Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2ZZOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka II, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch
Prowadzący grup: Marcin Kautsch, Maciej Rogala, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student, pracując w grupie, potrafi określić obszary zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, dokonać analizy ww. obszarów, opisać je oraz określić ich znaczenie (wagę) dla funkcjonowania zakładu.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

9. rozumie zasady procedury akredytacyjnej zakładów opieki zdrowotnej

10. rozumie techniki i metody kontraktowania usług zdrowotnych


Umiejętności – student/ka:

11. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego

12. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji i rozprawy


Kompetencje społeczne – student/ka:

13. potrafi odpowiedzialnie planować zadania i wyjaśniać członkom swojego zespołu wymagania wynikające z realizacji projektów nad którymi pracuje

14. cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym

15. wykazuje umiejętność pracy w grupie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W04 i K_W09 w stopniu podstawowym; K_W06 w stopniu średnim; K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U17 w stopniu podstawowym; K_U08 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01 i K_K06 w stopniu podstawowym; K_K02, K_K08 i K_K11 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

znajomość materiału z zakresu podstaw zarządzania, podstaw zarządzania jednostkami ochrony zdrowia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę


BDB: przygotowanie matrycy opisującej zarządzanie szpitalem - napisanej poprawną polszczyzną, spełniającej wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.


DB: przygotowanie matrycy opisującej zarządzanie szpitalem - napisanej poprawną polszczyzną, spełniającej 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego obszaru.


DST: przygotowanie matrycy opisującej zarządzanie szpitalem - napisanej poprawną polszczyzną, spełniającej poprawną polszczyzną, spełniającej podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

By zaliczyć przedmiot studenci przygotowują matrycę za pomocą której oceniane będzie zarządzanie szpitalem. Aby móc przygotować ww. dokument muszą umieć pracować w grupie, zdobyć niezbędne informację, opracować dokument opisujący wybrany obszar zarządzania, nawiązać kontakt z innymi grupami, zinterpretować uzyskane dane, itp., a następnie stworzyć ww. dokument. Do stworzenia ww. dokumentu niezbędne będzie więc opanowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności opisanych powyżej. Ocena dokumentu – jego zawartości, jakości i formatu, a także procesu jego opracowywania będzie więc metodą sprawdzenia tego, czy zakładane efekty kształcenia 1-7 zostały osiągnięte.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o wykłady i ćwiczenia. Mają one jednak charakter interaktywny - w trakcie zajęć studenci proszeni są o komentarze, uwagi i przykłady dotyczące zastosowania przedstawianych treści w realiach ochrony zdrowia.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 90 godz. – 3 ECTS

• sporządzenie prezentacji: 10 godz. – 0,4 ECTS

• opracowanie dokumentu zaliczeniowego (egzamin): 50 godz. – 1,6 ECTS

• opracowanie matrycy do oceny zarządzanie szpitalem: 60 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów oraz towarzyszących im ćwiczeń:

1) Wprowadzenie do przedmiotu: cele, tematyka i plan przedmiotu – ustalenie procedur i organizacja pracy, podział na grupy

2) Zakład opieki zdrowotnej jako organizacja

3) Charakterystyka zarządzania zakładami opieki zdrowotnej: ludzie, cele, struktura

4) NZOZ-y szpitalne, rady społeczne a rady nadzorcze

5) Sektor szpitalny w Polsce i innych krajach OECD. Finansowanie zakładów opieki zdrowotnej

6) Charakterystyka zarządzania organizacjami typu non-profit

7) Zakład opieki zdrowotnej a małe i średnie przedsiębiorstwo

8) Uwarunkowania działania zakładów opieki zdrowotnej. Sieć szpitali

9) Możliwości oceny zarządzania i zasobów szpitala, problemy pomiaru

10) Zakład idealny – z perspektywy różnych udziałowców

11) Obszary zarządzania zakładem

- Infrastruktura i aparatura

- Jakość usług

- Zasoby ludzkie i kultura organizacyjna

- Efektywność działania

- Finanse

- Działalność medyczna

Ćwiczenia:

1) Omówienie obszarów zarządzania szpitalem

2) Zasoby ludzkie systemu opieki zdrowotnej – ujęcie ilościowe i jakościowe.

3) Analiza case studies uwarunkowań i charakterystyki zarządzania poszczególnymi typami placówek medycznych

4) Analiza przykładów zarządzania placówkami medycznymi – dyskusja nad wyzwaniami dla menedżerów w tym obszarze

5) Narzędzia oceny zarządzania.

6) Rankingi szpitali.

7) Możliwości oceny zarządzania i zasobów szpitala, problemy pomiaru

8) Comon Assessment Framework, jako narzędzie oceny zarządzania organizacjami typu non-profit

9) Przykłady pomiaru jakości zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w Polsce

10) Prezentacje prac grupowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Jaworzyńska M. (2010), Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, CeDeWu, Warszawa

• Kautsch M. (red.) (2015), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone Wolters Kluwer, Warszawa

• Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2017), Zarządzanie Teoria i praktyka (wyd. 5), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Ponikło W. (2010), Infrastruktura techniczna szpitala, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, Warszawa

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)

• Sieć szpitali, http://siecszpitali.mz.gov.pl/

• Standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, www.cmj.org.pl,

Literatura uzupełniająca:

• Krakowiak J. (2017), Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 10, część 3, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

• Lewandowski R., Kautsch M., Sułkowski Ł. (red.) (2013), Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XIV, zeszyt 10, część I, Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji

• Kautsch M., Ponikło W. (2003), Jak oceniać zakład opieki zdrowotnej, w: Służba Zdrowia 9-12/2003

• Ponikło W. (2003), Informatyzacja szpitali, w: OPM 4/2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.