Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne - przedmiot obowiązkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-104 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne - przedmiot obowiązkowy
Jednostka: Zakład Postępowania Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 600 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Flejszar
Prowadzący grup: Radosław Flejszar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Tryb prowadzenia zajęć:

hybrydowe

Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Zna naczelne zasady obowiązujące w sądowym postępowaniu cywilnym

K_W06(3), K_W10(2), K_W12(3), K_U07(1), K_K01(3)

Zna gruntownie regulację prawną procesowego postępowania rozpoznawczego oraz ogólne zagadnienia dotyczące innych postępowań cywilnych

K_W12(3), K_W06(3), K_W10(2), K_U06(2), K_K01(3), K_K04(1)

Potrafi prawidłowo powiązać przepisy normujące poszczególne instytucje procesowe, znajdujące się w różnych częściach lub księgach Kodeksu postępowania cywilnego, w celu dokonania ich prawidłowej wykładni

K_U09(3), K_U08(3), K_W06(3), K_W10(2), K_W11(1), K_U06(2), K_K01(3)

Potrafi praktycznie zastosować poszczególne przepisy i instytucje procesowe

K_W10(2), K_U06(2), K_U07(1), K_K03(1), K_K04(1)

Ma świadomość znaczenia etyki w działalności zawodowej prawnika polegającej na reprezentacji procesowej stron (uczestników) w postępowaniu cywilnym

K_K03(1), K_K05(3), K_K09(1), K_K10(1)


Wymagania wstępne:

Znajomość prawa cywilnego materialnego poświadczona zdanym egzaminem z tego przedmiotu.

Forma i warunki zaliczenia:

1. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest uprzednim zdaniem egzaminu z całości prawa cywilnego.

2. Egzamin ma wyłącznie formę pisemną. Jest to test wielokrotnego wyboru.

3. Egzamin jest przeprowadzany w 5 terminach : 1 „przedtermin”, 2 terminy w sesji letniej, 2 terminy w sesji poprawkowej.

4. Egzamin przedterminowy odbywa się nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej.

5. Do egzaminu przedterminowego mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń z postępowania cywilnego.

6. Studenci posiadający zaliczenie ćwiczeń z poprzedniego roku mogą przystąpić do egzaminu przedterminowego, pod warunkiem że uzyskają przepisanie zaliczenia na bieżący rok akademicki na podstawie zdanego kolokwium.

7. Terminy egzaminów mogą być wspólne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

8. Test egzaminacyjny składa się z 21 pytań.

9. Egzamin trwa 21 minut.

10. Skala ocen: 12 -13 pkt dst, 14 -15 pkt +dst, 16 -17 pkt db, 18 -19 pkt +db, 20 -21 pkt bdb.

11. Wyniki egzaminu są ogłaszane w systemie USOS.

12. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdanie kolokwium.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest zdanie pisemnego kolokwium.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Na wykładzie: metoda podająca - wykład informacyjny

(konwencjonalny) .

Na ćwiczeniach: metody poszukujące, w tym: metody ćwiczeniowo – praktyczne oparte na wykorzystaniu systemów informacji prawnych, zbiorów orzecznictwa w celu interpretacji źródeł; metody problemowe i sytuacyjne w celu rozwiązywania kazusów


Bilans punktów ECTS:

11 pkt. ECTS x 25 godzin= 275 godzin

W tym:

148 godzin kontaktowych

127 godzin niekontaktowych


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami udzielania ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym. Studenci poznają stosunek tej procedury do innych postępowań sądowych, sposób realizacji funkcji tego postępowania, a także podmioty, przedmiot oraz dynamikę różnych rodzajów postępowań cywilnych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia : pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania cywilnego; źródła prawa procesowego cywilnego; przesłanki procesowe; zakres ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym – dopuszczalność drogi sądowej i stosunek do innych postępowań przed organami państwa; naczelne zasady postępowania cywilnego; podmioty postępowania cywilnego – sąd, strony i uczestnicy postępowania oraz inne podmioty; przedmiot postępowania cywilnego; czynności procesowe i koszty postępowania; postępowanie przed sądem I instancji (w tym mediacja i postępowanie pojednawcze); orzeczenia sądowe – wyroki, nakazy zapłaty i postanowienia; środki zaskarżenia – zwyczajne, szczególne i nadzwyczajne; postępowania odrębne w procesie: postępowanie w sprawach małżeńskich, postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania, postępowanie nakazowe i upominawcze, postępowanie uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze, europejskie postępowania w sprawach transgranicznych; podstawy postępowania nieprocesowego; postępowanie zabezpieczające; podstawy postępowania egzekucyjnego; międzynarodowe postępowanie cywilne; postępowanie przed sądem polubownym (postępowanie arbitrażowe).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, wyd. 5, Warszawa 2004 (w zakresie określonym przez prowadzącego przedmiot)

- W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 12, Warszawa 2016 (w zakresie określonym przez prowadzącego przedmiot)

Literatura uzupełniająca:

- R. Flejszar, Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa 2016;

- S. Cieślak, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008;

- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, art. 1-729, pod red. A. Góry-Błaszczykowskiej, wyd. 2, Warszawa 2016;

- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, art. 730-1217, pod red. J. Jankowskiego, wyd. 2, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.