Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Porównawcza historia ustrojów państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3035 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Porównawcza historia ustrojów państwowych
Jednostka: Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bryk, Andrzej Dziadzio, Marian Małecki
Prowadzący grup: Andrzej Bryk, Andrzej Dziadzio, Marian Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

1. Zdobycie wiedzy na temat europejskich modeli ustrojowych od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego do II Wojny Światowej.

2. Poznanie i rozumienie historycznej genezy współczesnych europejskich instytucji ustrojowych.

3. Zdobycie umiejętność charakterystyki historycznych europejskich instytucji ustrojowych w kontekście ewolucyjnym i komparatystycznym.

4. Zdobycie kompetencji do wnioskowania i oceny w ramach poznanych zagadnień historyczno-ustrojowych.


Efekty kształcenia:

1. Student potrafi przedstawić historyczne europejskie modele i instytucje ustrojowe.

2. Student rozumie ewolucję europejskich instytucji ustrojowych oraz ich znaczenie dla ustroju państw współczesnych.

3. Student posługuje się właściwą terminologią historyczno-ustrojową.

4. Student analizuje i wyjaśnia ewolucje historycznych europejskich instytucji ustrojowych w kontekście komparatystycznym.

5. Student komentuje historycznie przyjęte rozwiązania ustrojowe i wyciąga wnioski na potrzeby kształtowania rozwiązań współczesnych.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny na ocenę (40 pkt., zaliczenie od 21 pkt.):

- test jednokrotnego wyboru (30 pytań - 30 pkt.)

- pytanie problemowe (1 pytania - 10 pkt.)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zapis w systemie USOS

W przypadku gdy student nie uzyska minimum 21 punktów z testu, część opisowa nie jest sprawdzana, a egzamin pozostaje niezaliczony


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny składający się z dwu modułów:

1) testu jednokrotnego wyboru (30 pytań) sprawdzający wiedzę studenta i umiejętność jej zaprezentowania na poziomie podstawowym (ocena dostateczna)

2) odpowiedzi na 1 pytanie problemowe sprawdzające wiedzę studenta i umiejętność jej zaprezentowania na poziomie rozszerzonym (ocena dobra) i zaawansowanym (ocena bardzo dobra) oraz poziom kompetencji studenta do formułowania wniosków i własnych opinii w ramach zagadnień historyczno-ustrojowych (ocena dostateczna, dobra, bardzo dobra)


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

• metody podające: wykład informacyjny

• metody problemowe: wykład problemowy

• metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna,

• metody eksponujące: prezentacja komputerowa, film, ilustracja, eksponat


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 45 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu – 55 h

• lektura literatury uzupełniającej – 50 h


w sumie: 150 h = 6 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo, rok 1

Skrócony opis:

Wykład obejmuje historię podstawowych instytucji i pojęć ustrojowych cywilizacji europejskiej od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego do II Wojny Światowej

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie 15 wykładów (3 h każdy) prowadzonych zamiennie przez kolejnych prowadzących. Treść każdego wykładu będzie skoncentrowana na następujących zagadnieniach problemowych:

1. Koniec czy kontynuacja? – Germanie wobec upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego

2. Iunior Roma? – Cesarstwo Wschodniorzymskie i Bizantyjskie

3. Czy to już państwo? – monarchia wczesnośredniowieczna

4. Roma aeterna? – odnowienie Cesarstwa na Zachodzie

5. Rewolucja papieska? – rola ustrojowa Kościoła Rzymskiego w Średniowieczu

6. To już z pewnością państwo? – monarchia stanowa

7. Można jednak inaczej? – średniowieczne i nowożytne republiki miejskie

8. Une foy, une loy, un roy? – narodowa monarchia absolutna

9. Jeśli wejdziesz między wrony …? – sukcesy i porażki ustroju mieszanego

10. Parliamentary sovereignty? – na drodze do systemu parlamentarnego

11. Czy to już państwo opiekuńcze? – oświeceniowa monarchia absolutna

12. Czy ustrój można obalić czy sam musi umrzeć? – wielkie rewolucje republikańskie

13. Novus ordo seclorum? – państwo konstytucyjne

14. Czy to rzeczywiście najlepszy ustrój? – państwo demokratyczne

15. A jakie są alternatywy? – państwo autorytarne i totalitarne

Literatura:

Obowiązkowa

S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998.1.A.

A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, PWN, Wydanie II rozszerzone, Warszawa 2020, s.67- 74, s.81-86, s.99-110, s.135-153, s.167-193,s.217-224,s.241-256.

Dodatkowa

M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1998 (i wydania późniejsze) [wybrane zagadnienia1.w ramach badań literatury]M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012 [wybrane zagadnienia w ramach badań literatury]2.S. Estreicher, Wykłady z historii ustroju i prawa na zachodzie Europy, Kraków 2000 [wybrane zagadnienia w ramach3.badań literatury

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.