Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

New public management in health care

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-NPMHC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: New public management in health care
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka III, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko, Stojgniew Sitko, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest prezentacja najważniejszych koncepcji zarządzania w sektorze publicznym włączając w to współczesne techniki zarządzania w sektorze socjalnym i zdrowotnym. Przyjęta perspektywa kursu ma raczej charakter opisowy z naciskiem na prezentacje teoretycznych i narodowych modeli tzw. „dobrych praktyk” w zarządzaniu publicznym. W trakcie wykładu zostaną przedstawione przykłady zarządzania w sektorze socjalnym i zdrowotnym (np. w ramach systemu zdrowotnego, rządu i samorządu, rozwoju ekonomicznego, zarządzania w ochronie zdrowia itp.)

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. rozumie różnice pomiędzy różnymi sektorami (działającymi dla zysku i działającymi nie dla zysku)

2. rozumie główne koncepcje oraz wydajność zarządzania a także zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze zdrowotnym


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi analizować środowisko zdrowia publicznego i organizacji systemowych

4. potrafi analizować środowisko organizacji publicznych (kontekst), formułowanie strategii, strukturę organizacyjną, wydajność zarządczą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie systemem informacji

5. potrafi zaadoptować aktualne teorię organizacji i zarządzania a także współczesne narzędzia zarządzania organizacją w sektorze publicznym i zdrowotnym


Kompetencje społeczne – student/ka:

6. używa strategii formułowania metod w środowisku socjalnym


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy : K_W04, K_W07 i K_W20 w stopniu średnim; K_W11, K_W16 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności : K_U05 i K_U10 w stopniu średnim; K_U16 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji socjalnych: K_K04 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień polityki zdrowotnej i społecznej, zarządzania, decentralizacji w ochronie zdrowia, systemów zdrowotnych. Znajomość języka angielskiego niezbędna do uczestnictwa w zajęciach i zapoznania się z wymagana literaturą.

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Ostateczna ocena bazuje na 3 komponentach: egzamin pisemny – 70%, ustna prezentacja 20%, aktywne uczestnictwo w zajęciach – 10%.

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe – dopuszcza się 10% nieobecność na zasadach ogólnych.

Wymagania dopuszczające do egzaminu: obecność i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, przygotowanie ustnej prezentacji.


Ocena każdego z 3 elementów finalnej noty:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach:

• na ocenę bardzo dobrą (5) – bardzo wysokie zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach, bardzo wysokie zaangażowanie w pracę grupową i dyskusję a także 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dobry plus (4.5) – wysokie zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową oraz 100% obecność na ćwiczeniach.;

• na ocenę dobrą (4.0) - względnie intensywne zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową i 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dostateczny plus (3.5) – podstawowe zaangażowanie w dyskusje na ćwiczeniach oraz pracę grupową i 100% obecność na ćwiczeniach;

• na ocenę dostateczną (3.0) – tylko bazowe zaangażowanie w ćwiczenia, dyskusję


2. Prezentacja ustna:

• na ocenę bardzo dobrą (5) – doskonała treść i forma prezentacji, idealne dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobry plus (4.5) – bardzo dobra treść i forma prezentacji, bardzo dobre dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie zaangażowanej dyskusji z grupą;

• na ocenę dobrą (4.0) - dobra treść i forma prezentacji, dobre dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie aktywnej dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczny plus (3.5) – akceptowalna treść i forma prezentacji, względne dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie dyskusji z grupą;

• na ocenę dostateczną (3.0) – akceptowalna treść i forma prezentacji, dostosowanie się do wymogów czasu prezentacji, prowadzenie podstawowej dyskusji z grupą.


3. Egzamin pisemny:

• dostateczny (dst) - 60-67%

• dostateczny plus (+ dst) - 68-76%

• dobry (db) - 77-84%

• dobry plus (+ db) - 84-91%

• bardzo dobry (bdb) - 92-100%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są zobowiązani do przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich uczestnictwa. Ostateczna ocena składa się z:

• w 20% z oceny z prezentacji power point - ocena umiejętności

• w 70% z egzaminu finalnego (test) – ocena wiedzy

• w 10% z oceny aktywności w trakcie ćwiczeń - ocena pracy w grupie – kompetencje społeczne


Egzamin finalny – pytania egzaminacyjne będą bazowały na obowiązkowych materiałach do samodzielnego studiowania oraz treściach zajęć ćwiczeniowych. Ocena wynika z uzyskanej punktacji.


Efekty w zakresie wiedzy i umiejętności - egzamin ustny.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych - obserwacja pracy studenta w czasie zajęć.


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne Realizowane zagadnienia oraz struktura kursu są podane poniżej. Zajęcia rozpoczynają się od krótkiego wprowadzenia do tematyki, zidentyfikowania najważniejszych problemów w formie wykładu. Następnie rozpoczyna się dyskusja nad prezentowanym tematem lub analiza stadium przypadku.

W trakcie zajęć studenci pracują w małych grupach dyskusyjnych, przedstawiają wypracowane koncepcje, analizują studia przypadków itp.


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych wraz z przygotowaniem naukowej prezentacji: 10 godz. – 0, 4 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 5 godz. – 0,2 ECTS

• przygotowanie prezentacji – 10 godz. - 0,4 ECTS


Pełny opis:

1) Zakres i struktura: od administracji do zarządzania, racjonalność w administracji publicznej, podstawy teoretyczne Nowego Zarządzania Publicznego (NZP), ewaluacja i decentralizacja oraz dewolucja zarządzania w opiece zdrowotnej.

2) Odpowiedzialność i Partycypacja: techniki implementacyjne.

3) Zarządzanie Publiczne i alokacja zasobów – rynek usług zdrowotnych, zarządzanie strategiczne, tworzenie sieci.

4) Proces zarządzania, kontrola, zarządzanie jakością - w kierunku pozytywnego modelu zarządzania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Bovaird T., Löffler, E. (eds) (2009), Public Management and Governance, Routledge, London, Chapter 3, 5, 9, 10, 11

• Pollitt Ch. (2003), The Essential Public Manager, Open University Press, Buckingham - Philadelphia, Chapter 1, 2, 5

• Pollitt Ch, van Thiel S., Homburg V.M.F. (eds) (2007), The New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives, Palgrave, New York

• Osborne D., Hutchinson, P. (2004), The Price of Government: Getting the Results We Need in an Age of Permanent Fiscal Crisis, Basic Books, New York

• Włodarczyk W.C., Mokrzycka A., Kowalska, I. (2012), Efforts to Improve the Health Systems, Difin, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.