Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia i profilaktyka w miejscu pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2PZiPwMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia i profilaktyka w miejscu pracy
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka I, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Karolina Sobecka, Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat podstawowych zagrożeń zdrowotnych występujących w miejscu pracy. Ponadto, przedmiot ma na celu ukształtowanie umiejętności wykorzytstania wiedzy teoretycznej z zakresu promocji zdrowia do przeprowadzenia programów zdrowotnych w różnych środowiskach pracy.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. Opisuje znaczenie promocji zdrowia w miejscu pracy

2. Wymienia czynniki środowiska pracy: szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne, a także określa ich wpływ na człowieka oraz opisuje sposoby zapobiegania chorobom zawodowym i parazawodowym

3. Posiada wiedzę z zakresu ergonomii oraz organizacji pracy sprzyjającej zdrowiu


Umiejętności – student/ka:

4. Potrafi zaplanować interwencję z zakresu promocji zdrowia lub profilaktyki ukierunkowaną na zapobieganie lub ograniczenie negatywnych konsekwencji zdrowotnych wynikających z charakteru pracy wybranej grupy docelowej


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. Ma świadomość swoich możliwości w zakresie prewencji schorzeń związanych z pracą oraz jest przygotowany do pracy w zespole w celu promowania zdrowia w miejscu pracy


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W31 oraz K_W06 w stopniu zaawansowanym; K_W02 oraz K_W05 w stopniu podstawowym

• w zakresie umiejętności: K_U09 oraz K_U22 w stopniu zaawansowanym

• zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu podstawowym

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw promocji zdrowia i programów zdrowotnych, epidemiologii, socjologii oraz psychologii

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), przygotowanie prezentacji na temat związany z zagrożeniami dla zdrowia w środowisku pracy, opracowanie projektu interwencji z zakresu promocji zdrowia lub profilaktyki realizowanej w miejscu pracy oraz aktywność w trakcie ćwiczeń.


Końcowa ocena zostaje wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych za opracowanie w zespołach zadaniowych propozycji interwencji mającej na celu minimalizowanie ryzyka negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych z charakterem wykonywanej pracy (50% ostatecznej oceny), przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na temat wybranych zagrożeń zdrowotnych w miejscu pracy (30% ostatecznej oceny) oraz za aktywność i wypowiedzi w trakcie zajęć kontaktowych i zaangażowanie w pracę w zespole zadaniowym (20% ostatecznej oceny).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać po zsumowaniu wyników poszczególnych aktywności.

Studentom, którzy nie uzyskali wymaganego minimum, ale uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości przedmiotu w celu zaliczenia modułu


Efekt 1 – 3

Ocena 3

Student omawia w sposób ogólny znaczenie promocji zdrowia w miejscu pracy oraz wyłącznie w ograniczonym zakresie potrafi wymienić czynniki środowiska pracy i ich wpływ na zdrowie człowieka. Ponadto potrafi wskazać i opisać nieliczne sposoby zapobiegania chorobom zawodowym i parazawodowym. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu ergonomii oraz organizacji pracy sprzyjającej zdrowiu.

Ocena 4

Student szczegółowo omawia znaczenie promocji zdrowia w miejscu pracy oraz potrafi wymienić większość kluczowych czynników środowiska pracy i opisać ich wpływ na zdrowie człowieka. Ponadto potrafi wskazać i opisać sposoby zapobiegania chorobom zawodowym i parazawodowym. Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ergonomii oraz organizacji pracy sprzyjającej zdrowiu.

Ocena 5

Student w sposób rozbudowany i wielowątkowy omawia znaczenie promocji zdrowia w miejscu pracy oraz potrafi wymienić wszystkie kluczowe czynniki środowiska pracy i wyczerpująco omówić ich wpływ na zdrowie człowieka. Ponadto potrafi wskazać i szczegółowo opisać sposoby zapobiegania chorobom zawodowym i parazawodowym. Student posiada kompleksową wiedzę z zakresu ergonomii oraz organizacji pracy sprzyjającej zdrowiu.

Efekt 4

Ocena 3

Student potrafi zaplanować ogólny program promocji zdrowia lub profilaktyki zdrowotnej adresowany do wybranej grupy docelowej, tylko częściowo uwzględniając strategie z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy, priorytety zdrowotne oraz potrzeby adresatów programu.

Ocena 4

Student potrafi zaplanować spójny program promocji zdrowia lub profilaktyki zdrowotnej adresowany do wybranej grupy docelowej, uwzględniając kluczowe strategie z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy, priorytety zdrowotne oraz potrzeby adresatów programu.

Ocena 5

Student potrafi zaplanować kompleksowy program promocji zdrowia lub profilaktyki zdrowotnej adresowany do wybranej grupy docelowej, uwzględniając specyficzne dla danego problemu zdrowotnego strategie z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy, priorytety zdrowotne oraz potrzeby zdrowotne adresatów programu.

Efekt 5

Ocena 3

Student wykazuje ograniczoną świadomość w zakresie swoich możliwości w odniesieniu do prewencji schorzeń wynikających z charakteru pracy. Ponadto nie w pełni wykorzystuje te możliwości w zakresie prewencji schorzeń związanych z pracą zawodową oraz nie wyraża pełnej gotowości do pracy w zespole w celu promowania zdrowia w miejscu pracy.

Ocena 4

Student wykazuje pogłębioną świadomość w zakresie swoich możliwości w odniesieniu do prewencji schorzeń wynikających z charakteru pracy. Ponadto wykorzystuje te możliwości w zakresie prewencji schorzeń związanych z pracą zawodową oraz wyraża gotowość do pracy w zespole w celu promowania zdrowia w miejscu pracy.

Ocena 5

Student jest w pełni świadomy swoich możliwości w odniesieniu do prewencji schorzeń wynikających z charakteru pracy. Student wykorzystuje w szerokim zakresie swoje możliwości w obszarze prewencji chorób związanych z pracą zawodową oraz wyraża gotowość do pracy w zespole w celu promowania zdrowia w miejscu pracy.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1, 2, 3 – ocena prezentacji dotyczącej wybranych zagrożeń dla zdrowia osób pracujących

Efekt 4 – ocena propozycji interwencji mającej na celu minimalizowanie ryzyka negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych z charakterem wykonywanej pracy

Efekt 5 – ocena wypowiedzi w trakcie zajęć, aktywności oraz pracy w zespole zadaniowym


Metody dydaktyczne:

Wykład; ćwiczenia: praca w zespołach zadaniowych, prezentacje wybranych tematów, przygotowanie projektu interwencji realizowanej w miejscu pracy

Bilans punktów ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie prezentacji: 8 godz. – 0,3 ECTS

- przygotowanie programu promocji zdrowia lub profilaktyki w miejscu pracy: 22 godz. - 0,7 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Znaczenie promocji zdrowia w miejscu pracy

2) Programy profilaktyczne w miejscu pracy

3) Reakcje i obciążenia dla organizmu w związku z wykonywaną pracą

4) Zasady nadzoru nad zdrowiem pracownika i warunkami pracy, instytucje odpowiedzialne za promocję zdrowia w miejscu pracy

5) Prewencja I, II i III stopnia w miejscu pracy

6) Czynniki szkodliwości i uciążliwości pracy

7) Choroby zawodowe i parazawodowe

8) Grupy szczególnego ryzyka w związku z typem wykonywanej pracy

9) Podstawowe zagadnienia w zakresie ergonomii

10) Pracoholizm

11) Mobbing, stres i inne zagrożenia dla zdrowia psychicznego w środowisku pracy.

Ćwiczenia:

1) Diagnoza kluczowych zagrożeń dla zdrowia, związanych z wykonywaną pracą

2) Wyszukanie i analiza przykładowych programów promocji zdrowia i profilaktyki, realizowanych w różnych zakładach pracy

3) Planowanie interwencji z zakresu promocji zdrowia lub profilaktyki zdrowotnej realizowanej w wybranym miejscu pracy

4) Projektowanie interwencji zawierającej elementy edukacji, wsparcia i/lub profilaktyki

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U. (2016), Choroby zawodowe w Polsce w 2014 r., Medycyna Pracy, Łódź

• Dutkiewicz J., Górny R.L. (2002), Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – klasyfikacja i kryteria oceny zagrożenia, Medycyna Pracy, Łódź

• Puchalski K., Korzeniowska E. (2003), Próba oceny jakości wdrożeń promocji zdrowia w zakładach pracy na tle jej uwarunkowań, Medycyna Pracy, Łódź

• Koradecka D.(1997), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa

• Gniazdowski A. (1998) Promocja zdrowia w miejscu pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof, dra med. Jerzego Nofera, Łódź

• Issel LM. (2009), Health Program Planning and Evaluation, Jones and Bartlett Publishers

Literatura uzupełniająca:

• Marek K. (red.) (2001), Choroby zawodowe, wybrane rozdziały, PZWL, Warszawa

• Levy B.S. (red.) (2011), Occupational and Environmental Health

• Materiały przygotowane przez prowadzącego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.