Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ład korporacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3129 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ład korporacyjny
Jednostka: Katedra Polityki Gospodarczej
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Oplustil
Prowadzący grup: Krzysztof Oplustil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość i poprawna interpretacja podstawowych poglądów na rolę korporacji (spółek) publicznych oraz regulację ładu korporacyjnego (w ujęciu interdyscyplinarnym i prawno-porównawczym): K_W01 (2), K_W03 (3), K_W07 (1), K_W08 (3) K_U01 (2), K_U17 (3)

2. Znajomość i poprawne posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa spółek i ładu korporacyjnego: K_W06 (2), KW_10 (3)

3. Znajomość korporacyjnych procedur i struktur organizacyjnych oraz wykonywania uprawnień akcjonariuszy spółek (zwłaszcza spółek publicznych) i inwestorów: K_W06 (2), K_W10 (3), K_W13 (3), K_U03(1), K_U04 (2), K_U07 (2), K_U08 (2), K_U09 (3), K_U11 (2)

4. Znajomość systemu polskiego prawa spółek na tle systemów prawnych innych państw K_W08 (3), K_W10 (3)

5. Znajomość zasad podejmowania działalności gospodarczej w różnych formach K_W17 (3)

6. Umiejętność analizowania systemu prawa polskiego na tle systemów innych państw: K_W08 (3), K_U04 (2), K_K01 (2)

7. Umiejętność identyfikowania, analizowania, interpretowania przepisów prawnych, które można zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego z zakresu prawa spółek i prawa rynku kapitałowego: K_U06 (3), K_U07(2), K_U08 (2), K_U09 (3), K_U10(2), K_U11 (2)

8. Umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych (w szczególności ekonomii instytucjonalnej): K_K02 (2), K_U17 (3)


Wymagania wstępne:

Brak warunków wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie pytań i kazusów. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego organizowanego ok. 2 tygodnie przed końcem zajęć. Zapisy na egzaminy na ok. 2 tyg. przed wyznaczonymi terminami

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie pytań i kazusów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład), formy kontaktu interaktywnego (elementy dyskusji w ramach wykładu)

Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:

- 51 godzin kontaktowych

- 49 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem poszczególnych wykładów są m.in.:

- pojęcie ładu (nadzoru) korporacyjnego – ujęcie węższe i szersze

- spółka akcyjna w ujęciu prawnym (na tle innych form korporacyjnych), historycznym i ekonomicznym (teoria agencji, teoria splotu kontraktów, teoria korporacji jako instytucji społecznej)

- modele nadzoru korporacyjnego – otwarty model anglosaski i europejski model kontroli wewnętrznej

- rynek kapitałowy w Polsce – ramy prawne i instytucjonalne, perspektywy rozwoju

-prawa akcjonariuszy i ich ochrona

- organy w spółce akcyjnej – kompetencje i wzajemne relacje

-funkcje i wewnętrzna organizacja rady nadzorczej; komitety rady i niezależni członkowie rady

- nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczom teoretycznych i praktycznych aspektów ładu (nadzoru) korporacyjnego w spółkach akcyjnych, w ujęciu interdyscyplinarnym i prawno-porównawczym.

W trakcie wykładu ma miejsce analiza prawnych i ekonomicznych relacji, w których centrum znajduje się spółka kapitałowa, w szczególności publiczna spółka akcyjna. Przedstawione są zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty nadzoru korporacyjnego. Celem międzynarodowej dyskusji dotyczącej ładu korporacyjnego jest odpowiedź na pytanie o właściwy dobór mechanizmów prawnych i ekonomicznych wpływających na efektywność funkcjonowania korporacji (spółek) publicznych oraz określenie zasad podejmowania w nich decyzji.

Istotną część wykładu stanowi analiza rozwiązań legislacyjnych zawartych w polskim prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz tzw. kodeksach dobrych praktyk, które odnoszą się do praw akcjonariuszy i wzajemnych relacji między organami spółki. Tło dla tej analizy stanowią regulacje zawarte w prawodawstwach innych państw oraz w prawie unijnym.

Literatura:

Materiał podstawowy:

K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Analiza systemowa, Warszawa 2010

J. Jeżak, Ład korporacyjny, Warszawa 2011,

D. Dobija, I. Koładkiewicz, Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Corporate governance, Kraków 2006

I. Koładkiewicz (red.) Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Warszawa 1999

K.A. Lis, H. Sterniczuk (red.), Nadzór korporacyjny, Kraków 2005

S. Rudolf (red.) Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Łódź 2002

A. Koch, J. Napierała (red.) Prawo spółek handlowych, Kraków 2005

W. Pyzioł, A. Sumański, I. Weiss, Prawo Spółek, Bydgoszcz 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.