Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prywatne międzynarodowe - przedmiot podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-215 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne międzynarodowe - przedmiot podstawowy
Jednostka: Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mostowik
Prowadzący grup: Piotr Mostowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

http://www.private.law.uj.edu.pl/

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z problemami związanymi z wielością systemów prawnych oraz systemów wymiaru sprawiedliwości (jurysdykcji) w zakresie prawa prywatnego (szeroko rozumianego prawa cywilnego), czyli - za nomenklaturą unijną - współpraca sądowa w sprawach cywilnych.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia jest umiejętność rozwiązywania prawnych problemów związanych z wielością systemów wymiaru sprawiedliwości (jurysdykcji) oraz wielością systemów prawnych w zakresie prawa prywatnego (szeroko rozumianego prawa cywilnego), czyli - za nomenklaturą unijną - zapoznanie się z unormowaniem współpracy sądowej w sprawach cywilnych.

Prerekwizyt:

Prawo cywilne - przedmiot obowiązkowy WPA-10.P-100

Wymagania wstępne:

zdany egzamin z prawa cywilnego

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, odpowiedź na pytania problemowe


zapisy na określony termin egzaminu


zaliczenie ćwiczeń


ćwiczenia nieobowiązkowe

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe.


Kolokwium (kazusy: 90 min.)


29 kwietnia 2020 r. (środa do południa), godz. zostanie podana w styczniu po przydziale sal na II sem.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa


Bilans punktów ECTS:

9 ECTS9 x 25 godz. = 225 godz., w tym:

138 godzin kontaktowych i 87 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


138 godzin kontaktowych, w tym:

- wykład 60 godz.,

- ćwiczenia 60 godz.,

- konsultacje 15 godz.

- egzamin 3 godz.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Prawo, stacjonarne magisterskie

Skrócony opis:

Rozwiązania prawne niezbędne w sytuacji wielości systemów prawnych na świecie w zakresie prawa prywatnego (szeroko rozumianego prawa cywilnego), czyli międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach cywilnych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące grupy zagadnień:

I. Międzynarodowe postępowanie cywilne – obecny stan prawny wynikający ze źródeł o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej, w tym: jurysdykcja krajowa dla poszczególnych kategorii spraw, uznanie i wykonanie orzeczeń zagranicznych (przesłanki i tryb), współpraca międzypaństwowa, zagraniczne dokumenty urzędowe, międzynarodowy arbitraż handlowy.

II. Prawo materialne jednolite – wzmianka (tworzenie, wykładnia, rezultaty, np. zakres zastosowania konwencji nowojorskiej i wiedeńskiej o sprzedaży międzynarodowej).

III. Zagadnienia kolizyjne: część ogólna, w tym: pojęcie i zakres, źródła pochodzenia wewnętrznego, wspólnotowego i międzynarodowego oraz ich wzajemny stosunek, struktura normy jurysdykcyjnej i kolizyjnej, rodzaje przepisów i norm jurysdykcyjnych i kolizyjnych, stosowanie normy kolizyjnej (kwalifikacja, zmiana statutu, odesłanie), ustalenie treści i stosowanie właściwego prawa obcego (dostosowanie, prawo niejednolite, kwestia wstępna), przypadki odmowy zastosowania właściwego prawa (klauzula porządku publicznego, klauzula ściślejszego związku, obejście prawa) i odmowy uznania lub wykonania zagranicznego orzeczenia (brak wymaganych przesłanek pozytywnych, klauzula porządku publicznego).

IV. Prawo właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa cywilnego – stan prawny wynikający ze źródeł o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej, w tym: prawo osobowe (osoby fizyczne, osoby prawne), prawo rodzinne (małżeńskie, rodzicielskie, alimentacyjne, adopcyjne), prawo opiekuńcze, prawo rzeczowe i prawo własności intelektualnej, prawo zobowiązań umownych i pozaumownych (tu także prawo przewozowe, papierów wartościowych i pracy), prawo spadkowe.

V. Prawo obcych – wzmianka (normy regulujące pozycję prawną cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych w sferze prawa prywatnego, m. in. nabywanie nieruchomości, zatrudnienie, udział w postępowaniu sądowym).

Literatura:

Literatura uzupełniająca wykład:

M. Czepelak, Międzynarodowe prawo zobowiązań UE, Warszawa 2012

J. Gołaczyński, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, najnowsze wydanie

red. T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom VI. Międzynarodowe postępowanie cywilne, najnowsze wydanie

P. Mostowik, Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014

M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, najnowsze wydanie

J. Poczobut (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2017

M. Pazdan, Komentarz do prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.