Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia osób dorosłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2PzOd Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia osób dorosłych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka I, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Karolina Sobecka, Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat podstawowych celów i strategii promocji zdrowia mających zastosowanie w odniesieniu do osób dorosłych. Ponadto, celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności planowania interwencji z zakresu promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. analizuje strategie z zakresu promocji zdrowia w odniesieniu do osób dorosłych, na poziomie krajowym i europejskim

2. rozróżnia główne problemy zdrowotne wśród osób dorosłych, wymagające intensyfikacji działań i interwencji z zakresu promocji zdrowia


Umiejętności – student/ka:

3. planuje interwencję z zakresu promocji zdrowia adresowaną do osób dorosłych, na podstawie określonych potrzeb zdrowotnych grupy docelowej i priorytetów działań


Kompetencje społeczne – student/ka:

4. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W05 w stopniu średnim; K_W04 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U09 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu promocji zdrowia i programów zdrowotnych

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowanie prezentacji na wybrany temat oraz opracowanie projektu kampanii społecznej.


Końcowa ocena zostaje wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych za przygotowanie w grupie zadaniowej projektu kampanii społecznej (50% ostatecznej oceny), prezentację przygotowaną i wygłoszoną przez studenta (30% ostatecznej oceny) oraz za aktywność na zajęciach (20% ostatecznej oceny).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać po zsumowaniu wyników poszczególnych aktywności.

Studentom, którzy nie uzyskali wymaganego minimum, ale uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości przedmiotu w celu zaliczenia modułu.


Efekty 1, 2

Ocena 3

Student w ograniczonym stopniu wymienia i analizuje potrzeby i zagrożenia zdrowotne w poszczególnych fazach dorosłości (wczesnej, średniej i późnej). Student rozróżnia główne problemy zdrowotne osób dorosłych, wymagające intensyfikacji działań i interwencji z zakresu promocji zdrowia. Student wskazuje i omawia tylko nieliczne strategie z zakresu promocji zdrowia w odniesieniu do osób dorosłych na poziomie krajowym i europejskim.

Ocena 4

Student w pogłębionym stopniu wymienia i analizuje potrzeby i zagrożenia zdrowotne w poszczególnych fazach dorosłości. Student rozróżnia główne problemy zdrowotne wśród osób dorosłych, wymagające intensyfikacji działań i interwencji z zakresu promocji zdrowia. Ponadto student wymienia obszary z zakresu promocji zdrowia, szczególnie wymagające wdrożenia interwencji, w poszczególnych fazach dorosłości. Student wymienia liczne i szczegółowo analizuje wybrane strategie z zakresu promocji zdrowia w odniesieniu do osób dorosłych na poziomie krajowym i europejskim.

Ocena 5

Student wymienia i wszechstronnie analizuje potrzeby i zagrożenia zdrowotne w poszczególnych fazach dorosłości. Student rozróżnia główne i specyficzne problemy zdrowotne wśród osób dorosłych (w zależności od fazy dorosłości), wymagające intensyfikacji działań i interwencji z zakresu promocji zdrowia. Ponadto student wymienia obszary z zakresu promocji zdrowia, szczególnie wymagające wdrożenia interwencji, w poszczególnych fazach dorosłości. Student potrafi wymienić liczne przykłady i szczegółowo analizuje strategie z zakresu promocji zdrowia w odniesieniu do osób dorosłych na poziomie krajowym i europejskim oraz uzasadnia je odwołując się do wiarygodnych dowodów naukowych.


Efekt 3

Ocena 3

Student interpretuje i wyciąga wnioski wynikające z wybranych ogólnych priorytetów i potrzeb zdrowotnych osób dorosłych, odwołując się w tym procesie do nielicznych rekomendacji wynikających z kluczowych dokumentów dostępnych na szczeblu krajowym i europejskim. Student planuje interwencję promocji zdrowia (kampanię społeczną) adresowaną do osób dorosłych w podstawowym zakresie. Student potrafi przeprowadzić ograniczoną analizę potrzeb zdrowotnych i na tej podstawie ustalić ogólny cel kampanii. Opis planowanej kampanii społecznej spełnia tylko minimalne wymagania co do treści i jej zakresu. Student wykazuje ograniczone zaangażowanie w przygotowanie kampanii społecznej i prezentację projektu przez zespół.


Ocena 4

Student interpretuje i wyciąga pogłębione wnioski wynikające z ogólnych priorytetów i potrzeb zdrowotnych osób dorosłych, odwołując się w tym procesie do dobrze wybranych rekomendacji wynikających z kluczowych dokumentów dostępnych na szczeblu krajowym i europejskim. Student planuje rozbudowaną interwencję promocji zdrowia (kampanię społeczną) adresowaną do osób dorosłych. Student potrafi przeprowadzić analizę potrzeb zdrowotnych w rozszerzonym zakresie i na tej podstawie podać cel ogólny i cele szczegółowe kampanii oraz wskazać najskuteczniejsze strategie dla wybranego problemu zdrowotnego. Opis projektowanej kampanii społecznej wykracza znacząco poza minimalne wymagania co do treści i jej zakresu. Student wykazuje duże zaangażowanie w przygotowanie kampanii społecznej i prezentację projektu przez zespół.

Ocena 5

Student interpretuje i wyciąga kompleksowe i spójne wnioski wynikające z ogólnych i specyficznych, dla danego problemu zdrowotnego, priorytetów i potrzeb zdrowotnych osób dorosłych, odwołując się w tym procesie do większości kluczowych rekomendacji zawartych w dokumentach dostępnych na szczeblu krajowym i europejskim. Student planuje kompleksową i spójną interwencję promocji zdrowia (kampanię społeczną) adresowaną do osób dorosłych. Student potrafi przeprowadzić analizę potrzeb zdrowotnych w rozszerzonym zakresie i na tej podstawie sformułować cel ogólny i cele szczegółowe kampanii, a także zaproponować najskuteczniejsze strategie dla rozwiązania problemu zdrowotnego w oparciu o przegląd dowodów naukowych. Opis projektowanej kampanii społecznej jest rozbudowany i znacznie wykracza poza minimalne wymagania co do treści i jej zakresu, jest spójny i w pełni zgodny z zasadami planowania interwencji z zakresu promocji zdrowia. Student wykazuje bardzo duże zaangażowanie w przygotowanie kampanii społecznej i prezentację projektu przez zespół.


Efekt 4

Ocena 3

Student deklaruje podstawową wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie.


Ocena 4

Wypowiedzi i postawa studenta wskazuje na wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie.

Ocena 5

Student wyraża zrozumienie i wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie oraz wyraża gotowość poszukiwania rozwiązań istniejących problemów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1,2 – ocena aktywności w czasie zajęć kontaktowych i ocena z prezentacji

Efekt 3 – ocena projektu kampanii społecznej

Efekt 4 – ocena wypowiedzi i wyrażanych poglądów w trakcie ćwiczeń


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: dyskusja, praca w zespołach zadaniowych, prezentacje wybranych tematów, przygotowanie projektu kampanii społecznej

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. –1,0 ECTS

• przygotowanie prezentacji na zadany temat: 15 godz. – 0,5 ECTS

• przygotowanie projektu kampanii społecznej adresowanej do osób dorosłych: 15 godz. – 0,5 ECTS


Pełny opis:

1) Charakterystyka okresu wczesnej, średniej i późnej dorosłości.

2) Najważniejsze zagrożenia zdrowia osób dorosłych.

3) Analiza potrzeb zdrowotnych osób dorosłych.

4) Strategie z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki w odpowiedzi na zagrożenia dla zdrowia osób dorosłych.

5) Analiza i ocena krajowych oraz europejskich programów promocji zdrowia kierowanych do osób dorosłych, w tym kampanii społecznych-zdrowotnych.

6) Promocja zdrowia psychicznego osób dorosłych (strategie, programy, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Wojewódzkie Programy Ochrony Zdrowia Psychicznego).

7) Zasady konstruowania kampanii społecznej dotyczącej wybranego problemu zdrowotnego adresowanej do osób dorosłych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• materiały przygotowane i udostępnione przez prowadzących zajęcia

• Ogińska-Bulik M, Miniszewska J. (2012), Zdrowie w cyklu życia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

• Gurba, E. (2011), Wczesna dorosłość. W: Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa, s. 287-311

• Olejnik, M. (2011), Średnia dorosłość; w: Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa, s. 312-325

• Jacenik B. (red.) (2010), Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa

• Daszkiewicz M. (2011), Planowanie kampanii społecznych, w: Mazurek-Łopacińska K. (red.), Nauki o Zarządzaniu 6. Badania rynkowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 161, Wrocław, s. 131-145

Literatura uzupełniająca:

• Piasecka A. (2008), Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych - wymiar edukacyjny. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

• Karski J. (2008), Praktyka i teoria Promocji Zdrowia. CeDeWu, Warszawa

• Murray R.B., Zenter J.P., Yakimo R. (2009), Health Promotion Strategies Through the Life Span. Pearson Education, New Jersey

• Szostek D. (2014), Błędy i trudności w stosowaniu marketingu społecznego na przykładzie kampanii społecznych w Polsce. Marketing i Rynek, vol. 9, s. 8-16

• Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Warszawa, dnia 2 marca 2017 r.

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Warszawa, dnia 16 września 2016 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.