Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2PBN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie badań naukowych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka I, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: Magdalena Kozela, Urszula Stepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania badania naukowego oraz dotyczącej technik zbierania danych i narzędzi badawczych, a także zdobycie umiejętności przygotowania i zaprezentowania projektu badania naukowego

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia zasady planowania badań oraz techniki zbierania danych i narzędzia badawcze


Umiejętności – student/ka:

2. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł i formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości

3. potrafi pracować w zespole nad rozwiązaniem wybranego problemu zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką

4. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanego projektu i prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów w celu podjęcia właściwej decyzji


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W 27 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U14, K_U08, K_U2 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K08 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość epidemiologii, biostatystyki i demografii w zakresie nauczanym na studiach stacjonarnych I stopnia

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa: egzamin ustny - 50% oceny końcowej; przygotowanie projektu badania - 50%

a) Warunki dopuszczenia do egzaminu: na podstawie zaliczenia ćwiczeń, co uwarunkowane jest obecnością i aktywnym uczestnictwem.


Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń nie zachowuje swojej ważności w przypadku ewentualnego powtarzania przedmiotu.


Efekt 1: egzamin ustny - prezentacja projektów: ocena ndst:

nie przedstawił projektu lub przedstawił w sposób mało wyczerpujący lub błędny; ocena dst: potrafi przedstawić projekt badania ale nie w pełni wyczerpujący sposób lub z drobnymi błędami; ocena db: poprawnie i w pełnym zakresie przedstawia projekt badania; ocena bdb: przedstawia projekt badania poprawnie, w komunikatywny i atrakcyjny sposób w pełnym zakresie tematu;

Efekty 2-5: przygotowanie projektu badania: Indywidualny wkład studenta w powstanie każdego projektu, z uwzględnieniem wpływu oceny całego projektu, oceniany jest przez prowadzącego zajęcia w skali 2-5. Za końcową ocenę przyjmuje się średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

efekt 1: egzamin (prezentacja projektu badawczego)

efekty 2-5: uczestnictwo w przygotowaniu projektu badania epidemiologicznego


Metody dydaktyczne:

seminarium, projekt badawczy, prezentacja

Bilans punktów ECTS:

• przygotowanie projektów w czasie zajęć kontaktowych: 45 godz. - 1,5 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie (prezentacji projektu): 10 godz. - 0,5 ECTS

• przygotowanie się do zajęć, praca własna: 30 godz. - 1 ECTS

• napisanie projektu: 25 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Praktyczne zastosowanie metod epidemiologicznych oraz analizy literatury naukowej w przygotowywaniu wniosku o finansowanie projektu dotyczącego najważniejszych problemów zdrowotnych. Tematy projektów badań epidemiologicznych zmieniają się. Pod opieką tutora studenci prowadzą dyskusję nad wyborem tematu projektu badania epidemio¬logicznego, założeniami i celem badania, dokonują wyboru i opisu metody badania, kalkulacji wielkości próby, szacują przewidywane koszty realizacji projektu oraz spodziewane wyniki. W przygotowaniu projektów studenci opierają się na standardowych formularzach wniosków. Przewidywane jest przygotowanie 2 projektów badań epidemiologicznych na różne tematy wg schematu:

• wybór tematu badawczego, dla którego zostanie przygotowany projekt badania (wg wzoru aplikacji grantowej Ministerstwa Nauki),

• zbieranie literatury,

• ustalenie rodzaju badania,

• określenie metod zbierania danych,

• określenie rodzaju analiz,

• określenie zalet i wad badania, czynników zakłócających, etc,

• prezentacja i omawianie projektu.

Literatura:

Bazy danych: Medline Cochrane Library, Embase, Lex Polonica, Aktualne rekomendacje towarzystw naukowych i zespołów ekspertów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.