Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka II, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch
Prowadzący grup: Marcin Kautsch, Maciej Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student, pracując w grupie, potrafi dokonać analizy marketingowej organizacji ochrony zdrowia, określić grupę docelową, do której skiero¬wane są działania marketingowe, zaproponować cele, jakie ww. organi¬zacja miałaby osiągnąć w odniesieniu do marketingu swoich usług oraz zaprojektować plan, który pozwoliłby na ich osiągnięcie.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz technik zbierania danych i narzędzi badawczych


Umiejętności – student/ka:

2. potrafi zaplanować programy marketingowe

3. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów służących przygotowaniu planu marketingowego

4. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji i dokumentu opisującego działania marketingowe wybranego zakładu opieki zdrowotnej


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. potrafi odpowiedzialnie planować zadania i wyjaśniać członkom swojego zespołu wymagania wynikające z realizacji projektów nad którymi pracuje

6. cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym

7. wykazuje umiejętność pracy w grupie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W27 i K_W31 w stopniu zaawansowanym,

• w zakresie umiejętności: K_U02, K_U15 i K_U21, w stopniu podstawowym; K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K06 i K_K07 w stopniu podstawowym; K_K11 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw psychologii i podstaw ekonomii i analizy otoczenia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę.


BDB: przygotowanie planu marketingowego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.


DB: przygotowanie poprawnego planu marketingowego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego obszaru.


DST: przygotowanie poprawnego planu wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci przygotowują na zaliczenie plan marketingowy wybranej organizacji ochrony zdrowia. Aby móc przygotować ww. dokument muszą umieć pracować w grupie, zdobyć niezbędne informację, nawiązać kontakt z ww. organizacją, zinterpretować uzyskane dane, itp., a następnie stworzyć plan. Do stworzenia ww. dokumentu niezbędne będzie więc opanowanie wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności opisanych powyżej. Ocena dokumentu – jego zawartości, jakości i formatu, a także procesu jego opracowywania będzie więc metodą sprawdzenia, czy wszystkie zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte.

Metody dydaktyczne:

Podstawową formą zajęć są ćwiczenia, mają one jednak charakter interaktywny – w trakcie zajęć studenci zachęcani są do dyskusji nt. przedstawianych treści.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie się do zaliczenia: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

1) Wprowadzenie do przedmiotu, definicje

2) Podstawowe pojęcia marketingu

3) Marketing usług

4) Mieszanka marketingowa – marketing mix dla organizacji opieki zdrowotnej

5) Rozwój orientacji marketingowej organizacji

6) Rynek, a rynek usług zdrowotnych

7) Badania rynkowe i prognozowanie

8) Segmentacja usług zdrowotnych

9) Pozycjonowanie usług zdrowotnych na rynku

10) Działania marketingowe w dobie e-gospodarki

11) Strategie marketingowe

12) Plany marketingowe organizacji ochrony zdrowia

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis, Poznań

• Rudawska I. (2015), Podstawy marketingu usług zdrowotnych, w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Kautsch M. (red.), 2 wydanie rozszerzone Wolters Kluwer, Warszawa, Warszawa

• Bukowska-Piestrzyńska A. (2017), Marketing usług zdrowotnych – od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klienta (wyd. VI), CeDeWu, Warszawa

• Rudawska I. (2007), Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa

• Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2017), Marketing 4.0, MT Biznes

Literatura uzupełniająca:

• Wiercińska A (2012), Specyfika rynku usług zdrowotnych, Zarządzanie i Finanse, R. 10, nr 2, cz. 2, s. 165-176

• Bulanowska B., Kautsch M. (2001), Marketing usług zdrowotnych, w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.), Wydawnictwo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.