Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia osób w starszym wieku i niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2PZOwSWiN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia osób w starszym wieku i niepełnosprawnych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka I, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Karolina Sobecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat najważniejszych problemów zdrowotnych i społecznych charakterystycznych dla osób w starszym wieku. Ponadto, przedmiot ma na celu rozwój umiejętności oce¬ny potrzeb zdrowotnych osób starszych oraz niepełnosprawnych i opraco¬wania programu zdrowotnego adresowanego do tych grup odbiorców.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia problemy zdrowotne i społeczne charakterystyczne dla starzejącej się populacji i osób niepełnosprawnych oraz opisuje ich miejsce w polityce zdrowotnej

2. określa potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnością w zakresie świadczeń medycznych i opiekuńczych oraz sposoby ich pomiaru

3. przedstawia i porównuje strategie z zakresu promocji zdrowia w odniesieniu do osób starszych i z niepełnosprawnością, na poziomie krajowym i europejskim


Umiejętności – student/ka:

1. potrafi zaplanować interwencję z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, adresowaną do osób starszych i z niepełnosprawnością z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych grupy docelowej i priorytetów działań


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W03 i K_W04 w stopniu średnim; K_W02, K_W06i i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U13, K_U19 i K_U21 w stopniu średnim; K_U08, K_U09, K_U10 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu zaawansowanymWymagania wstępne:

Znajomość występowania i konsekwencji chorób o znaczeniu społecznym oraz standardów postępowania. Podstawowa wiedza z zakresu patologii, znajomość podstaw biochemii zdrowia i choroby, podstaw psychologii, farmakologii, wiedza o chorobach o znaczeniu społecznym, wiedza z zakresu organizacji ochrony zdrowia.

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowanie i przedstawienie wybranego tematu w postaci prezentacji na zajęciach oraz zaplanowanie interwencji z zakresu promocji zdrowia.


Końcowa ocena zostaje wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych za przygotowanie w grupie zadaniowej projektu interwencji adresowanej do osób starszych lub niepełnosprawnych (50% ostatecznej oceny), prezentację przygotowaną i wygłoszoną przez studenta (30% ostatecznej oceny) oraz za aktywność na zajęciach (20% ostatecznej oceny).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać po zsumowaniu wyników poszczególnych aktywności.

Studentom, którzy nie uzyskali wymaganego minimum, ale uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości przedmiotu w celu zaliczenia modułu.


Efekty 1-3

Ocena 3

Student w ograniczonym stopniu wymienia i analizuje potrzeby i zagrożenia zdrowotne charakterystyczne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Student rozróżnia główne problemy zdrowotne wśród osób starszych i niepełnosprawnych wymagające intensyfikacji działań i interwencji z zakresu promocji zdrowia. Student wymienia i omawia na ogólnym poziomie strategie z zakresu promocji zdrowia w odniesieniu do tych osób na poziomie krajowym i europejskim.

Ocena 4

Student w pogłębionym stopniu wymienia i analizuje potrzeby i zagrożenia zdrowotne związane z okresem starzenia się i niepełnosprawnością. Student rozróżnia i porównuje główne problemy zdrowotne osób starszych i niepełnosprawnych, wymagające intensyfikacji działań i interwencji z zakresu promocji zdrowia. Student wymienia i szczegółowo analizuje strategie z zakresu promocji zdrowia w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych na poziomie krajowym i europejskim.


Ocena 5

Student wymienia i kompleksowo analizuje wszystkie najważniejsze potrzeby i zagrożenia zdrowotne związane z wiekiem senioralnym i niepełnosprawnością. Student wyróżnia i porównuje główne i specyficzne problemy zdrowotne wśród osób starszych i niepełnosprawnych wymagające intensyfikacji działań i interwencji z zakresu promocji zdrowia. Student wymienia i szczegółowo analizuje krajowe i europejskie strategie z zakresu promocji zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych oraz uzasadnia je odwołując się do dowodów naukowych.


Efekt 4

Ocena 3

Student interpretuje i wyciąga wnioski wyłącznie w odniesieniu do ogólnych priorytetów i potrzeb zdrowotnych osób starszych lub niepełnosprawnych, odwołując się do nielicznych wskazówek i strategii wynikających z kluczowych dokumentów szczebla polskiego i europejskiego. Student planuje interwencję promocji zdrowia adresowaną do wybranej populacji w podstawowym zakresie. Student potrafi przeprowadzić analizę potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowym i na tej podstawie podać ogólny cel interwencji. Opis projektowanej interwencji spełnia tylko minimalne wymagania co do treści i jej zakresu.

Ocena 4

Student interpretuje i wyciąga pogłębione wnioski w odniesieniu do ogólnych priorytetów i potrzeb zdrowotnych osób starszych lub niepełnosprawnych, odwołując się do wybranych rekomendacji z kluczowych dokumentów dostępnych na szczeblu krajowym i europejskim. Student potrafi zaplanować rozbudowaną interwencję promocji zdrowia adresowaną do osób starszych lub niepełnosprawnych. Student potrafi przeprowadzić analizę potrzeb zdrowotnych wybranej populacji w zakresie rozszerzonym i na tej podstawie podać cel ogólny i cele szczegółowe interwencji oraz wyciągnąć wnioski, co do wyboru najskuteczniejszych metod oddziaływania. Opis projektowanej interwencji wykracza poza minimalne wymagania co do treści i jej zakresu.

Ocena 5

Student interpretuje i wyciąga zaawansowane wnioski w odniesieniu do ogólnych i specyficznych dla danego problemu zdrowotnego, priorytetów i potrzeb zdrowotnych osób starszych lub z niepełnosprawnością, odwołując się w tym procesie do licznych rekomendacji zawartych w dokumentach dostępnych na szczeblu krajowym i europejskim. Student potrafi zaplanować kompleksową, złożoną i spójną interwencję promocji zdrowia adresowaną do wybranej populacji w zaawansowanym zakresie. Student potrafi przeprowadzić wszechstronną analizę potrzeb zdrowotnych i na tej podstawie podać cel interwencji oraz wyciągnąć wnioski dotyczące wyboru najskuteczniejszych metod oddziaływania kierując się przeglądem dowodów naukowych. Opis projektowanej kampanii społecznej znacznie wykracza poza minimalne wymagania dotyczące treści i jej zakresu, jest spójny i w pełni zgodny z zasadami planowania interwencji z zakresu promocji zdrowia.


Efekt 5

Ocena 3

Student deklaruje podstawową wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie.


Ocena 4

Wypowiedzi i postawa studenta wskazują na wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie.

Ocena 5

Student wyraża zrozumienie i wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie oraz wyraża gotowość poszukiwania rozwiązań istniejących problemów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-3 - ocena z prezentacji

Efekt 4 - ocena projektu interwencji z zakresu promocji zdrowia adresowanej do osób w starszym wieku lub niepełnosprawnych.

Efekt 5 -ocena aktywności, wyrażanych poglądów i postaw w trakcie dyskusji na ćwiczeniach


Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza tekstów, warsztaty grupowe, prezentacja zagadnień przez studentów

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 20 godz. - 0,6 ECTS

• przygotowanie prezentacji: 5 godz. 0,2 ECTS

• przygotowanie projektu interwencji z zakresu promocji zdrowia: 5 godz. 0,2 ECTS


Pełny opis:

1) Charakterystyka okresu później dorosłości i starości

2) Proces starzenia się - zdrowe starzenie się

3) Psychologiczne i społeczne aspekty starzenia się i starości

4) Wspomaganie funkcjonowania ludzi starzejących się

5) Interwencje z zakresu promocji zdrowia adresowane do osób w starszym wieku

6) Charakterystyka sytuacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

7) Psychologiczne i społeczne aspekty niepełnosprawności

8) Wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych

9) Interwencje z zakresu promocji zdrowia adresowane do osób z niepełnosprawnością

10) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.A. (2012), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. PWN, Warszawa (wybrane rozdziały)

• Kowalik S. (2007), Psychologia rehabilitacji. Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa (wybrane rozdziały)

• Straś-Romanowska M. (2011), Późna dorosłość. W: J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa, s. 326-350

• Zając-Lamparska L. (2011), Wspomaganie funkcjonowania ludzi starzejących się. W: J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa, s. 419-431.

• Szczerbińska K., Wilczek-Rużyczka E. (2010), Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• Steuden S. (2011), Psychologia starzenia się i starości. PWN, Warszawa

• Kościńska E. (2010), Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

• Murray RB., Zenter J.P., Yakimo R. (2009) Health Promotion Strategies Through the Life Span. Pearson Education, New Jersey

• Golinowska S. (red.) (2012), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

• Quinodoz D. (2014), Starzenie się – przygoda życia, która trwa. Oficyna Ingenium, Warszawa

• Cybulski M., Krajewska-Kułak E. (red.) (2016), Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

• Golinowska S. (red.) (2017), Health promotion for older people in Europe. Scholar Publishing House Ltd., Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.