Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-SM-ŚiŻUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Błaszczyk-Bębenek, Ilona Nenko, Beata Piórecka, Jaśmina Żwirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Udoskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania literatury naukowej, dokonania krytycznego przeglądu literatury, czytania tekstów naukowych w języku obcym, w szczególności w języku angielskim, planowania i przeprowadzenia badania naukowego, opracowania zebranych danych/ informacji i wyciągania precyzyjnie sformułowanych wniosków

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. posiada pogłębioną wiedzę na temat środowiskowych (środowisko naturalne i stworzone przez człowieka) oraz żywieniowych determinant zdrowia

2. wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do wybranego tematu pracy


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

4. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

5. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego


Kompetencje społeczne – student/ka:

6. przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych

7. wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów w celu podjęcia właściwej decyzji

8. cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym

10. ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz podejmowania działań w oparciu o wiarygodne źródła informacji


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W03 i K_W02 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U14, K_U15 i K_U21 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K07, K_K08 i K_K09 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.


• aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

• złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)

Metody dydaktyczne:

• dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i sposobu pisania publikacji naukowych

• dyskusja wyboru właściwych metod badawczych

• omówienie sposobów poszukiwania literatury

• uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna ze studentem


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. – 4,8 ECTS

• zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego: 330 godz. – 13,2 ECTS


Pełny opis:

1) Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej

2) Zasady cytowania materiałów źródłowych

3) Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych tematów prac magisterskich

Literatura:

Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz tematu pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.