Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nadzór w zdrowiu publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2NwZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nadzór w zdrowiu publicznym
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Nenko
Prowadzący grup: Bartosz Balcerzak, Marta Malinowska-Cieślik, Maciej Rogala, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjo-nowaniem szeroko pojętego systemu nadzoru w zdrowiu publicznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Celem jest także zapoznanie studentów ze zróżnicowanym podejściem do problematyki nadzoru w zdrowiu publicznym. Studenci poszerzą swoje kompetencje w sferze identyfikacji, rozumienia, interpretacji i prawidłowego stosowania prawa, zgodnie z misją i celami nadzoru w zdrowiu publicznym.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. klasyfikuje metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji

2. rozróżnia rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w obszarze nadzoru

3. opanował szczegółową wiedzę na temat nadzoru w zdrowiu publicznym

4. posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania w sytuacjach kryzysowych


Umiejętności – student/ka:

5. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji

6. potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania różnych problemów z zakresu nadzoru w zdrowiu publicznym z uwzględnieniem obowiązujących norm


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy, poszerzania swoich umiejętności oraz podejmowania działań w oparciu o wiarygodne źródła informacji


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W02 w stopniu podstawowym; K_W10, K_W22, K_W23 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U01, K_U04 w stopniu podstawowym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02 w stopniu podstawowym; K_K06 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu biologii człowieka, prawa zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej podstaw epidemiologii, podstaw socjologii, psychologii zdrowia oraz podstaw organizacji nadzoru sanitarnego

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Warunkiem zaliczenia części ćwiczeniowej jest:

1. Obecność na zajęciach

2. Zaliczenie każdej nieobecności w formie zaproponowanej przez prowadzącego dany temat

3. Przygotowanie do zajęć w formie podyktowanej przez prowadzącego/prowadzącą ćwiczenia


Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest:

1. Obecność na wykładach.

2. Zaliczenie każdej nieobecności w formie zaproponowanej przez osobę wykładającą dany temat.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z modułu jest zdobycie minimum 60% punktów z pracy zaliczeniowej składającej się z dwóch części, z prezentacji końcowej i pisemnej pracy końcowej.

Oceny są wystawiane zgodnie z następującą skalą:

60% -67% ocena dostateczna (3.0)

68% - 75% ocena dostateczna plus (3.5)

76% - 83% ocena dobra (4.0)

84% - 92% ocena dobra plus (4.5)

93% - 100% ocena bardzo dobra (5.0)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1 - 6.- ocena pracy na ćwiczeniach i praca zaliczeniowa

Efekt 7 – ocena pracy na ćwiczeniach


Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia, praca w małych grupach, praca z tekstem, prezentacja, dyskusja, studium przypadku.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 45 godz. - 1,5 ECTS

• przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS

• praca własna: 25 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie prezentacji końcowej i pisemnej pracy końcowej: 17 godz. - 0,5 ECTS.


Pełny opis:

Wykłady:

1) Działanie nowocześnie pojmowanego nadzoru w zdrowiu publicznym (ang. public health surveillance)

2) Nadzór w zdrowiu publicznym jako instrumentarium służącego realizacji szeroko pojmowanego prawa do zdrowia w kategoriach prawa podmiotowego gwarantowanego na płaszczyźnie międzynarodowej

3) Koncepcja publicznej odpowiedzialności za realizację misji/funkcji zdrowia publicznego poprzez systemy nadzoru

Ćwiczenia:

1) Identyfikacja, rozumienie, interpretacja i prawidłowe stosowania prawa, zgodnie z misją i celami nadzoru

2) Doktryna (na podstawie literatury, ekspertyz i raportów, opracowań analitycznych) oraz stan prawny (w oparciu o prezentowane wybrane teksty autentyczne: ustawy i inne źródła)

3) Planowanie, wykorzystanie i ewaluacja systemu nadzoru oraz z raportowanie informacji o zdrowiu do różnych grup udziałowców, przy szczególnym uwzględnieniu postulatu realizacji zadań ustawowych poszczególnych podmiotów

4) Zróżnicowane podejście do problematyki nadzoru w zdrowiu publicznym w perspektywie różnych systemów, z regulacjami i zasadami w dziedzinie prawa nadzoru i zdrowia publicznego w prawie polskim, w regulacjach USA, Unii Europejskiej i innych wybranych krajów

5) Globalizacja zadań nadzoru w zdrowiu publicznym (wiedza z zakresu podstawowych zagrożeń, możliwości współdziałania, instrumentów prawnych w tej dziedzinie).

6) Problematyka nadzoru nad urazami i przemocą w zdrowiu publicznym

7) Udział organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich w systemie nadzoru.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Poździoch S. (2004), Prawo zdrowia publicznego, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków

• Siemiński, M. (2007), Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Teuch S.M., Churchill R.E. (eds.) (2000), Principles and Practice of Public Health Surveillance, Oxford Press, Oxford

Literatura uzupełniająca:

• Chomiczewski K., Gall W., Grzybowski J. (2001), Epidemiologia działań wojennych i katastrof, medica Press, Bielsko-Biała

• Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M. (2002), Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

• Dudek B. (2003), Zaburzenia po stresie traumatycznym, GWP, Gdańsk

• Graniczny M., Mizerski W. (2007), Katastrofy przyrodnicze, PWN, Warszawa

• Włodarczyk C. (2007), Zdrowie Publiczne w perspektywie międzynarodowej. Wybrane problemy, Wydawnictwo UJ, Kraków

• Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w krajach europejskich. Wydawnictwo UJ, Kraków

• wybrane artykuły z czasopism naukowych oraz inne, wyselekcjonowane publikacje, aktualizowane na bieżąco: głównie źródła internetowe z oficjalnych stron (instytucje rządowe, organy administracji lokalnej, ciała kompetentne i instytucje reprezentujące interesariuszy i konsumentów) oraz katalog aktualnych źródeł prawa (podawany na bieżąco

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.