Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne - przedmiot obowiązkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-100 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne - przedmiot obowiązkowy
Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0067-JSO
Punkty ECTS i inne: 22.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 180 godzin, 600 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kaliński, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Paweł Podrecki, Bartłomiej Swaczyna, Piotr Tereszkiewicz, Grzegorz Tracz, Fryderyk Zoll
Prowadzący grup: Iwona Karasek-Wojciechowicz, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Bartłomiej Swaczyna, Piotr Tereszkiewicz, Grzegorz Tracz, Fryderyk Zoll
Strona przedmiotu: http://www.cywilne.law.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z instytucjami prawa cywilnego oraz powiązaniami pomiędzy nimi. Nauczenie stosowania norm prawa cywilnego i analizy stanów faktycznych.

Efekty kształcenia:

1.Znajomość podstawowej terminologii, systematyki i instytucji prawa cywilnego. K_W02 (2), K_W04 (2), K_W06 (2), K_W10 (2), K_K02 (2)


2. Identyfikacja podstawowych problemów prawnych prawa cywilnego oraz opanowanie metody subsumpcji. K_W02 (2), K_W04 (2), K_W06 (1), K_W08 (1), K_W10 (3), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14(3), K_U06(3), K_U08 (3), K_U10 (3)


3. Poznanie orzecznictwa Sądu Najwyższego i innych sądów w zakresie prawa cywilnego oraz sposobów uzasadniania rozstrzygnięć prawniczych w powyższym zakresie. K_W05 (1) ,K_W06 (1), K_W(10), K_W11 (2), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14 (3), K_U04(2), K_U06 (3), K_U07 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U11 (2)


4. Posiada wiedzę o wpływie prawa unijnego na polskie prawo cywilne. K_W05(1), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (1), K_W09 (2), K_W10 (2), K_W11 (1), K_W12 (1), K_W13 (2), K_W14 (3), K_W15 (2), K_W16 (2), K_U01 (1), K_U02 (3),K_U08 (2), K_U09 (2), K_U12 (3).

5.Świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich; świadomość, jakie konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą decyzje podejmowane przez prawnika; świadomość potrzeby podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie, świadomość wpływu decyzji i działań prawnika na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących prawo: K_K01 (3), K_K02 (3), K_K04 (3), K_K08 (3).

6.Znajomość znaczenia i funkcji systemu prawa cywilnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych, znajomość szczegółowych zagadnień w obrębie prawa cywilnego, znajomość metod prawniczych – analizy, argumentacji i interpretacji, podstawowych metod uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych, profesjonalnych narzędzi dla zdobywania informacji prawniczych: K_W04 (2), K_W13 (3), K_W14 (3), K_W15 (3), K_W16 (3).Wymagania wstępne:

Zaliczenie I roku studiów. Do pierwszego terminu egzaminu z przedmiotu student musi przystąpić w sesji zasadniczej.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych. Zapisy na egzamin poprzez system USOS.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny złożony z dwóch części. Pierwsza część testowa , druga część polegająca na rozwiązywaniu kazusów. Minimum punktów potrzebnych do zdania egzaminu: 10 punktów z testu i 7 punktów z części kazusowej. Zaliczenie ćwiczeń zwiększa ocenę końcową (pod warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład, omawianie kazusów i orzecznictwa z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej. Ćwiczenia. Prezentacja. Konsultacje.

Bilans punktów ECTS:

22 ECTS tj. (22x 25 = 550) w tym:

333 godzin kontaktowych

217 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prawo cywilne uregulowane w kodeksie cywilnym oraz w wybranych ustawach szczególnych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje pięć podstawowych działów prawa cywilnego: część ogólną, zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo rodzinne i prawo spadkowe. W zakresie dotyczącym części ogólnej wykład koncentruje się wokół pojęcia zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnej i czynności prawnej, problematyki zawarcia umowy, wad oświadczenia woli, formy czynności prawnych, pełnomocnictwa, przedawnienia roszczeń i prekluzji. W zakresie prawa zobowiązań przedmiotem wykładu są przede wszystkim źródła zobowiązania (wynikające z czynności prawnej i z ustawy – bezpodstawne wzbogacenie, delikty), a następnie kwestie wykonania i naruszenia zobowiązania. Analizowana jest problematyka wybranych umów szczegółowych. W zakresie prawa rzeczowego wykład koncentruje się wokół pojęcia własności, nabycia własności i jej ochrony, użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych a także posiadania. W zakresie prawa rodzinnego, omawiane są zagadnienia osobowego i majątkowego prawa małżeńskiego, stosunki między rodzicami i dziećmi i inne prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa. Omawiane są również kwestie przysposobienia, opieki i kurateli. W ramach prawa spadkowego omawiane są podstawowe pojęcia prawa spadkowego (dziedziczenie, spadek, rozrządzenie), różne tytuły powołania do dziedziczenia, szczegółowo analizowane są poszczególne formy testamentowe, reguły odnoszące się do powołania spadkobiercy i inne rozrządzenia testamentowe, w szczególności: zapis zwykły, zapis windykacyjny i polecenie, analizowane jest przyjęcie i odrzucenie spadku, roszczenia o zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku i umowy dotyczące spadków, a także ochrona spadkobiercy.

Ponadto przedmiotem wykładu są zagadnienia uregulowane w ustawach szczególnych, w tym problematyka własności lokali, hipoteki, zastawu rejestrowego, ochrony praw konsumenta.

Literatura:

Materiał podstawowy:

Część ogólna

Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa (najnowsze wydanie)

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne – Zarys części ogólnej, wydanie 2, Warszawa 2017,

U. Ernst, A. Rachwał, F. Zoll, Prawo cywilne – część ogólna, wydanie 2, Warszawa 2013

W. Kocot, A. Brzozowski, E. Skowrońska – Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015

Zobowiązania

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa (najnowsze wydanie),

Z. Radwański, J. Panowicz – Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa (najnowsze wydanie)

A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska – Bocian, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2016

Prawo rzeczowe

J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wydanie 4, Warszawa 2012,

A. Brzozowski, W. J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe, Warszawa 2016,

E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa (najnowsze wydanie).

Prawo rodzinne

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa (najnowsze wydanie),

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa (najnowsze wydanie),

J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa (najnowsze wydanie).

Prawo spadkowe

J. S. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe, Warszawa (najnowsze wydanie),

E. Skowrońska – Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa (najnowsze wydanie).

P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017

Materiał dodatkowy:

Komentarz do kodeksu cywilnego – według wyboru studenta.

Uwagi:

II - III - przedmiot rok obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.