Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2ZFiRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dubas-Jakóbczyk, Ewa Kocot
Prowadzący grup: Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest dostarczenie kompleksowego zestawu informacji oraz praktycznych narzędzi z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych. W wyniku procesu kształcenia studenci uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, problematyki analizy sprawozdań finan¬sowych, oraz pozyskiwania kapitału i oceny opłacalności inwestycji.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. definiuje i objaśnia istotę rachunkowości finansowej oraz zarządczej

2. opisuje narzędzia zarządzania finansami jednostki sektora zdrowia*

3. wyjaśnia zasady konstrukcji i analizy sprawozdania finansowego


Umiejętności – student/ka:

4. przeprowadza analizę sytuacji finansowej podmiotu leczniczego

5. potrafi sporządzić budżet podmiotu leczniczego metodą zadaniową


Kompetencje społeczne – student/ka:

6. umie pracować w grupie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W15 i K_W16 w stopniu podstawowym; K_W17 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U15 w stopniu podstawowym; K_U17 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K11 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych, ekonomiki zdrowia oraz zasad organizacji i funkcjonowania jednostek w ramach sektora ochrony zdrowia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego z 3 zaliczeń cząstkowych:

• Prezentacji z pracy grupowej

• Sprawdzianu pisemnego z materiału z ćwiczeń

• Sprawdzianu pisemnego z materiału wykładowego


Końcowa ocena zależy od sumy liczby uzyskanych punktów (przy czym każde cząstkowe zaliczenie musi być na min 60% punktów):

- ocena dostateczna - student uzyskuje 60-67% punktów

- ocena plus dostateczny - student uzyskuje 68-75% punktów

- ocena dobra - student uzyskuje 76-83% punktów

- ocena plus dobry - student uzyskuje 84-90% punktów

- ocena bardzo dobra - student uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5 - sprawdzian pisemny

Efekt 2 – dodatkowo ćwiczenia rozwiązywane przez studenta na platformie PEGAZ

Efekt 6 - ocena uczestnictwa w pracy grupowej w trakcie ćwiczeń


Metody dydaktyczne:

Wykłady (część w formie e-learningu), ćwiczenia, dyskusja na zadane tematy, praca w grupach, rozwiązywanie przykładowych zadań

Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych oraz e-learning: 75 godz. - 3 ECTS

• przygotowanie się do zajęć: 45 godz. - 1,5 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 47 godz. - 1,5 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawy prawne systemu rachunkowości

2. Rachunkowość finansowa versus zarządcza

3. Konstrukcja i analiza sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego

4. Finansowe podstawy działalności jednostek sektora zdrowia

5. Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych

6. Instrumenty finansowe - systematyka - funkcje – cechy*

7. Rynki finansowe

8. Źródła pozyskiwania kapitału przez jednostkę sektora zdrowia

Ćwiczenia:

1. Analiza wskaźnikowa

2. Analiza progu rentowności

3. Metody kształtowania budżetu jednostek sektora zdrowia

4. Zarządzanie kapitałem trwałym i obrotowym - cele i kryteria, istota leasingu.

5. Spłata kredytów

6. Wycena instrumentów finansowych

7. Podstawy inwestowania finansowego, efekt dźwigni finansowej, metody oceny opłacalności inwestycji

8. Specyficzny charakter finansów podmiotów sektora zdrowia, mierniki działalności

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D. (2000), Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków

• Sierpińska M., Jachna T. (2018), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Świderska G., Pielaszek M. (red). (2015). Rachunkowość zarządza w podmiotach leczniczych, Wolters Kluwer SA, Warszawa

• Hass-Symotiuk M. (red) (2016). Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą , Wolters Kluwer SA, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.