i klasyfikuje czynniki warunkujące skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach opieki zdrowotnej*

2. analizuje i uzasadnia różne interakcje społeczne

3. wymienia i charakteryzuje metody redukowania i radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu


Umiejętności - student/ka:

4. potrafi stosować techniki skutecznego komunikowania się społecznego i interpersonalnego i potrafi komunikować się w różnych sytuacjach społecznych


Kompetencje społeczne - student/ka:

5. wykazuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym i dobrze planuje własny czas

6. jest zdolny/a do pracy w grupie zadaniowej


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W21, K_W29 w stopniu podstawowym; K_W20 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U07 w stopniu podstawowym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K07 w stopniu podstawowym; K_K11 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru obejmującego całość zagadnień z wykładów i ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest obecność i aktywność na zajęciach.


Ocena końcowa: 80% - egzamin, 20 %- aktywność na ćwiczeniach


Ocena efektów 1-3: wyniki testu końcowego,

3 – student napisał test na 60-69%

3,5 – student napisał test na 70-79%

4 – student napisał test na 80-89%

4,5 – student napisał test na 90-94%

5 – student napisał test powyżej 95%


Ocena efektów 4 i 6:

3 – potrafi stosować w sposób ograniczony stosować techniki komunikowania, mało angażuje się w pracę grupową

3,5 – potrafi stosować techniki komunikowania, mało angażuje się w pracę grupową

4 – potrafi stosować prezentowane techniki komunikowania, sprawnie pracuje w grupie

4,5 - potrafi skutecznie stosować skutecznie techniki i narzędzia komunikacyjne i aktywnie pracuje w grupie.

5 – potrafi stosować skutecznie techniki i narzędzia komunikacyjne i aktywnie pracuje w grupie przyjmując często rolę lidera grupy.


Ocena efektu 5 – zgodnie ze skalą stosowaną w ćwiczeniu: Profil władania czasem własnym


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-3: pisemny test wielokrotnego wyboru

Efekt 1: dodatkowo ćwiczenia i testy rozwiązywane przez studenta na platformie PEGAZ

Efekty 4 i 6: obserwacja i efekty pracy w grupach w trakcie ćwiczeń

Efekt 5: przeprowadzony na ćwiczeniach test oceniający profil władania czasem własnym


Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, e-learning, praca w małych grupach, case study, burza mózgów

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach i e-learning: 45 godz. – 1,5 ECTS

• przygotowanie się do zajęć: 15 godz. – 0,5 ECTS

• przygotowanie się do testu zaliczeniowego i uczestnictwo w nim: 30 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Zarządzanie zasobami ludzkimi - geneza, charakterystyka podejścia.

2) Specyfika kadr medycznych i problemy zarządzania zasobami ludzkimi systemu zdrowotnego.

3) Planowanie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia.

4) Aktualne problemy dotyczące kadr medycznych na rynku polskim, europejskim i globalnym, w tym migracje.

5) Rozwój i szkolenia pracowników. System oceny okresowej pracowników.*

6) Zarządzanie zespołem.

7) Organizacja czasu pracy.*

8) System motywacyjny w organizacji.

9) Systemy wynagrodzeń i bodźców materialnych w organizacjach polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Ćwiczenia:

1) Planowanie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia.

2) Rozwój i szkolenia pracowników.

3) Proces kształcenia poszczególnych grup zawodów medycznych

4) System oceny okresowej pracowników.

5) Zarządzanie zespołem. Praca zespołowa

6) Organizacja czasu pracy.

7) Czynniki motywacyjne.

8) System motywacyjny w organizacji.

9) Systemy wynagrodzeń i bodźców materialnych w organizacjach polskiego systemu opieki zdrowotnej

10) Menadżer ochrony zdrowia –specyfika pracy i wymagane kompetencje.

11) Migracje pracowników medycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Wydanie specjalne poświęcone kadrom medycznym: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2013, tom 11, część A

• Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Buchan J., Dhillon IS., Campbell J. (ed.) (2017), Health Employment and Economic Growth: An Evidence Base, World Health Organization, Geneva

• Buchan J., Perfilieva G. (2015), Making Progress Towards Health Workforce Sustainability in the WHO European Region, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen

• wybrane materiały przekazywane studentom przez koordynatora w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia 30 miejsc więcej informacji
Wykład 11 miejsc więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Domagała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.