Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to governance in health system

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-IGH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to governance in health system
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka III, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko, Stojgniew Sitko, Roman Topór-Mądry, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest dostarczanie studentom informacji na temat istotnej roli praktyk rządzenia i zarządzania oraz przywództwa w sektorze zdrowotnym. Ważnym elementem zajęć jest uchwycenie wpływu praktyk dobrego rządzenia na populacyjne pozytywne wskaźniki zdrowotne. W ramach zajęć przedstawione zostaną główne koncepcje i definicje pojęcia rządzenia “governance” tak aby studenci zrozumieli praktykę rządzenia w sektorze publicznym i w jego instytucjach.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. zna współczesne wyzwania procesu politycznego w ochronie zdrowia

2. rozumie jakimi zasadami i wartościami charakteryzują się praktyki dobrego rządzenia w zdrowiu i prawidłowo identyfikuje ich cechy


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi identyfikować różne sytuacyjne bariery i determinanty procesu politycznego w ochronie zdrowia

4. potrafi zaproponować adekwatnie do sytuacji narzędzia charakterystyczne do koncepcji rządzenia

5. potrafi zastosować teoretyczne i normatywne aspekty koncepcji rządzenia do różnych rzeczywistych przykładów decyzji politycznych


Kompetencje społeczne – student/ka:

6. potrafi zaprezentować własne stanowisko na omawiany temat

7. angażuje się w konstruktywną krytykę i rozważania na temat istotny kwestii polityki zdrowotnej

8. jest gotowy do wyrażania zaangażowania i chęci wyjaśniania przedmiotu zajęć w przyszłości


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy : K_W11, K_W12 i K_W13 w stopniu średnim; K_W04, K_W06, K_W07, K_W10 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U03, K_U05, K_U16 i K_U22 w stopniu średnim

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K04 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień polityki zdrowotnej i społecznej, znajomość języka angielskiego niezbędna do uczestnictwa w zajęciach i zapoznania się z wymagana literaturą

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs kończy się egzaminem ustnym. Ostateczna ocena bazuje na 3 komponentach: egzamin – 70%, ustna prezentacja 20%, aktywne uczestnictwo w zajęciach – 10%.


Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe – dopuszcza się 10% nieobecność na zasadach ogólnych.

Wymagania dopuszczające do egzaminu: obecność i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, przygotowanie ustnej prezentacji.


Ocena każdego z 3 elementów finalnej noty:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

• na ocenę bardzo dobrą (5) – bardzo wysokie zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach, bardzo wysokie zaangażowanie w pracę grupową i dyskusję oraz 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dobry plus (4.5) – wysokie zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową a także 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dobrą (4.0) - względnie intensywne zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową i 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dostateczny plus (3.5) – podstawowe zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową i 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dostateczną (3.0) – tylko bazowe zaangażowanie w ćwiczenia, dyskusję.


2. Prezentacja ustna

• na ocenę bardzo dobrą (5) – doskonała treść i forma prezentacji, idealne dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobry plus (4.5) – bardzo dobra treść i forma prezentacji, bardzo dobre dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobrą (4.0) - dobra treść i forma prezentacji, dobre dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie aktywnej dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczny plus (3.5) – akceptowalna treść i forma prezentacji, względne dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczną (3.0) – akceptowalna treść i forma prezentacji, dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie podstawowej dyskusji z grupą.


3. Egzamin ustny – w formie dyskusji

• na ocenę bardzo dobrną - 91-100% punktów – wysokie zaangażowanie w odpowiedź, idealne dostosowanie się do wymogów czasowych, prowadzenie bardzo zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobry plus (4.5) – 84-90% punktów – bardzo wysokie zaangażowanie w odpowiedź, bardzo dobre dostosowanie się do wymogów czasowych, prowadzenie zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobrą (4.0) - 77-83% punktów - wysokie zaangażowanie w odpowiedź, dobre dostosowanie się do wymogów czasowych, prowadzenie aktywnej dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczny plus (3.5) - 70-76% punktów – akceptowalne zaangażowanie się w odpowiedź, względne dostosowanie się do wymogów czasowych, prowadzenie dyskusji z grupą

• na ocenę dostateczną (3.0) – 60- 69% punktów – akceptowalne zaangażowanie się w odpowiedź, dostosowanie się do wymogów czasowych, prowadzenie podstawowej dyskusji z grupą.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są zobowiązani do przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich uczestnictwa. Ostateczna ocena składa się z:

• w 20% z oceny z prezentacji power point - ocena umiejętności

• w 70% z egzaminu finalnego (test) – ocena wiedzy

• w 10% z oceny aktywności w trakcie ćwiczeń - ocena pracy w grupie – kompetencje społeczne


Egzamin finalny – pytania egzaminacyjne będą bazowały na obowiązkowych materiałach do samodzielnego studiowania oraz treściach zajęć ćwiczeniowych. Ocena wynika z uzyskanej punktacji.


Efekty w zakresie wiedzy i umiejętności - egzamin ustny.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych - obserwacja pracy studenta w czasie zajęć.


Metody dydaktyczne:

Realizowane zagadnienia oraz struktura kursu są podane poniżej. Zajęcia rozpoczynają się od krótkiego wprowadzenia do tematyki, zidentyfi-kowania najważniejszych problemów w formie wykładu. Następnie rozpoczyna się dyskusja nad prezentowanym tematem lub analiza stadium przypadku.

W trakcie zajęć studenci pracują w małych grupach dyskusyjnych, przedstawiają wypracowane koncepcje, analizują studia przypadków itp.


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych wraz z przygotowaniem naukowej prezentacji: 22 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 17 godz. – 0.6 ECTS

• przygotowanie prezentacji – 35 godzin- 1.4 ECTS


Pełny opis:

1. Koncepcja rządzenia (WHO, Komisja Europejska oraz główne narodowe rządowe agencje zdrowotne)

2. Determinanty zdrowia (demograficzne, epidemiologiczne, socjalne, technologiczne, wynikające z działań w systemie zdrowotnym)

3. Proces polityczny (decyzyjny) oparty na faktach (zasoby informacyjne)

4. Państwo - Rynek – Społeczeństwo (ekonomiczne determinanty zdrowia versus dylematy państwa)

5. Modele systemów zdrowotnych w przemianach (modele systemów zdrowotnych)

6. Kontekst polityczny (centralizacja, decentralizacja, globalizacja, system polityczny)

7. Wielopoziomowy system ustawodawczy

8. Wartości społeczne w ochronie zdrowia (prawa człowieka, solidarność, równość, inkluzja, autonomia, partycypacja społeczne i inne)

9. Nowe modele decyzyjne w ochronie zdrowia (dobre rządzenia, przywództwo, rządzenie partycypacyjne, modele decyzyjne, modele demokracji)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kickbush I., Gleicher D (2012)., Governance for Health in the 21 st Century, EuroWHO

• Kickbush I., (2016) Global Health Governance. Challenges 2016- Are We ready? Int. Health Policy Mang. 5 (6): 349- 353

• USAID Health Governance: Concepts, Experience, and Programming Options, February 2008, http://www.healthsystems2020.org/content/resource/detail/1914/

• UNDP and Governance: Experiences and Lessons learned, Management Development and Governance Division, Lessons-Learned Series No. 1, 16.06. 2006 http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/lessonslearned-e.pdf

• COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, EUROPEAN GOVERNANCE. A WHITE PAPER, COM (2001) 428 final, Brussels, 25.7.2001, http://ec.europa.eu/governance/index_en.htm

• REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0018:EN:PDF

• COUNCIL DECISION of 6 October 2006 on Community strategic guidelines on cohesion (2006/702/EC) http://slimak.onet.pl/_m/specjalne/fundusze/sww20072013_en2.pdf.

• Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2007, World Bank Policy Research Working Paper No. 4654, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1148386

• Anello E. (2008), A Framework for Good Governance in the Public Pharmaceutical Sector, Working draft for field testing and revision, WHO, Department of Essential Medicines and Pharmaceutical Policies, October 2008

• Ritsatakis A. (2000), Learning from the past, looking to the future, Exploring health policy development in Europe, Edited by: Anna Ritsatakis, Ruth Barnes, Evert Dekker, Patsy Harrington, Simo Kokko, Peter Makara, WHO regional publications. European series; No. 86, WHO 2000, pp. 347-388

• Wismar M., Lahtinen E., Stahl T., Ollila E., Leppo K. (2006), Introduction, Health in All Policies. Prospects and potentials, edited by Timo Stahl, Matthias Wismar, Eero Lahtinen, Eeva Ollila, Kimmo Leppo, Ministry of Social Afairs and Health, Finland, European Observatory on Health Systems and Policies

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.