Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2EUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka II, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kocot, Christoph Sowada
Prowadzący grup: Ewa Kocot, Christoph Sowada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest wyposażenie zainteresowanych studentów w specjalistyczną wiedzą na temat funkcjonowania mechanizmu ubezpie-czenia umożliwiającą zrozumienie zasad determinujących funkcjonowanie rynku ubezpieczeń zdrowotnych, zarówno prywatnych jak i społecznych, jego zalet i ograniczeń.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

4. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki i organizacji ubezpieczeń zdrowotnych

5. wyjaśnia czynniki determinujące popyt i podaż w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych

6. omawia rodzaje i skutki zawodności rynku w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych oraz możliwości ich ograniczenia

7. opisuje różnice i podobieństwa pomiędzy różnymi modelami ubezpieczeń zdrowotnych oraz przykłady ich zastosowań

8. wymienia czynniki wpływające na wysokość wydatków i przychodów ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz wyjaśnia sposób ich oddziaływania


Umiejętności – student/ka:

6. oblicza podstawowe wartości determinujące popyt na ubezpieczenia zdrowotne, podaż takiego ubezpieczenia oraz efekty odnoszące się do dobrobytu społecznego

7. oblicza składki aktuarialne, narzuty na składki (w tym narzuty bezpieczeństwa), cenę ubezpieczenia, oraz ocenia wpływ rozwiązań podatkowych na wysokość ceny ubezpieczenia

8. sporządza prognozę sytuacji finansowej ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce z uwzględnieniem wpływu różnych determinant wydatków i przychodów


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W12 w stopniu średnim; K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U21 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i ekonomiki zdrowia, matematyki i statystyki, ogólna znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce i krajach europejskich. Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.


Wszystkie zajęcia są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.


Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest wykonanie przez studenta projektu: prognozy wydatków/przychodów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Wyniki prognozy mają zostać zaprezentowane przez studenta w formie poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym pisemnego referatu.


Referat oceniany jest pod względem:

a) kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów),

b) prawidłowości struktury i treści referatu (0-5 punktów)

Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.

Skala ocen:

• 9,5-10 punktów: 5,0 (bardzo dobry);

• 8,5-9 punktów: 4,5 (dobry plus);

• 7,5-8 punktów: 4,0 (dobry);

• 6,5-7 punktów: 3,5 (dostateczny plus);

• 6 punktów: 3,0 (dostateczny).


Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie na ocenę co najmniej dostateczną każdej z dwóch części pisemnego egzaminu końcowego. W pierwszej części, na którą składają się pytania otwarte, sprawdzone zostanie osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu wiedzy (efekty 1-4); w drugiej części zadaniowej sprawdzone zostanie osiągniecie efektów z zakresu umiejętności (efekty 6-7). Dopuszcza się możliwość rozdzielenia egzaminu na dwa dni.


Warunkiem zaliczenia każdej części egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdej części.

Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby punktów uzyskanych z obu części egzaminu:

• ocena dostateczna - student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny - student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra - student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry - student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra - student uzyskuje ponad 90% punktów


Studentom, którzy z któreś z części egzaminu nie uzyskali 60% punktów, ale uzyskali co najmniej 40% punktów, oferuje się możliwość dodatkowego zaliczenia ustnego lub pisemnego materiału sprawdzanego na niezaliczonej części egzaminu.

Końcowa ocena z modułu stanowi średnią ważoną z oceny z egzaminu 70% oraz z oceny przygotowanego projektu prognozy i referatu - 30%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięcie przez studenta efektów 1-4 oraz 6-7 sprawdzone zostanie w czasie składającego się z dwóch części i trwającego łącznie 90 minut egzaminu pisemnego. Sprawdzenie osiągnięcia efektu 5 oraz efektów 8-9 nastąpi na podstawie oceny przygotowanego projektu prognozy i referatu oraz uczestnictwa studenta w dyskusji na ćwiczeniach.

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia, dyskusje na zadany temat, rozwiązywanie przykładowych zadań, praca nad projektem/prognozą

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 60 godz. - 2 ECTS

• przygotowanie prognozy przychodów i wydatków oraz pisemnego referatu omawiającego wyniki: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie na zajęcia ćwiczeniowe: 15 godz. – 0,5 ECTS

• przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 45 godz. – 1,5 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Pojęcie i klasyfikacja ryzyka, cechy ryzyka zdrowotnego, sposoby zarządzania ryzykiem

2) Zasady podejmowania decyzji w warunkach niepewności, funkcja oczekiwanej użyteczności, ekwiwalent pewności, premia za ryzyko i premia za bezpieczeństwo

3) Popyt na ubezpieczenie zdrowotne, składki aktuarialne i rzeczywiste, optymalny poziom zabezpieczenia (przy różnych rodzajach narzutów loading fee)

4) Podaż ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczenie ubezpieczenia przed niewypłacalnością

5) Zawodności rynku ubezpieczeniowego - skutki asymetrii informacyjnych dla rynku ubezpieczeń zdrowotnych: moral hazard, adverse selection, cream skimming i instrumenty przeciwdziałające (współpłacenie, zwroty składek, bonusy, zróżnicowanie oferty – równowaga rozłączna Rotschilda i Stiglitza, wyrównanie finansowe między ubezpieczycielami)

6) Podstawowe typy i formy ubezpieczeń zdrowotnych: ubezpieczenia społeczne parafiskalne i solidarne, ubezpieczenia prywatne, kalkulacja składek, zasiłki składkowe, rozwiązania stosowane na świecie

7) Ubezpieczenia zdrowotne w starzejącym się społeczeństwie

8) Prognozy wydatków/przychodów w ochronie zdrowia - podstawowe modele ze szczególnym uwzględnieniem modelu aktuarialnego

Ćwiczenia:

1) Przypomnienie podstaw rachunku prawdopodobieństwa

2) Zasady podejmowania decyzji w warunkach niepewności – obliczanie ekwiwalentu pewności, premii za ryzyko i premii za bezpieczeństwo

3) Optymalny poziom zabezpieczenia przy braku narzutów na składkę aktuarialną oraz przy narzutach kwotowych i procentowych

4) Obliczanie narzutu bezpieczeństwa

5) Analiza wpływu poszczególnych form współpłacenia na przebieg krzywej popytu na świadczenia zdrowotne

6) Wpływ ubezpieczenia na popyt na świadczenia zdrowotne – moral hazard, efekty netto

7) Cena ubezpieczenia i wpływ regulacji podatkowych

8) Kalkulacja składek ubezpieczeniowych, w tym zawierających rezerwy na starość

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wybrane i omawiane na wykładach i ćwiczeniach zagadnienia z:

• Sowada C. (2013), Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpiecze-niach zdrowotnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

• Morris S., Devlin N., Parkin D. (2011), Ekonomia w ochronie zdrowia, rozdz. 5 i 6, Wolters Kluver, Warszawa

• Kifmann M. (2000), Insuring Premium Risk in Competitive Health Insurance Markets, Mohr Verlag, Tubingen, s. 14-20,

• Królikowski W. (2006), Ubezpieczenia. Zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łodź, s. 75-115, 123-131, 159-173

• Zweifel P. (2007), The Theory of Social Health Insurance, NOW Publisher, Boston

• Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2011), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, rozdz. 8 - 12, 18 - 19, 21 - 22, Wolters Kluver, Warszawa

• Sowada C. (2014), Dodatkowe, prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej – Wnioski dla Polski, eBOOK, Wyd. Kamsoft SA, Katowice

• European Commission (2015), The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), European Economy 3/2015 (rozdział 2 z części 2: Health care)

• Sowada C. (2016), Składka zdrowotna jako procent dochodu a solidaryzm: założenia i doświadczenia, Ekonomista nr 4, s. 567-582.

Literatura uzupełniająca:

• Folland S. (2005), The Quality of Mercy: Social Health Insurance in the Charitable Liberal State, w: Journal of Health Care Finance and Economics, vol. 5, s. 23-46

• Phelps C. (2003), Health Economics wyd. 3., Addison Wesley, Boston, s. 324-330, 344-351

• Golinowska S., Kocot E., Sowa A. (2008), Scenarios for health expenditure in Poland, CASE Network Reports No. 78

• Monkiewicz J. (red.) (2002), Podstawy ubezpieczeń tom I - mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa, s. 17-53, 381-397

• Sowada C. (2001), Wyrównanie finansowe między kasami chorych, w: Polityka Społeczna, nr 10, s. 15-21

• Sowada C. (2004), Współpłacenie - szanse, zagrożenia i warunki szerszego zastosowania w systemie powszechnego społecznego ubezpieczenia zdrowotnego, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. II, nr 1, s. 11-22

• Sowada C. (2011), Starzenie się człowieka i starzenie się populacji. Podział odpowiedzialności za skutki finansowe w systemie opieki zdrowotnej, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. IX, nr 1, s. 86-100

• Inne źródła podane zostaną w czasie zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.