Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Health impact assessment in all policies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-HIAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Health impact assessment in all policies
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka III, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Bartosz Balcerzak, Alicja Domagała, Iwona Kowalska-Bobko, Beata Piórecka, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest rozwinięcie rozumienia koncepcji, procesu oraz narzędzi charakterystycznych i stosowanych na rzecz HIA – oceny skutków zdrowotnych.

Ważnym celem kursu jest także przedstawienie oraz ocena koncepcji determinant zdrowotnych oraz wpływu polityki głównie polityki publicznej na zdrowie, podejmowane projekty i programy a także potencjalnego oddziaływania HIA na proces podejmowania decyzji z uwzględnieniem zagadnień zdrowia publicznego.

W trakcie wykładu podane zostaną różne przykłady stosowania koncepcji HIA w politykach publicznych (np. edukacyjnej, środowiskowej, żywieniowej, rynku pracy, przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu)


Efekty kształcenia:

Wiedza - student/ka:

1. zna koncepcje HIA – jej korzenie i zastosowanie

2. zna główne trendy i prezentowane opinie eksperckie na temat HIA, w szczególności specjalistów zdrowia publicznego oraz ekspertów głównych sektorowych instytucji (np. WHO)


Umiejętności - student/ka:

3. potrafi zidentyfikować pozytywne i negatywne strony koncepcji HIA w różnych politykach (identyfikacja barier i możliwości w stosowaniu)

4. potrafi sformułować propozycję rozwiązań w zakresie stosowania HIA dla konkretnego przypadku (polityka, strategia, instrumenty)

5. potrafi zidentyfikować stosowane metody a także instytucje odpowiedzialne za wypracowywanie współpracy w zakresie wdrażania koncepcji HIA


Kompetencje społeczne - student/ka:

6. współpracuje z innymi w trakcie prac grupowych i projektowych


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W04, K_W06, K_W07, K_W11, KW_13 i K_W31w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U04, K_U10 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K04 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień polityki zdrowotnej i społecznej. Znajomość języka angielskiego niezbędna do uczestnictwa w zajęciach i zapoznania się z wymagana literaturą.

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Ostateczna ocena bazuje na 3 komponentach: egzamin pisemny – 70%, ustna prezentacja 20%, aktywne uczestnictwo w zajęciach – 10%.


Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe – dopuszcza się 10% nieobecność na zasadach ogólnych. Wymagania dopuszczające do egzaminu: obecność i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, przygotowanie ustnej prezentacji.


Ocena każdego z 3 elementów finalnej noty:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach:

• na ocenę bardzo dobrą (5) – bardzo wysokie zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach, bardzo wysokie zaangażowanie w pracę grupową i dyskusję a także 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dobry plus (4.5) – wysokie zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową a także 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dobrą (4.0) - względnie intensywne zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową i 100% obecność na ćwiczeniach.

• na ocenę dostateczny plus (3.5) – podstawowe zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową i 100% obecność na ćwiczeniach.

• na ocenę dostateczną (3.0) – tylko bazowe zaangażowanie w ćwiczenia i dyskusję.


2. Prezentacja ustna:

• na ocenę bardzo dobrą (5) – doskonała treść i forma prezentacji, idealne dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobry plus (4.5) – bardzo dobra treść i forma prezentacji, bardzo dobre dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobrą (4.0) - dobra treść i forma prezentacji, dobre dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie aktywnej dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczny plus (3.5) – akceptowalna treść i forma prezentacji, względne dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczną (3.0) – akceptowalna treść i forma prezentacji, dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie podstawowej dyskusji z grupą.


3. Egzamin pisemny:

• dostateczny (dst) - 60-67%

• dostateczny plus (+ dst) - 68-76%

• dobry (db) - 77-84%

• dobry plus (+ db) - 84-91%

• bardzo dobry (bdb) - 92-100%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są zobowiązani do przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich uczestnictwa. Ostateczna ocena składa się z:

• w 20% z oceny z prezentacji power point - ocena umiejętności

• w 70% z egzaminu finalnego (test) – ocena wiedzy

• w 10% z oceny aktywności w trakcie ćwiczeń - ocena pracy w grupie – kompetencje społeczne


Egzamin finalny – pytania egzaminacyjne będą bazowały na obowiązkowych materiałach do samodzielnego studiowania oraz treściach zajęć ćwiczeniowych. Ocena wynika z uzyskanej punktacji.


Efekty w zakresie wiedzy i umiejętności - egzamin ustny.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych - obserwacja pracy studenta w czasie zajęć.


Metody dydaktyczne:

Realizowane zagadnienia oraz struktura kursu są podane poniżej. Zajęcia rozpoczynają się od krótkiego wprowadzenia do tematyki, zidenty¬fikowania najważniejszych problemów w formie wykładu. Następnie rozpoczyna się dyskusja nad prezentowanym tematem lub analiza stadium przypadku.

W trakcie zajęć studenci pracują w małych grupach dyskusyjnych, przedstawiają wypracowane koncepcje, analizują studia przypadków itp.


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych wraz z przygotowaniem naukowej prezentacji: 12 godz. – 0. 5 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 15 godz. – 0.5 ECTS

• przygotowanie prezentacji – 25 godzin- 1 ECTS


Pełny opis:

1. Zagadnienia wprowadzające: wyjaśnienie koncepcji, stosowanych definicji, etapów procesu HIA.

2. HIA – model bazowy, perspektywy implementacji w różnych politykach.

3. Studia przypadków, w oparciu o aktualne badania i propozycje.

a. HIA – model środowiskowy

b. HIA - problem żywienia

c. HIA – rynek pracy i wykluczenie społeczne

d. HIA – edukacja

Literatura:

• Cole B.L., Fielding J.E. (2007), Health impact assessment: A tool to help policy makers understand health beyond health care. Annu. Rev. Public Health, Vol. 28, pp. 393-412

• Fehr R. (1999), Environmental health impact assessment: Evaluation of a 10 step model. Epidemiology, Vol. 10, Issue 5, pp. 618-625

• Harris-Roxas B., Harris E. (2011), Differing forms, differing purposes: A typology of health impact assessment. Environ. Impact Assess. Rev., Vol. 31, Issue 4, pp. 396-403

• Mindell J.S., Boltong A., Forde I. (2008), A review of health impact assessment frameworks. Public Health, Vol. 122, Issue 11, pp.1177-1187

• Balint J., Boelens P., Debello M. (2003), Health Impact Assessment: SEIC (Sakhalin Energy Investment Company) Phase 2 Development. World Health Organization [online], p. 97-116, in available: http://www.who.int/hia/examples/energy/en/HIA_Chps13_18.pdf [accessed July 29, 2011]

• Bennear L.S., Olmstead S.M. (2008), The impacts of “right-to-know:” Information disclosure and the violation of drinking water standards. J. Environ. Econ. Manage, Vol. 56, Issue 2, pp. 117-130

• Bhatia R. (2010), A Guide for Health Impact Assessment. California Department of Public Health. October 2010 [online]. Available: http://www.cdph.ca.gov/pubsforms/Guidelines/Documents/HIA%20Guide%20FINAL%2010-19-10.pdf [accessed Apr. 22, 2011]

• Bhatia R., Seto E. (2011), Quantitative estimation in Health Impact Assessment: Opportunities and challenges. Environ. Impact Assess. Rev., Vol. 31, Issue 3, pp. 301-309

Najnowsza, bieżąca literatura będzie przekazywana w trakcie zajęć lub na stronie internetowej kursu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.