Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie i zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2PiZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie i zarządzanie strategiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch
Prowadzący grup: Szczepan Jakubowski, Marcin Kautsch, Maciej Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Student, pracując w grupie, potrafi dokonać analizy strategicznej organizacji ochrony zdrowia, zdefiniować problemy strategiczne, zaproponować cele strategiczne, jakie ww. organizacja miałaby osiągnąć oraz zaprojektować strategię, która pozwoliłaby na ich osiągnięcie.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. stosuje wiedzę na temat metod planowania i zarządzania strategicznego w systemie ochrony zdrowia na poziomie mikro (przychodnia, szpital)

2. rozumie zasady planowania badań oraz technik zbierania danych i narzędzi badawczych


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do działań praktycznych

4. potrafi wyszukiwać i analizować informacje dotyczące problemów zdrowotnych i czynników wpływających na zdrowie określonej populacji oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

5. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego

7. umie wykorzystać narzędzia i metody analizy strategicznej i sporządzić plan strategiczny dla instytucji ochrony zdrowia


Kompetencje społeczne – student/ka:

8. cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem

9. potrafi odpowiedzialnie planować zadania i wyjaśniać członkom swojego zespołu wymagania wynikające z realizacji projektów nad którymi pracuje

10. umie pracować w grupie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W16 i K_W27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U08, K_U14 i K_U15 w stopniu podstawowym; K_U16 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K06 i K_K07 w stopniu podstawowym; K_K11 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z podstaw zarządzania oraz zarządzania operacyjnego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ma formę pisemną i jest nim przygotowany przez grupę plan strategiczny wybranej placówki ochrony zdrowia.

BDB: przygotowanie planu strategicznego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DB: przygotowanie planu strategicznego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DST: przygotowanie planu strategicznego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie semestru studenci pracują w grupach nad przygotowaniem pla-nu strategicznego, a postępy prac są na bieżąco monitorowane przez pro-wadzących (efekty 1-10). Przygotowanie planu wymaga posługiwania się umiejętno¬ściami wymienionymi powyżej: zbierania i analizy danych, tworzenia planów, rozumienia, czym te plany są (efekty 3-7), współpracy w grupie, przedstawiania własnych propozycji, słuchania propozycji innych, ustala¬nia wspólnych stanowisk (efekt 10), tworzenia dokumentów z zachowaniem przywo¬ływaniem źródeł i zachowaniem praw autorskich (efekty 1-2). Ocena samego dokumentu – jego zawartości, jakości i formatu oraz postępu prac nad nim pozwala więc na sprawdzanie tego, czy zakładane efekty kształcenia są na bieżąco osiągane i w końcu, czy zostały osiągnięte.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o wykłady i ćwiczenia. Mają one jednak charakter interaktywny – w trakcie zajęć studenci proszeni są o komentarze, uwagi i przykłady dotyczące zastosowania przedstawianych treści w realiach ochrony zdrowia. Na wykładach przedstawiane są meto-dy i narzędzia do analizy strategicznej, procedury budowania planu strate¬gicznego i in., podczas gdy ćwiczenia służą do praktycznego zastosowania poznanych na wykładach narzędzi, metod i procedur. Podczas ćwiczeń studenci omawiają z prowadzącymi postępy nad przygotowywanymi w grupach 4-5 osobowych projektami, czyli planami strategicznymi dla wybranych zakładów opieki zdrowotnej. Podczas konsultacji (w godzinach dyżurów) studenci mają dodatkową możliwość do stawiania pytań i konsultowania przygotowywanych projektów.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 60 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie się do ćwiczeń: 25 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie prezentacji: 25 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie planu strategicznego: 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów oraz towarzyszących im ćwiczeń:

1) Przygotowywanie planu strategicznego w zakładzie opieki zdrowotnej: etapy powstawania planu, podstawowe składowe

Cele, tematyka i plan ćwiczeń – ustalenie procedur i organizacja pracy, podział na grupy.

2) Analiza strategiczna, analiza otoczenia dalszego organizacji, cz. I.

Analiza otoczenia dalszego zakładu opieki zdrowotnej.

3) Analiza otoczenia dalszego organizacji cz. II. Teoria gier. Analiza otoczenia bliższego zakładu opieki zdrowotnej.

Analiza otoczenia dalszego organizacji – cd. Analiza otoczenia bliższego zakładu opieki zdrowotnej.

4) Analiza wewnętrzna zakładu opieki zdrowotnej. Strategia szpitala – mini-CASE. Plan strategiczny zakładu opieki zdrowotnej – poradnik twórcy – CASE.

5) Strategiczne wyzwania stojące przed zakładami opieki zdrowotnej cz. I. Praca w grupach nad planem strategicznym.

6) Strategiczne wyzwania stojące przed zakładami opieki zdrowotnej cz. II. Poprawa efektywności szpitala – CASE, praca w grupach nad planem strategicznym.

7) Szkoły zarządzania strategicznego. Zarządzanie szpitalem – CASE – Krosno.

8) Przewaga konkurencyjna. Model 5 sił M. Portera. Zastosowanie modelu 5 sił M. Portera do niwelowania wpływu otoczenia na funkcjonowanie organizacji. Ocena atrakcyjności sektora ochrony zdrowia na przykładzie NZOZ-u – Analiza 5 sił Portera – CASE.

9) Jak przezwyciężać opór przeciwko zmianom. Omówienie wyników prac nad planem strategicznym zakładu opieki zdrowotnej (analiza otoczenia).

10) Tworzenie portfela działalności zakładu opieki zdrowotnej: metody portfelowe i ich przydatność w sektorze ochrony zdrowia. Analiza SWOT. Omówienie wyników prac nad planem strategicznym zakładu opieki zdrowotnej (analiza otoczenia).

11) Cele organizacji. Definiowane problemów strategicznych. Formułowanie wizji organizacji. Praca w grupach nad planem strategicznym.

12) Przywództwo strategiczne – rola liderów w zarządzaniu organizacją.

Rola liderów w zarządzaniu organizacją – ćwiczenia.

13) Restrukturyzacja własnościowa i organizacyjna cz. I. Mapa udziałowców: jej budowa oraz znaczenie w budowaniu strategii organizacji.

14) Restrukturyzacja własnościowa i organizacyjna cz. II. Omówienie wyników prac nad planem strategicznym zakładu opieki zdrowotnej (problemy i cele).

15) Strategia – jej rodzaje i możliwości zastosowania w opiece zdrowotnej. Tworzenie planów strategicznych – CASE. Przecież jest dobrze? – CASE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kautsch M. (red.) (2015), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone Wolters Kluwer, Warszawa

• Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

• Ginter P. M., Swayne L. E., Duncan W. J., Klich J. (red. nauk. wydania polskiego) 2012, Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer Polska (RW 04.07.18)

Literatura uzupełniająca:

• Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Chluska J. (2016), NOWE WYZWANIA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W PODMIOTACH LECZNICZYCH – SZPITALACH, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 23 t. 2 (2016) s. 69-78 (RW 04.07.18)

• Lewandowski R., Kautsch M., Sułkowski Ł. (red.) (2013), PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, tom XIV, zeszyt 10, CZĘŚĆ I, Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji (RW 04.07.18)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.