Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2EZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka I, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Karolina Sobecka, Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat metod wyko-rzystywanych w edukacji zdrowotnej i zadań realizowanych przez eduka-to¬ra zdrowia. Ponadto, przedmiot ma na celu zdobycie umiejętności opracowania programu edukacyjnego w odniesieniu do potrzeb zdrowo-tnych zidentyfikowanych w konkretnej grupie docelowej. Istotnym aspektem zajęć jest również przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej oraz do współpracy z instytucjami działającymi na rzecz promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia i wyjaśnia koncepcje edukacji zdrowotnej, przedstawia zasady planowania działań z zakresu edukacji zdrowotnej

2. wymienia i porównuje metody ewaluacji w edukacji zdrowotnej

3. wskazuje i porównuje metody i techniki stosowane w edukacji zdrowotnej


Umiejętności – student/ka:

4. planuje, wdraża, monitoruje, ewaluuje i ocenia programy oraz scenariusze edukacji zdrowotnej


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. potrafi pracować w grupie nad strategią rozwiązania wybranego problemu zdrowotnego przy pomocy metod edukacji zdrowotnej

6. integruje wiedzę teoretyczną z praktyką


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W02, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W21 i K_W24 w stopniu średnim; K_W06 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U04 i K_U12 w stopniu podstawowym; K_U01, K_U06, K_U13 i K_U14 w stopniu średnim; K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności społecznych: K_K01, K_K06, K_K10 i K_K11 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.


Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), aktywność w trakcie ćwiczeń, przygotowanie i prezentacja wybranego tematu z zakresu edukacji zdrowotnej oraz opracowanie programu edukacji zdrowotnej.


Końcowa ocena zostaje wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych za opracowanie przez studenta w zespole zadaniowym programu edukacji zdrowotnej (50% ostatecznej oceny), ocenę wyniku ewaluacji programu edukacji zdrowotnej (30% ostatecznej oceny) oraz za aktywność i wypowiedzi w trakcie zajęć kontaktowych (20% ostatecznej oceny).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać po zsumowaniu wyników poszczególnych aktywności.

Studentom, którzy nie uzyskali wymaganego minimum, ale uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości przedmiotu w celu zaliczenia modułu.


Efekty 1-4

Ocena 3

Student omawia na ogólnym poziomie koncepcje edukacji zdrowotnej. Potrafi wymienić i w ograniczonym zakresie omówić najważniejsze zasady planowania, a także metody ewaluacji w edukacji zdrowotnej. Wymienia i podaje przykłady technik stosowanych w edukacji zdrowotnej, ale nie potrafi zawsze określić ich skuteczności.

Ocena 4

Student omawia w sposób szczegółowy najważniejsze koncepcje edukacji zdrowotnej. Potrafi wymienić i omówić w sposób spójny zasady planowania wykorzystywane w edukacji zdrowotnej, a także metody ewaluacji. Wymienia i podaje przykłady większości najważniejszych technik stosowanych w edukacji zdrowotnej i potrafi ocenić ich skuteczność.

Ocena 5

Student kompleksowo omawia koncepcje edukacji zdrowotnej określając ich znaczenie praktyczne. Potrafi wymienić i omówić większość najważniejszych zasad planowania wykorzystywanych w edukacji zdrowotnej, a także metod ewaluacji oraz ocenić zasadność ich stosowania w konkretnych sytuacjach. Student swobodnie wymienia i podaje przykłady dostępnych technik stosowanych w edukacji zdrowotnej oraz potrafi porównać ich skuteczność.

Efekty 5-6

Ocena 3

Student planuje program edukacyjny składający się z najważniejszych wymaganych elementów i dopasowany do części potrzeb edukacyjnych docelowej grupy odbiorców. Przeprowadza ogólną ocenę potrzeb edukacyjnych grupy docelowej. W ograniczonym zakresie potrafi się posługiwać na określonej strategii planowania. W ograniczonym zakresie potrafi wyciągnąć wnioski z danych epidemiologicznych dotyczących stanu zdrowia społeczności oraz sygnalizowanych przez nią potrzeb, aby zaplanować działania edukacyjne. Włącza się do pracy zespołu i realizuje powierzone mu zadania, ale przyjmuje raczej bierną postawę przy określaniu celów, strategii i technik wykorzystywanych w programie edukacji zdrowotnej.

Ocena 4

Student planuje rozbudowany program edukacyjny składający się z większości wymaganych elementów i zharmonizowanych z większością potrzeb edukacyjnych docelowej grupy odbiorców. Przeprowadza szczegółową ocenę potrzeb edukacyjnych grupy docelowej. W szerokim zakresie potrafi się posługiwać na określonej strategii planowania. Wyciąga adekwatne wnioski z danych epidemiologicznych dotyczących stanu zdrowia społeczności i sygnalizowanych przez społeczność lokalną potrzeb, aby zaplanować złożone działania edukacyjne. Aktywnie włącza się do pracy zespołu i z zaangażowaniem realizuje powierzone mu zadania, także w pewnym stopniu włącza się do definiowania celów, strategii i technik wykorzystywanych w programie edukacji zdrowotnej.

Ocena 5:

Student planuje kompleksowy i spójny program edukacyjny składający się z wszystkich wymaganych elementów i w pełni zharmonizowany z potrzebami edukacyjnymi docelowej grupy odbiorców. Przeprowadza szczegółową i wszechstronną ocenę potrzeb edukacyjnych grupy docelowej. Swobodnie posługuje się różnymi strategiami planowania. Przeprowadza pogłębioną analizę danych epidemiologicznych dotyczących stanu zdrowia społeczności i sygnalizowanych przez społeczność lokalną potrzeb, wyciągając zaawansowane wnioski pozwalające zaplanować złożone, zintegrowane działania edukacyjne. Aktywnie włącza się do pracy zespołu i z dużym zaangażowaniem realizuje powierzone mu zadania, chętnie włącza się w definiowanie celów, strategii i technik wykorzystywanych w programie edukacji zdrowotnej oraz podejmuje inicjatywy mające na celu zwiększenie jakości programu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4: ocena wypowiedzi i aktywności w trakcie zajęć, ocena prezentacji wybranego tematu z zakresu edukacji zdrowotnej

Efekty 5-6: ocena zadań wykonywanych w ramach pracy zespołowej, w tym opracowanie i prezentacja programu edukacyjnego i ewaluacja programu edukacji zdrowotnej


Metody dydaktyczne:

- wykład

- dyskusja

- prezentacja multimedialna

- praca w grupach zadaniowych

- opracowanie i prezentacja materiałów edukacyjnych


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 45 godz. – 1,5 ECTS

• przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz. – 0,5 ECTS

• przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zajęciach 25 godz. – 1 ECTS

• opracowanie i prezentacja scenariusza edukacyjnego 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Edukacja jako instrument zmiany postaw i zachowań zdrowotnych.

2) Zasady planowania programów edukacji zdrowotnej.

3) Diagnoza potrzeb edukacyjnych.

4) Strategie i modele edukacji zdrowotnej.

5) Metody, techniki i pomoce stosowane w edukacji zdrowotnej.

6) Reklama społeczna: problemy definicyjne, obszary oddziaływania reklamy społecznej, cele, funkcje i zadania reklamy społecznej, rodzaje reklamy społecznej, zastosowanie mechanizmu dysonansu poznawczego w reklamie społecznej, podstawowe grupy docelowe i techniki oddziaływania.

Ćwiczenia:

1) Opracowanie programu edukacji zdrowotnej, w tym scenariuszy zajęć edukacyjnych, dotyczących problemów zdrowotnych osób zdrowych, jak również wybranych grup pacjentów, dostosowanych do różnych grup wiekowych (dzieci/młodzież/dorośli/osoby starsze).

2) Analiza wykorzystania mediów w edukacji zdrowotnej (prasa, radio, telewizja, Internet).

3) Zastosowanie wybranych technik do pomiaru postaw i diagnozowania potrzeb edukacyjnych.

4) Zastosowanie różnych metod i technik do pracy z grupą (dostosowywanie do określonych grup i warunków organizacyjnych).

5) Kampanie społeczne – stosowane strategie.

6) Reklama społeczna – przegląd badań dot. skuteczności, mechanizmów oddziaływania.

7) Analiza i ocena wybranych kampanii społecznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Woynarowska B. (2017), Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa

• Aronson E., Wilson T., Akert R. (2012), Psychologia społeczna. Zysk i S-ka, Poznań

• Cylkowska-Nowak M. (red.) (2008), Edukacja zdrowotna: możliwości, problemy, ograniczenia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

• Doliński D. (2003), Psychologiczne mechanizmy reklamy. GWP, Gdańsk

• Wierzchoń M. i Orzechowski J. (red.) (2010), Nowe trendy w reklamie. Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa

• Jacenik B. (red.) (2010), Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Piasecka A. (2008), Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych - wymiar edukacyjny. Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń

• Kościńska E. (2010), Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

• Kozłowska A. (2011), Reklama: techniki perswazyjne. Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

• Kulik TB, Wolny B, Pacian A (red.) (2008), Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Cz. 1, Zagrożenia zdrowia - profilaktyka - wychowanie zdrowotne. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Stalowa Wola, Lublin

• Lewicki C. (2006), Edukacja zdrowotna: systemowa analiza zagadnień. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

• Daszkiewicz M. (2011), Planowanie kampanii społecznych, w: Mazurek-Łopacińska K. (red.), Nauki o Zarządzaniu 6. Badania rynkowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 161, Wrocław, s. 131-145

• Szostek D. (2014), Błędy i trudności w stosowaniu marketingu społecznego na przykładzie kampanii społecznych w Polsce. Marketing i Rynek, vol. 9, s. 8-16

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.