Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie i zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2PiZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie i zarządzanie strategiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch, Maciej Rogala
Prowadzący grup: Marcin Kautsch, Maciej Rogala, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Student, pracując w grupie, potrafi dokonać analizy strategicznej organizacji ochrony zdrowia, zdefiniować problemy strategiczne, zaproponować cele strategiczne, jakie ww. organizacja miałaby osiągnąć oraz zaprojektować strategię, która pozwoliłaby na ich osiągnięcie

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. stosuje wiedzę na temat metod planowania i zarządzania strategicznego w systemie ochrony zdrowia na poziomie mikro (przychodnia, szpital)

2. rozumie zasady planowania badań oraz technik zbierania danych i narzędzi badawczych


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do działań praktycznych

4. potrafi wyszukiwać i analizować informacje dotyczące problemów zdrowotnych i czynników wpływających na zdrowie określonej populacji oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

5. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego

9. umie wykorzystać narzędzia i metody analizy strategicznej i sporządzić plan strategiczny dla instytucji ochrony zdrowia


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem

11. potrafi odpowiedzialnie planować zadania i wyjaśniać członkom swojego zespołu wymagania wynikające z realizacji projektów nad którymi pracuje

12. umie pracować w grupie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W16 i K_W27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U08, K_U14 i K_U15 w stopniu podstawowym; K_U16 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K06 i K_K07 w stopniu podstawowym; K_K11 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z podstaw zarządzania oraz zarządzania operacyjnego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ma formę pisemną i jest nim przygotowany przez grupę plan strategiczny wybranej placówki ochrony zdrowia.

BDB: przygotowanie planu strategicznego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DB: przygotowanie planu strategicznego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DST: przygotowanie planu strategicznego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie semestru studenci pracują w grupach nad przygotowaniem pla-nu strategicznego, a postępy prac są na bieżąco monitorowane przez pro-wadzących (efekty 1-10). Przygotowanie planu wymaga posługiwania się umiejętno¬ściami wymienionymi powyżej: zbierania i analizy danych, tworzenia planów, rozumienia, czym te plany są (efekty 3-7), współpracy w grupie, przedstawiania własnych propozycji, słuchania propozycji innych, ustala¬nia wspólnych stanowisk (efekt 10), tworzenia dokumentów z zachowaniem przywo¬ływaniem źródeł i zachowaniem praw autorskich (efekty 1-2). Ocena samego dokumentu – jego zawartości, jakości i formatu oraz postępu prac nad nim pozwala więc na sprawdzanie tego, czy zakładane efekty kształcenia są na bieżąco osiągane i w końcu, czy zostały osiągnięte.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o wykłady i ćwiczenia. Mają one jednak charakter interaktywny – w trakcie zajęć studenci proszeni są o komentarze, uwagi i przykłady dotyczące zastosowania przedstawianych treści w realiach ochrony zdrowia. Na wykładach przedstawiane są meto-dy i narzędzia do analizy strategicznej, procedury budowania planu strate¬gicznego i in., podczas gdy ćwiczenia służą do praktycznego zastosowania poznanych na wykładach narzędzi, metod i procedur. Podczas ćwiczeń studenci omawiają z prowadzącymi postępy nad przygotowywanymi w grupach 4-5 osobowych projektami, czyli planami strategicznymi dla wybranych zakładów opieki zdrowotnej. Podczas konsultacji (w godzinach dyżurów) studenci mają dodatkową możliwość do stawiania pytań i konsultowania przygotowywanych projektów.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 60 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie się do ćwiczeń: 25 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie prezentacji: 25 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie planu strategicznego: 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów oraz towarzyszących im ćwiczeń:

1) Przygotowywanie planu strategicznego w zakładzie opieki zdrowotnej: etapy powstawania planu, podstawowe składowe

Cele, tematyka i plan ćwiczeń – ustalenie procedur i organizacja pracy, podział na grupy

2) Rodzaje otoczenia, analiza strategiczna – wytyczne tworzenia

Praca w grupach nad planem strategicznym: Planowanie opracowania planu strategicznego

3) Analiza wewnętrzna zakładu opieki zdrowotnej – część I

Praca w grupach nad planem strategicznym / przedstawienie wyników pracy, problemów, propozycji ich rozwiązania / kwestii do omówienia

4) Analiza wewnętrzna zakładu opieki zdrowotnej – część II

Praca w grupach nad planem strategicznym / przedstawienie wyników pracy, problemów, propozycji ich rozwiązania / kwestii do omówienia

5) Teoria gier. Analiza otoczenia bliższego zakładu opieki zdrowotnej.

Praca w grupach nad planem strategicznym / przedstawienie wyników pracy, problemów, propozycji ich rozwiązania / kwestii do omówienia

6) Przewaga konkurencyjna. Model 5 sił M. Portera. Ocena atrakcyjności sektora ochrony zdrowia na przykładzie NZOZ-u – Analiza 5 sił Portera – CASE

Praca w grupach nad planem strategicznym / przedstawienie wyników pracy, problemów, propozycji ich rozwiązania / kwestii do omówienia

7) Jak przezwyciężać opór przeciwko zmianom? Mapa udziałowców: jej budowa oraz znaczenie w budowaniu strategii organizacji

Praca w grupach nad planem strategicznym / przedstawienie wyników pracy, problemów, propozycji ich rozwiązania / kwestii do omówienia

8) Tworzenie portfela działalności zakładu opieki zdrowotnej: metody portfelowe i ich przydatność w sektorze ochrony zdrowia.

Pisanie planu strategicznego – błędy i problemy; streszczenia i wnioski

Praca w grupach nad planem strategicznym / przedstawienie wyników pracy, problemów, propozycji ich rozwiązania / kwestii do omówienia

9) Analiza SWOT (ćwiczenia): diagnozowanie i określanie S, W, O, T

Praca w grupach nad planem strategicznym / przedstawienie wyników pracy, problemów, propozycji ich rozwiązania / kwestii do omówienia

10) Strategiczne wyzwania stojące przed zakładami opieki zdrowotnej cz. I

Omówienie wyników prac nad planem strategicznym zakładu opieki zdrowotnej (analiza otoczenia)

11) Strategiczne wyzwania stojące przed zakładami opieki zdrowotnej cz. I

Omówienie wyników prac nad planem strategicznym zakładu opieki zdrowotnej (analiza otoczenia)

12) Cele organizacji. Definiowane problemów strategicznych. Formułowanie wizji organizacji.

Szkoły zarządzania strategicznego

Praca w grupach nad planem strategicznym / przedstawienie wyników pracy, problemów, propozycji ich rozwiązania / kwestii do omówienia

13) Restrukturyzacja zakładu opieki zdrowotnej – część I

Przecież jest dobrze? – CASE

Praca w grupach nad planem strategicznym / przedstawienie wyników pracy, problemów, propozycji ich rozwiązania / kwestii do omówienia

14) Restrukturyzacja zakładu opieki zdrowotnej – część I / Strategia – jej rodzaje i możliwości zastosowania w opiece zdrowotnej

Omówienie wyników prac nad planem strategicznym zakładu opieki zdrowotnej (problemy i cele)

15) Kontrola strategiczna. Podsumowanie przedmiotu

Praca w grupach nad planem strategicznym / przedstawienie wyników pracy, problemów, propozycji ich rozwiązania / kwestii do omówienia

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kautsch M. (red.) (2015), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone Wolters Kluwer, Warszawa

• Ginter P.M., Swayne L.E., Duncan W.J., Klich J. (red. nauk. wydania polskiego) (2012), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

• Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Chluska J. (2016), Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych - szpitalach, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 23 t. 2 (2016) s. 69-78

• Lewandowski R., Kautsch M., Sułkowski Ł. (red.) (2013), Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XIV, zeszyt 10, część I, Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji

• Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.