Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Health systems goals and performance in transition

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-HSGPT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Health systems goals and performance in transition
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka III, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest prezentacja analizy porównawczej w zakresie specyfiki, struktury i organizacji systemów zdrowotnych oraz ich celów w odniesieniu do globalnej, europejski i krajowej perspektywy. Ważnym celem jest także prezentacja, zestawienie oraz analiza globalnych i regionalnych koncepcji funkcji zdrowia publicznego oraz koncepcji Zdrowie we wszystkich politykach (HiAP) a także uniwersalnego dostępu do ochrony zdrowia. Kurs pozwala zrozumieć różnice pomiędzy systemami zdrowotnymi, które wynikają z historii, kultury a także uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych. W trakcie zajęć zostaną omówione przykłady konkretnych krajowych rozwiązań systemowych (organizacja, finansowanie, zasady i zakres dostarczania świadczeń na różnych poziomach ochrony zdrowia).

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. identyfikuje specyficzne mocne i słabe strony systemu zdrowotnego – analizy modelowe i porównawcze

2. porównuje zasoby w różnych wyselekcjonowanych systemach zdrowotnych

3. rozpoznaje różnice w systemach zdrowotnych krajów wysokorozwiniętych


Umiejętności – student/ka:

4. jest zdolny oceniać i porównywać dane dotyczące systemów zdrowotnych w krajach rozwiniętych

5. jest zdolny identyfikować, oceniać a także prezentować i dyskutować na temat mocnych i słabych cech wyselekcjonowanych systemów zdrowotnych

6. ma umiejętność oceny systemów zdrowotnych w szerszej perspektywie


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. używa strategii formułowania metod w środowisku społecznym


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W04, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U03, K_U05, K_U16 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji socjalnych: K_K04 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień polityki zdrowotnej i społecznej. Znajomość języka angielskiego niezbędna do uczestnictwa w zajęciach i zapoznania się z wymagana literaturą.

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs kończy się egzaminem ustnym. Ostateczna ocena bazuje na 3 komponentach: egzamin – 70%, ustna prezentacja 20%, aktywne uczestnictwo w zajęciach – 10%.

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe – dopuszcza się 10% nieobecność na zasadach ogólnych.

Wymagania dopuszczające do egzaminu: obecność i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, przygotowanie ustnej prezentacji.


Ocena każdego z 3 elementów finalnej noty:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

• na ocenę bardzo dobrą (5) – bardzo wysokie zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach, bardzo wysokie zaangażowanie w pracę grupową i dyskusję a także 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dobry plus (4.5) – wysokie zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową a także 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dobrą (4.0) - względnie intensywne zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową oraz 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dostateczny plus (3.5) – podstawowe zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową oraz 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dostateczną (3.0) – tylko bazowe zaangażowanie w ćwiczenia, dyskusję.

2. Prezentacja ustna

• na ocenę bardzo dobrą (5) – doskonała treść i forma prezentacji, idealne dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobry plus (4.5) – bardzo dobra treść i forma prezentacji, bardzo dobre dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobrą (4.0) - dobra treść i forma prezentacji, dobre dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie aktywnej dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczny plus (3.5) – akceptowalna treść i forma prezentacji, względne dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczną (3.0) – akceptowalna treść i forma prezentacji, dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie podstawowej dyskusji z grupą.


3. Egzamin ustny – w formie dyskusji

• na ocenę bardzo dobrną : 91-100% punktów – wysokie zaangażowanie w odpowiedź, idealne dostosowanie się do wymogów czasowych, prowadzenie bardzo zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobry plus (4.5) – 84-90% punktów – bardzo wysokie zaangażowanie w odpowiedź, bardzo dobre dostosowanie się do wymogów czasowych, prowadzenie zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobrą (4.0) - 77-83% punktów- wysokie zaangażowanie w odpowiedź, dobre dostosowanie się do wymogów czasowych, prowadzenie aktywnej dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczny plus (3.5) - 70-76% punktów – akceptowalne zaangażowanie się w odpowiedź, względne dostosowanie się do wymogów czasowych, prowadzenie dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczną (3.0) – 60-69% punktów – akceptowalne zaangażowanie się w odpowiedź, dostosowanie się do wymogów czasowych, prowadzenie podstawowej dyskusji z grupą.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są zobowiązani do przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich uczestnictwa. Ostateczna ocena składa się z:

• w 20% z oceny z prezentacji power point - ocena umiejętności

• w 70% z egzaminu finalnego (test) – ocena wiedzy

• w 10% z oceny aktywności w trakcie ćwiczeń - ocena pracy w grupie – kompetencje społeczne


Egzamin finalny – pytania egzaminacyjne będą bazowały na obowiązkowych materiałach do samodzielnego studiowania oraz treściach zajęć ćwiczeniowych. Ocena wynika z uzyskanej punktacji.

Efekty w zakresie wiedzy i umiejętności - egzamin ustny.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych - obserwacja pracy studenta w czasie zajęć.


Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć będą wykorzystywane różne metody dydaktyczne: (wykład, analiza stadium przypadku, praca w grupach itp.)

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych wraz z przygotowaniem naukowej prezentacji: 14 godz. – 0.5 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 15 godz. – 0.5 ECTS

• przygotowanie prezentacji – 25 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

1. Globalne cele Systemów Zdrowotnych: Cele Milenijne (MDGs) oraz Zrównoważone Cele Rozwoju (SDGs) – 2015;

2. Regulacje w ochronie zdrowia, funkcje systemów zdrowotnych w perspektywie globalnej i europejskiej;

3. Wspieranie, wdrażanie i monitorowanie celów systemów zdrowotnych w perspektywie europejskiej i krajowej. Koncepcje podstawowych funkcji (świadczeń/ operacji) zdrowia publicznego oraz oceny zasobów systemów zdrowotnych (HSPA);

4. Wzajemne relacje sektorów systemowych: zdrowia i społecznego. Wyzwania w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Koncepcje “Zdrowie we wszystkich politykach” HiAP oraz powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych;

5. Główne współczesne trendy w zakresie realizacji zasady powszechnego dostępu do świadczeń zdrowotnych (universal systemic coverage) – perspektywy na gruncie regulacyjnym;

6. Zasoby w systemach zdrowotnych: globalne regulacje administracyjne, bezpieczeństwo zdrowia publicznego, sieci współpracy;

7. System zdrowotny w Polsce

Literatura:

Literatura podstawowa:

• UN General Assembly Resolution, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development; http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

• Reid T.R. (2010), The Healing of America: A Global Quest for Better, Cheaper and Fairer Health Care, Penguin

• OECD (2015) Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD

Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en

• Marmor T., Freeman R., Okma K. et al. (eds.) (2009), Comparative Studies & the Politics of Modern Medical Care, Yale University Press, New Haven

• Włodarczyk W.C., Mokrzycka A., Kowalska I.(2012), Efforts to Improve the Health Systems, Difin, Warszawa

• Marmor T., Freeman R., Okma K. (2005), Comparative Perspectives and Policy Learning in the World of Health Care. Journal of Comparative Policy Analysis, Vol. 7, No. 4, pp. 331 – 348, December 2005

Websites: information about health policy in the industrialized countries

• Commonwealth: http://www.cmwf.org/topics/topics.htm?attrib_id=12009

• Kaiser Family Foundation: http://www.globalhealthfacts.org

• Kaiser Family Foundation: http://www.globalhealthreporting.org

• European Observatory on Health Systems and Policies: http://www.euro.who.int/observatory

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.