Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej - przedmiot podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-219 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo ustrojowe Unii Europejskiej - przedmiot podstawowy
Jednostka: Katedra Prawa Europejskiego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Dudzik, Monika Niedźwiedź
Prowadzący grup: Sławomir Dudzik, Monika Niedźwiedź
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość podstawowych zasad oraz instrumentów prawnych w prawie UE: K_W02(3), K_W03(2), K_W05(2), K_W06(3), K_W07(3), K_W08(2), K_W09(3), K_W10(3), K_W12(1), K_W13(3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_U05 (3), K_U06 (3), K_U07(2) K_U09(3), K_U10 (3), K_U11(3), K_U12 (2), K_K01(3), K_K04(2), K_K05(3), K_K06(2)

2. Znajomość oraz umiejętność uzyskiwania niezbędnych danych do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy prawniczej): K_W15(2), K_W16(1), K_U16 (2), K_K01(3), K_K02(2), K_K06(2).

3. Umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych analizowanych podczas wykładów i ćwiczeń (akty prawne i orzecznictwo) z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej: K_U06 (3), K_U07 (2), K_U08 (2), K_U09 (3), K_U10 (3), K_U11 (3).

4. Znajomość i umiejętność oceny polskich regulacji prawnych w świetle wymogów wynikających z prawa unijnego: K_W08(2), K_W09(3), K_W10(3), K_W12(1), K_W14(2), K_U05 (2), K_U06 (2), K_K01 (3), K_K06 (2).


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych.

Egzamin pisemny składający się z kazusu, pytania otwartego i testu

Czas trwania egzaminu: 105 minut

Zaliczenie ćwiczeń zwalnia z testu na egzaminie

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS.

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami.

Inne metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji: analiza tekstów źródłowych (akty prawne i orzecznictwo), rozwiązywanie kazusów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin, brak warunków wstępnych.

Egzamin pisemny składający się z kazusu, pytania otwartego i testu

Czas trwania egzaminu: 105 minut

Zaliczenie ćwiczeń zwalnia z testu na egzaminie

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS.

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami.

Inne metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji: analiza tekstów źródłowych (akty prawne i orzecznictwo), rozwiązywanie kazusów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład), prezentacja multimedialna, formy kontaktu interaktywnego (ćwiczenia)

Bilans punktów ECTS:

7 pkt ECTS x 25 godzin = 175 godzin, w tym:

- 98 godzin kontaktowych

- 77 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe problemy teorii i praktyki prawa ustrojowego UE.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są w szczególności następujące bloki tematyczne:

1. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz prawa unijnego

a. Europejska Wspólnota Węgla i Stali

b. Europejska Wspólnota Gospodarcza

c. Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom)

d. Wspólnota Europejska

e. Unia Europejska

f. Procesy rozszerzania Wspólnot i Unii Europejskiej

g. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

2. Sytuacja prawna Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej do czasu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego

a. Pojęcie, cechy i charakter Wspólnoty Europejskiej

b. Pojęcie, cechy i charakter Unii Europejskiej

c. Struktura filarowa Unii Europejskiej

d. Metoda wspólnotowa i metoda międzyrządowa

3. Traktat lizboński

a. Geneza

b. Traktat o Unii Europejskiej (TUE)

c. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

d. Protokoły i deklaracje

4. Pojęcie i cechy Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego

a. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa

b. Osobowość prawna Unii Europejskiej

c. Cele, zadania i aksjologia Unii Europejskiej

5. Zasady podstawowe Unii Europejskiej i prawa unijnego

a. Zasada przyznania i podział kompetencji między państwa członkowskie a Unię Europejską

b. Zasada poszanowania równości i tożsamości narodowej państw członkowskich

c. Zasada pomocniczości

d. Zasada proporcjonalności

e. Zasada lojalności

f. Zasada równości obywateli Unii i zakazy dyskryminacji

g. Zasada demokracji: pozycja Parlamentu Europejskiego, rola parlamentów narodowych, elementy demokracji bezpośredniej

h. Wzmocniona współpraca

i. Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego

6. Członkostwo państw w Unii Europejskiej

a. Warunki (kryteria) przyjmowania państw do Unii Europejskiej

b. Procedura przyjmowania państw do Unii Europejskiej i zawierania Traktatu akcesyjnego

c. Występowanie państw z Unii Europejskiej

d. Zawieszenie państw w prawach członkowskich Unii

7. Instytucje Unii Europejskiej

a. Parlament Europejski

b. Rada Europejska i urząd przewodniczącego Rady Europejskiej

c. Rada (Unii Europejskiej) i Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej

d. Komisja Europejska

e. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

f. Europejski Bank Centralny

g. Trybunał Obrachunkowy

h. Inne organy unijne, w tym zwłaszcza tzw. agencje oraz Rzecznik Praw Obywatelskiech

i. Zasada równowagi instytucjonalnej i współpracy instytucji oraz organów unijnych

8. Prawo pierwotne Unii Europejskiej

a. Traktaty założycielskie

b. Traktaty akcesyjne

c. Zasady ogólne prawa unijnego

d. Zwykła i uproszczone procedury zmian traktatów

9. Akty prawne Unii (prawo pochodne)

a. Rozporządzenia

b. Dyrektywy

c. Decyzje

d. Zalecenia i opinie

e. Inne akty prawne

f. Akty wykonawcze i delegowane

10. Procedury wydawania aktów prawnych Unii

a. Rozróżnienie aktów ustawodawczych i nieustawodawczych

b. Zwykła procedura ustawodawcza i procedury specjalne

c. Rola poszczególnych instytucji unijnych w procesie tworzenia aktów prawnych

11. Stosunek prawa unijnego do porządków prawnych państw członkowskich

a. Autonomia prawa unijnego

b. Pierwszeństwo prawa unijnego wobec prawa państw członkowskich

c. Bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność prawa unijnego

d. Wykładnia prawa krajowego zgodna z prawem unijnym

e. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa unijnego

f. Podstawy członkostwa Polski w Unii Europejskiej w Konstytucji RP

g. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

12. Stosowanie prawa unijnego przez państwa członkowskie

a. Zdecentralizowane stosowanie prawa unijnego przez państwa członkowskie

b. Obowiązek państw członkowskich zapewnienia prawu unijnemu pełnej skuteczności (efektywności)

c. Ochrona praw jednostek wynikających z prawa unijnego przed organami administracyjnymi i sądami państw członkowskich

d. Pojęcie i zakres autonomii organizacyjnej i proceduralnej państw członkowskich

13. Sądy unijne i ich jurysdykcja

a. Zadania sądów unijnych i zakres ich jurysdykcji

b. Organizacja sądownictwa unijnego

c. Sędziowie i rzecznicy generalni

d. Postępowanie przed sądami unijnymi

e. Najważniejsze rodzaje skarg bezpośrednich do sądów unijnych

- skarga na naruszenie obowiązków przez państwa członkowskie

- skarga na działania (akty prawne) instytucji Unii

- skarga na zaniechania instytucji Unii

- skarga o odszkodowanie przeciwko Unii

f. Zagadnienie legitymacji skargowej w postępowaniach przed sądami unijnymi

g. Postępowanie w celu wydania orzeczenia prejudycjalnego

h. Sądowa kontrola umów międzynarodowych Unii

14. Obywatelstwo Unii

a. Pojęcie i charakter obywatelstwa Unii

b. Prawa wynikające z obywatelstwa Unii

15. Ochrona praw podstawowych w prawie unijnym

a. Istota problemu i jego geneza

b. Obowiązek ochrony praw podstawowych jako zasada ogólna prawa unijnego

c. Podmioty zobowiązane do ochrony praw podstawowych

d. Rola Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w prawie unijnym

e. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Literatura:

Literatura zalecana:

M. M. Kenig – Witkowska (red.), „Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej”, Wyd. 5, C.H. Beck 2011;

A. Kuś (red.), „Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony”, Wyd. KUL 2010, rozdział VIII. Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej;

Literatura uzupełniająca:

M. Ahlt, M. Szpunar, „Prawo Europejskie”, Wyd. 5, C.H. Beck 2011; J. Barcz (red.), „Ustrój Unii Europejskiej”, Tom 1 i 2, Wyd. 2, EuroPrawo Warszawa 2010;

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, „Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji”, Wyd. 2, LexisNexis Warszawa 2011;

J. Barcz (red.), „Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej”, dostępny pod adresem: http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/Traktat_z_Lizbony.pdf

J. Galster (red.), „Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony”, Toruń 2010;

A. Kuś (red.), „Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony”, Wyd. KUL 2010, pozostałe rozdziały.

J. Maliszewszka-Nienartowicz, „System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej”, Toruń 2010.

P. Craig, G. de Burca, “EU Law: Text, Cases, and Materials”, Wyd. 5, Oxford University Press 2011;

T. Tridimas, “General Principles of EU Law”, Wyd. 2, Oxford University Press 2007;

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.