Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Human resources for health

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-HRF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Human resources for health
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka III, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Domagała, Marcin Kautsch
Prowadzący grup: Katarzyna Czabanowska, Alicja Domagała, Marcin Kautsch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Głównym celem tego modułu jest przedstawienie studentom aktualnych informacji dotyczących rynku pracy w ochronie zdrowia i praktycznych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania kadrami i praktycznych umiejętności stosowania prezentowanych narzędzi, studenci zdobędą podstawy prawidłowego zarządzania kadrami systemu zdrowotnego.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. Wyjaśnia, porównuje i porządkuje zasady tworzenia i realizacji strategii polityki zdrowia publicznego w dziedzinie zasobów ludzkich na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym

2. wymienia i klasyfikuje czynniki warunkujące skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach opieki zdrowotnej


Umiejętnosci – student/ka:

3. proponuje i planuje rozwiązania różnych problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia


Kompetencje społeczne – student/ka:

4. jest zdolny/a do pracy w grupie zadaniowej


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu.

• w zakresie wiedzy: K_W04, K_W20 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U04 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K11 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Uczestnictwo w zajęciach jest obligatoryjne.

Moduł kończy się egzaminem pisemnym. Ponadto studenci będą przygotowywać prezentację końcową dotyczącą HRH w swoich krajach zamieszkania. Aktywność na zajęciach będzie oceniana na podstawie uczestnictwa w dyskusji, rozwiązywania case-study.

Ocena końcowa: 70% - wyniki egzaminu końcowego, 30% - indywidualne prezentacje studentów (dotyczące aktualnych problemów i wyzwań w zakresie HRH w ich krajach)



Skala końcowej oceny modułu:

• dostateczny (3,0) - 60-70%

• plus dostateczny (3,5) - 71-79%

• dobry (db) - 80-86%

• plus dobry (4,5) - 87-92%

• bardzo dobry (5,0) - 93-100%


Ocena efektów 1-2: wyniki egzaminu pisemnego:

• 2 - student napisał test poniżej 60%,

• 3 - student napisał test w granicach 60-70%,

• 3,5 - student napisał test na poziomie 71-79%,

• 4 - student napisał test na poziomie 80-86%,

• 4,5 - student napisał test na poziomie 87-93%,

• 5 - student napisał test powyżej 93%.


Ocena efektu 3:

• 2 - Student nie jest w stanie zaproponować żadnego rozwiązania postawionych problemów,

• 3 - Student jest w stanie zaproponować ograniczone sposoby rozwiazania problemów,

• 4 - Student jest w stanie zaproponować różne sposoby rozwiązania analizowanych problemów,

• 5 - Student jest w stanie zaproponować różne sposoby rozwiązania problemów i potrafi zdefiniować ograniczenia oraz zalety poszczególnych propozycji.


Ocena efektu 4:

• 2 - Student nie pracuje i nie współpracuje z grupą,

• 3 - Student pracuej w grupie, ale w ograniczonym zakresie,

• 4 - Student aktywnie pracuje i współpracuje z grupą,

• 5 - Student aktywnie pracuje w grupie, przyjmując na siebie rolę i zadania lidera grupy.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Moduł kończy się egzaminem pisemnym. Ponadto studenci będą przygotowywać prezentację końcową dotyczącą HRH w swoich krajach zamieszkania. Aktywność na zajęciach będzie oceniana na podstawie uczestnictwa w dyskusji, rozwiązywania case-study.


Efekt 1: egzamin pisemmny (test wielokrotnego wyboru),

Efekt 2: egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru),

Efekt 3: prezentacje studenta (przygotowywane w parach,)

Efekt 4: praca grupowa (w trakcie zajeć).


Metody dydaktyczne:

Seminaria będą prowadzone z wykorzystaniem prezentacji audiowizualnych, z elementami dyskusji na temat przedstawionych zagadnień. W ramach seminarium będzie stosowana praca w małych grupach, burza mózgów, studia przypadków, dyskusje i prezentacje przygotowane przez studentów. Prezentacje dotyczyć będą aktualnych problemów i wyzwań kadr systemu zdrowotnego w Polsce i innych krajach U oraz krajach zamieszkania studentów. Praca samodzielna będzie skoncentrowana na zapoznaniu się z rekomendowaną literaturą i przygotowaniem się do dyskusji podczas seminariów i przygotowanie prezentacji końcowych.

Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach seminaryjnych: 18 godz. – 0,6 ECTS

• przygotowanie do zajęć opracowanie prezentacji końcowej: 20 godz. – 0,7 ECTS

• przygotowanie do egzaminu pisemnego i udział w nim: 20 godz. – 0,7 ECTS


Pełny opis:

1) Zasoby ludzkie dla zdrowia (ang. HRH): definicja, charakterystyka, porównania międzynarodowe

2) Rynek pracy w sektorze zdrowotnym

3) Zatrudnienie w sektorze zdrowotnym (trandy w zatrudnieniu, niedobory).

4) Planowanie kadr systemu zdrowotnego.

5) Edukacja w zdrowiu. Kształcenie i rozoój zawodowy.

6) Motywacja personelu medycznego: finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne, skuteczy system motywacji.

7) Migracje pracowników medycznych

8) Międzynarodowe inicjatywy w zakresie kadr medycznych (m.in. WHO Human Resources Framework, Global Health Workforce Alliance

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Buchan J., Perfilieva G. (2015), Making Progress Towards Health Workforce Sustainability in the WHO European Region, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2015

• Buchan J., Dhillon IS., Campbell J. (ed.) (2017), Health Employment and Economic Growth: An Evidence Base, World Health Organization, Geneva

• European Union, (2012), EU level Collaboration on Forecasting Health Workforce Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends – A Feasibility Study, May 2012

• Malgieri A., Michelutti P., Van Hoegaerden M. (eds) (2015), Handbook on Health Workforce Planning Methodologies Across EU Countries, DO52, Release 1, Bratislava

• Ono T., Lafortune G., Schoenstein M. (2013), Health Workforce Planning in OECD Countries: A Review of 26 Projection Models from 18 Countries, OECD Health Working Papers, No. 62, OECD Publishing

• World Health Organization (2014), A Universal Truth: No Health Without a Workforce

• World Health Organization (2010), Models and tools for health workforce planning and projections, Human Resources for Health Observer, 3, 2010

• Other documents prepared and distributed by lecturers.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.