Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Telemedycyna i e-zdrowie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2Tie-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Telemedycyna i e-zdrowie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka II, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Anna Tubek
Prowadzący grup: Mariusz Duplaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat możli¬wości wykorzystania systemów telemedycznych i e-zdrowotnych dla potrzeb usprawnienia usług zdrowotnych i realizacji interwencji z zakresu zdrowia publicznego. Ponadto, przedmiot ma na celu uzyskanie umieję¬tności opracowania projektu mającego na celu wsparcie wybranego obszaru świadczeń zdrowotnych w oparciu o system e-zdrowia

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia obszary zastosowań i uwarunkowania rozwoju systemów telemedycznych i e-zdrowia

2. analizuje podstawowe wymagania organizacyjne i techniczne dla systemu e-zdrowia w odniesieniu do zdefiniowanej grupy odbiorców i sfery zastosowań

3. uzasadnia możliwości zastosowania systemów telemedycznych i e zdrowia w realizacji programów zdrowotnych i społecznych


Umiejętności – student/ka:

4. potrafi przygotować, pracując w zespole, projekt aplikacji e-zdrowia dla rozwiązania konkretnego problemu z zakresu zdrowia publicznego i ochrony zdrowia

5. potrafi dobrać narzędzia informacyjne do realizacji programu związanego ze zdrowiem publicznym i ochroną zdrowia


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W16 w stopniu podstawowym; K_W25, K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U04, K_U09 i K_U15 w stopniu podstawowym; K_U08, K_U12 i K_U22 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

Wiedza nauczana w ramach modułów: informacja naukowa oraz informatyka medyczna w zakresie obowiązującym na studiach I stopnia na kierunku zdrowie publiczne

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.


Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), aktywność w trakcie ćwiczeń, przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranej sfery zastosowań telemedycyny i systemów e zdrowia oraz opracowanie i przedstawienie projektu systemu e zdrowia ukierunkowanego na rozwiązanie określonego problemu zdrowotnego.


Końcowa ocena zostaje wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych za przygotowanie w grupie zadaniowej projektu systemu e zdrowia (40% ostatecznej oceny), przygotowanie i wygłoszenie przez studenta prezentacji dotyczącej obszaru zastosowań telemedycyny i e zdrowia (40% ostatecznej oceny) oraz za aktywność na zajęciach (20% ostatecznej oceny).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać po zsumowaniu wyników poszczególnych aktywności.

Studentom, którzy nie uzyskali wymaganego minimum, ale uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości przedmiotu w celu zaliczenia modułu.


Efekty 1-3

Ocena 3

Student w ograniczonym zakresie omawia obszary zastosowań systemów telemedycznych i e zdrowia, wyjaśnia uwarunkowania ich rozwoju, analizuje ogólne wymagania organizacyjne i techniczne dla systemów e zdrowia i uzasadnia możliwość ich zastosowania w realizacji programów zdrowotnych i społecznych.

Prezentacja przygotowana przez studenta opiera się na nielicznych przykładach aplikacji, ale nie uwzględnia wyników przeglądów systematycznych dotyczących skuteczności telemedycyny i systemów e zdrowia w danym obszarze zastosowań. Sposób prezentacji pokazuje tylko podstawową lub ograniczoną znajomość tematu. Stwierdzenia zawarte w prezentacji tylko w części są uzasadnione właściwie dobranymi źródłami. Prezentacja przygotowana przez studenta spełnia minimalne wymagania określone przez prowadzącego co do zakresu, struktury i objętości prezentacji oraz sposobu cytowania źródeł.

Ocena 4

Student omawia zastosowanie systemów telemedycznych i e zdrowia podając ich klasyfikację oraz adekwatnie dobrane przykłady, wyjaśnia uwarunkowania ich rozwoju i znaczenie wybranych uwarunkowań, dobrze się orientuje w wymaganiach organizacyjnych i technicznych wybranych systemów telemedycznych i e zdrowia oraz potrafi uzasadnić ich zastoso¬wanie w programach zdrowotnych i społecznych. Prezentacja przygoto¬wana przez studenta opiera się na dobrze dobranych, aktualnych, szcze¬gółowo omówionych przykładach aplikacji, a omówienie korzyści i barier związanych z zastosowaniem telemedycyny i systemów e zdrowia w danym obszarze opiera się częściowo na przeglądach systematycznych i meta-analizach. Sposób prezentacji pokazuje szeroką znajomość tematyki. Stwierdzenia zawarte w prezentacji są podparte właściwie dobranymi źródłami. Prezentacja przygotowana przez studenta wykracza poza minimalne wymagania co do zakresu, struktury, objętości i sposobu cytowania źródeł.

Ocena 5

Student omawia zastosowanie systemów telemedycznych i e zdrowia opierając się na co najmniej dwóch systemach klasyfikacji i taksonomii oraz swobodnie dobierając adekwatne przykłady, wyjaśnia uwarunkowa¬nia ich rozwoju i szczegółowo analizuje oddziaływanie uwarunkowań, bardzo dobrze orientuje się w wymaganiach organizacyjnych i techni¬cznych wielu systemów telemedycznych i e zdrowia, a także potrafi uzasadnić i podać strategię ich zastosowania w programach zdrowotnych i społecznych. Prezentacja przygotowana przez studenta opiera się na licznych, dobrze dobranych, aktualnych i wyczerpująco omówionych przykładach aplikacji, a przedstawienie korzyści i barier związanych z zastosowaniem telemedycyny i systemów e zdrowia w danym obszarze opiera się na najnowszych źródłach wtórnych. Sposób prezentacji pokazuje wszechstronną znajomość tematyki i charakteryzuje się swobodą wypowiedzi. Stwierdzenia zawarte w prezentacji są podparte licznymi, najnowszymi źródłami. Prezentacja przygotowana przez studenta wykracza znacząco poza minimalne wymagania co do zakresu, struktury, objętości i sposobu cytowania źródeł.


Efekt 4-5

Ocena 3

Projekt przygotowany przez studenta podaje ogólną koncepcje systemu, jednak jego zakres odnosi się tylko do części aspektów związanych z potrzebami docelowej grupy użytkowników. W trakcie pracy nad projektem student uwzględnia tylko część wskazówek dotyczących poprawy spójności przygotowywanego systemu e zdrowia i jakości opisu poszczególnych jego elementów. Koncepcja systemu jest poprawna, ale nie wszystkie szczegółowe aspekty jego funkcjonowania są opisane w sposób przekonywujący. Analiza ograniczeń i barier jest powierzchowna. Zaproponowane rozwiązania techniczne nie zawsze są adekwatnie dobrane i opisane. Propozycja źródeł finansowania i kosztów działania systemu jest podana, ale część jej elementów nie jest wystarczająco uzasadniona. Opis systemu spełnia tylko minimalne wymagania co do struktury i objętości. Student wykazuje ograniczone zaangażowanie w prezentację projektu przez zespół.

Ocena 4

Projekt przygotowany przez studenta podaje spójną koncepcje systemu, która odnosi się do większości aspektów związanych z potrzebami docelowej grupy użytkowników. W trakcie pracy nad projektem student uwzględnia większość wskazówek dotyczących poprawy spójności przygotowywanego systemu e zdrowia i jakości opisu poszczególnych jego elementów. Koncepcja systemu jest przekonywująca i znacząca większość szczegółowych aspektów jego funkcjonowania jest opisana w sposób przekonywujący. Analiza ograniczeń i barier sięga do istotnych problemów. Zaproponowane rozwiązania techniczne są adekwatnie dobrane i opisane. Propozycja źródeł finansowania i kosztów działania systemu jest podana i logicznie uzasadniona. Opis systemu wykracza poza minimalne wymagania co do struktury i objętości. Student wykazuje duże zaangażowanie w prezentację projektu przez zespół.

Ocena 5

Projekt przygotowany przez studenta podaje spójną koncepcję systemu opierającą się na dogłębnej analizie potrzeb docelowej grupy użytkowników. W trakcie pracy nad projektem student uwzględnia wszystkie wskazówki dotyczące poprawy spójności przygotowywanego systemu e zdrowia i jakości opisu poszczególnych jego elementów. Koncepcja systemu jest kompleksowa i zintegrowana, poszczególne jej elementy są ze sobą logicznie powiązane i opisane wyczerpująco. Analiza ograniczeń i barier jest wszechstronna i wielowątkowa. Zaproponowane rozwiązania techniczne są adekwatnie dobrane i opisane, a także oparte na konkretnych produktach rynkowych. Propozycja źródeł finansowania i kosztów działania systemu jest podana, a także logicznie i szczegółowo uzasadniona. Opis systemu jest zwartym dokumentem odpowiadającym co do struktury i objętości, nie tylko minimalnym wymaganiom, ale także złożoności problemu zdrowotnego. Student wykazuje bardzo duże zaangażowanie i współpracę w trakcie prac nad projektem i w czasie prezentacji projektu przez zespół.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1-3 ocena prezentacji przygotowanej przez studenta i aktywności na zajęciach,


Efekt 4-5- ocena projektu systemu e zdrowia


Metody dydaktyczne:

Podstawowe metody wykorzystywane w trakcie ćwiczeń:

prezentacja podstawowych zagadnień i kierunków rozwoju telemedycyny i systemów e zdrowia; analiza przykładów wdrożeń systemów e zdrowia;

ćwiczenia z klasyfikacji konkretnych systemów, analiza i omawianie tzw. "dobrych praktyk"; analiza i omówienie systemów internetowych oferujących zasoby informacyjne i usługi związane z problemami zdrowotnymi; przypomnienie zagadnień związanych z wiarygodnością zasobów internetowych i analiza przykładowych portali; zapoznanie z metodologią przygotowania projektu systemu e-zdrowia; zespołowe opracowanie własnego projektu systemu i uzasadnienie jego wdrożenia, opracowanie indywidualnej prezentacji ukazującej określony obszar zastosowań telemedycyny i e zdrowia.


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz.- 1 ECTS

• opracowanie prezentacji przez studenta: 15 godz. - 0,5 ECTS

• przygotowanie projektu systemu przez studenta: 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

1) Definicja i ewolucja telemedycyny i e-zdrowia

2) Taksonomia systemów telemedycznych

3) Systemy synchroniczne i asynchroniczne

4) Uwarunkowania rozwoju i wymagania dla systemów telemedycznych i e zdrowia

5) Przygotowanie użytkowników do korzystania z aplikacji e-zdrowotnych

6) Korzyści z rozwoju technologii e zdrowia w odniesieniu do jakości i dostępności usług

7) Aspekty ekonomiczne systemów e-zdrowia

8) Narzędzia techniczne wykorzystywane w systemach telemedycznych i e zdrowotnych

9) Zastosowania specjalistyczne kliniczne i pozakliniczne systemów telemedycznych i e zdrowia

10) Dedykowane systemy e-zdrowia dla potrzeb zdrowia publicznego

11) Model opieki oparty o technologie e-zdrowia w chorobach przewlekłych

12) Wsparcie dla opieki w warunkach domowych

13) Portale internetowe dla pacjentów i pracowników ochrony zdrowia

14) Inicjatywy krajowe i międzynarodowe wspierające rozwój środowiska e zdrowia

15) Priorytety i przykłady projektów realizowanych w ramach tematyki e zdrowia w programach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• wybór materiałów udostępnianych przez prowadzącego zajęcia

• Czerwińska M. (2015), Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 43 (3), 173-185

• Duplaga M. (2010), Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, VIII, 47-55

• Zielinski K., Duplaga M., Ingram D.(2006), Information Technology Solutions for Healthcare, Springer Verlag, Seria: Health Informatics

• Rudowski R. (2003), Informatyka Medyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Zajdel R., Kącki E., Szczepaniak P., Kurzyński M. (2002), Kompendium informatyki medycznej, alfa-MedicaPress, Bielsko-Biała

Literatura uzupełniająca:

• Martinez L, Gomez C.(eds.) (2008), Telemedicine in the 21st Century. Nova Science Publishers, Inc. New York

• Tan J. (2005), E-Health Care Information Systems, Jossey-Bass, San Francisco

• Duplaga M. (2002), Aplikacje internetowe wspomagające leczenie chorób przewlekłych, Zdr. Zarz. T. 4 nr 3-4 s. 77-84

• Duplaga M. (2002), Telemedycyna - uwarunkowania i zastosowania specjalistyczne, Zdr. Zarz. T. 4 nr 1 s. 56-67

• Duplaga M., Laurentowski A., Zieliński K. (2003), Telemedycyna w badawczo-rozwojowych programach ramowych Unii Europejskiej, Zdr. Zarz. T. 5 nr 3-4 s. 74-82

• Institute of Medicine (2001), Crossing The Quality Chasm. A new health system for the 21st Century. National Academy Press Washington

• Viegas SF., Dunn K. (1998)’ Telemedicine. Practicing in the Information Age, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia New York

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.