Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2AEwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka II, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ekaterina Kissimova-Skarbek
Prowadzący grup: Ekaterina Kissimova-Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zrozumienia argu¬men¬tów i teoretycznych podstaw analiz ekonomicznych stosowanych w zarzą¬dzaniu ochroną zdrowia oraz opanowanie zaawansowanych metod i narzędzi ocen ekonomicznych wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji alokacyjnych w systemie ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia i charakteryzuje metody i narzędzia analiz ekonomicznych stosowane w ochronie zdrowia

2. wylicza i definiuje metody i jednostki pomiaru wyników programów zdrowotnych oraz pomiaru ekonomicznego obciążenia chorobami społeczeństw

3. krytycznie ocenia metody stosowane w najnowszej wersji badania obciążenia chorobami, urazami i czynnikami ryzyka świata (Global Burden of Disease Study (GBD) z roku 2017) i porównuje z metodami stosowanymi w poprzednich latach badania GBD

4. wybiera narzędzia wizualizacji wyników badania GBD z roku 2017 dla Polski, Europy i świata w prezentacji kluczowych wniosków z analizy

5. stosuje wyników GBD do benchmarkingu systemów ochrony zdrowia wybranych krajów


Umiejętności – student/ka:

6. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych przedstawiających analizy ekonomiczne przedsięwzięć medycznych

8. potrafi skonstruować oraz przeprowadzić pełną analizę ekonomiczną programu zdrowotnego

9. potrafi wykonać kompleksową ocenę ekonomicznego obciążenia wybraną przewlekłą chorobą społeczeństwa Polski


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów

11. jest zdolny motywować decydentów do efektywnego wykorzystania gromadzonych w systemie ochrony zdrowia danych w podejmowaniu decyzji alokacyjnychEfekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W25 w stopniu podstawowym; K_W24 w stopniu średnim; K_W11, K_W15 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U15 w stopniu podstawowym; K_U12, K_U14 i K_U21 w stopniu średnim; K_U01,K_U02, K_U18, K_U19 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K11 w stopniu podstawowym; K_K05 i K_K10 w stopniu średnim; K_K02 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu ekonomiki zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Ocena aktywności na warsztatach komputerowych, ocena rozwiązywania studiów przypadków i zadań oraz ocena projektu zaliczeniowego i prezentacji. Każdy projekt powinien być przedstawiony w formie pisemnej (w MS Word), prezentacji Power Point oraz obliczeń, wraz z plikiem MS Excel.

Student ma obowiązek uczęszczania na wykładach i ćwiczeniach. Dopuszcza się jedną nieobecność.


Ocena końcowa: projekt zaliczeniowy 70%, ustna prezentacja wyników projektu 10%, obecność na wykładzie i ćwiczeniach 20%.

Ocena końcowa wystawiana jest według następującej skali:

93,0% – 100,0% bdb (5,0);

85,0% – 92,9% db plus (4,5);

77,0% – 84,9% db (4,0);

69,0% – 76,9% dst plus (3,5);

60,0% – 68,9% dst (3,0);

0% – 59,9% ndst (2,0).


Efekty 1, 3-4:

- na ocenę 3: w pracy pisemnej student prawidłowo wybiera i definiuje metodę analizy ekonomicznej konkretnego programu zdrowotnego lub oceny obciążenia chorobą społeczeństwa, wymienia wszystkie rodzaje analiz ekonomicznych stosowanych w ochronie zdrowia, ale nie definiuje metod wyboru programów lub tworzenia priorytetów zdrowotnych,

- na ocenę 4: w pracy pisemnej student prawidłowo wybiera analizę ekonomiczną, charakteryzuje wszystkie rodzaje analiz ekonomicznych stosowanych w ochronie zdrowia i metod podejmowania decyzji alokacyjnych, ale nie jest w stanie wskazać różnice w technikach obliczeń stosowanych w najnowszej i poprzedniej wersji badania GBD,

- na ocenę 5: w pracy pisemnej student prawidłowo wybiera analizę ekonomiczną, charakteryzuje wszystkie rodzaje analiz ekonomicznych stosowanych w ochronie zdrowia i metod podejmowania decyzji alokacyjnych, pokazuje obliczenia jednostki DALY według technik stosowanych w najnowszej i generycznej wersji badania GBD oraz przytacza prawidłowe wnioski.


Efekty 2-5, 7-8:

- na ocenę 3: student rozwiązuje części studium przypadków i zadań, nie interpretuje wyników,

- na ocenę 4: student rozwiązuje studium przypadków i zadań, ale nie interpretuje wyników i nie wybiera metodę wizualizacji wyników,

- na ocenę 5: student prawidłowo rozwiązuje studium przypadków i zadań, prawidłowo interpretuje wyników, formułuje własne wnioski i wybiera metodę wizualizacji wyników.


Efekt 6: Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych przedstawiających analizy ekonomiczne przedsięwzięć medycznych:

- na ocenę 3: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje analizy publikacji naukowych ale nie interpretuje wyników,

- na ocenę 4: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje analizy publikacji naukowych, ale nieodpowiednio interpretuje jej wyniki,

- na ocenę 5: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje analizę i prawidłowo interpretuje publikacje naukowe.


Efekt 7:

- na ocenę 3: w pracy pisemnej student dokonuje częściowej analizy ekonomicznej programu zdrowotnego,

- na ocenę 4: w pracy pisemnej student prawidłowo przeprowadza pełną analizę ekonomiczną programu zdrowotnego, ale nieodpowiednio interpretuje wyniki,

- na ocenę 5: w pracy pisemnej student prawidłowo przeprowadza analizę ekonomiczną programu zdrowotnego oraz prawidłowo interpretuje wyniki, formułuje własne wnioski.


Efekt 8: Potrafi wykonać ocenę ekonomicznego obciążenia wybraną przewlekłą chorobą społeczeństwa Polski:

- na ocenę 3: na warsztatach komputerowych student częściowo rozwiązuje studium przypadku oraz w pracy pisemnej przeprowadza częściową analizę,

-na ocenę 4: na warsztatach komputerowych student rozwiązuje studium przypadku, ale nie interpretuje wyników. W pracy pisemnej prawidłowo przeprowadza analizę, lecz nie prawidłowo interpretuje wyniki,

- na ocenę 5: na warsztatach komputerowych student rozwiązuje prawidłowo studium przypadku oraz interpretuje wyniki; w pracy pisemnej prawidłowo przeprowadza analizę i interpretuje wyniki i wybiera odpowiednią metodę wizualizacji wyników.


Efekty 9-10:

- na ocenę 3: na ćwiczeniach student wykazuje się wiedzą zdobytą samodzielnie, ale nie wykazuje poszerzenia swoich umiejętności. Nie potrafi sformułować rekomendacji dla decydentów polityki zdrowotnej dotyczących możliwości wykorzystania gromadzonych w systemie zdrowotnym danych o stanie zdrowia populacji,

- na ocenę 4: na ćwiczeniach student wykazuje się wiedzą zdobytą samodzielnie oraz nowymi umiejętnościami, jednakże bez podania rozwiązania problemu oraz źródeł danych niezbędnych do oceny stanu zdrowia populacji,

- na ocenę 5: na ćwiczeniach student wykazuje się wiedzą zdobytą samodzielnie, nowymi umiejętnościami oraz formułuje działania zmierzające do rozwiązania problemu zdrowotnego i źródła danych do monitorowania poprawy stanu zdrowia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1: ocena projektu zaliczeniowego studenta,


Efekty 2, 5, 9-10: bieżąca ocena rozwiązywania studiów przypadków w trakcie warsztatów komputerowych oraz przygotowania wniosków z analiz w trakcie pracy online z wykorzystaniem baz danych z badania GBD 2010,


Efekty 3-4, 6-8: aktywność na zajęciach, ocena pracy pisemnej – projektu zaliczeniowego studenta oraz przedstawionej prezentacji


Metody dydaktyczne:

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w formie warsztatów komputerowych w trakcie których studenci rozwiązują studium przypadków z wykorzystaniem MS Excel oraz pracują online na bazach danych Institute of HealthMetrics and Evaluation, University of Washington, Seatle, USA oraz innych dostępnych bazach danych (takich jak ONZ, WHO, Eurostat, GUS). Warsztaty komputerowe przebiegają następująco:

1. Przedstawienie przez wykładowcę zagadnienia będącego przedmiotem danych zajęć oraz dyskusja;

2. Rozwiązywanie zadań lub studium przypadku z wykorzystaniem MS Excel oraz baz danych dostępnych online – samodzielna praca studentów;

3. Przedstawienie rozwiązania i jego analiza przez wykładowcę;

4. Dyskusja.


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie pracy pisemnej: 30 godz.- 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Badanie globalnego obciążenia chorobami, urazami i czynnikami ryzyka (Global Burden of Disease Study - GBD). Etapy rozwoju. Główne przyczyny wzrostu obciążenia chorobami przewlekłymi w ostatnich dekadach. Koszty przedsięwzięć medycznych. Elementy, długość obserwacji, perspektywa analizy. Podejście WHO-CHOICE do szacowania i prezentacji kosztów programów zdrowotnych.

2) Porównywanie i wybór programów zdrowotnych w ramach posiadanego budżetu. Wybór komparatora. Dominacja silna (alternatywa dominująca) i rozszerzona.

3) Krytyczna ocena analizy ekonomicznej programów zdrowotnych. Prezentacja wyników analizy ekonomicznej: określenie przypadku referencyjnego. Przykład programu USA DPP (zapobiegania powstawania cukrzycy).

4) Modelowanie w szacowaniu kosztów i efektów porównywanych przedsięwzięć medycznych. Drzewa decyzyjne i modele Markowa.

Ćwiczenia:

1) Ocena obciążenia jakie stanowi dane schorzenie dla społeczeństwa w jednostkach czasu: PYLL, PEYLL, SEYLL, DALY według starej i nowej metodologii badania Global burden of disease study(GBD) – przykład choroby Alzheimera w Polsce.

2) Dyskontowanie utraconego okresu życia. Liczenie utraconego dochodu narodowego z powodu choroby Alzheimera.

3) Identyfikacja przyczyn wzrostu obciążenia chorobą Alzheimera społeczeństwa Polski w okresie 2000 – 2016.

4) Koszty programu szczepień – zastosowanie podejścia WHO- CHOICE

5) Analiza kosztów i efektów programu szczepienia przeciwko WZW typu B. Liczenie rocznego ekwiwalentu kosztu dobra kapitałowego.

6) Liczenie wyników programu prewencyjnego w jednostkach oddalonych DALY.

7) Obliczenie wyników leczenia w jednostkach zyskanych QALY. Ocena kosztów i efektów programów prewencyjnych z wykorzystaniem wskaźnika DALY.

8) Koszt cukrzycy typu 1 w województwie Małopolskim – ilustracja podejścia typu koszt choroby (cost-of-illness).

9) Ocena stanu zdrowia z wykorzystaniem wybranych narzędzi: EQ-5D-3L, 15D, HUI2.

10) Zastosowanie drzewa decyzyjnego i modelu Markowa do oszacowania kosztów i efektów programów zdrowotnych. Liczenie korzyści monetarnych netto programu zdrowotnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Drumond M.F., O'Brien B., Stoddart G.L., Torrance G.W. (2003), Metody badań ekonomicznych programów zdrowotnych, Via Medica, Gdańsk

• Dubas-Jakóbczyk K. (2015), Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia, w: Golinowska S. (red.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia. Podręcznik ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa, s. 334–353

• Kocot E. (2015), Wskaźniki ekonomiczne, społeczne i zdrowotne, w: Golinowska S. (red.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia. Podręcznik ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa, s. 145–170

• Kissimova-Skarbek K. (2015), Koszty obciążenia chorobami, w: Golinowska S. (red.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia. Podręcznik ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa, s. 354–391

• Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęć

Literatura uzupełniająca:

• Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2013), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa

• GBD 2016 DALY and HALE Collaborators (2017), Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016, THE LANCET, 2017, Volume 390, Issue 10100, pp. 1260 – 1344.

• Kissimova-Skarbek K. (2016), Approaches to disease burden measurement: Disability-Adjusted Life-Years (DALYs) globally and in Poland, and national income lost due to disease in Poland, 1990-2015. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrwia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, T. 14, nr 3, s. 175-193 http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2016/Tom-14-zeszyt-3/art/8098/

• International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, Eighth Edition. Brussels, International Diabetes Federation, 2017. www.diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.