Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia polskiej myśli politycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3147 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Historia polskiej myśli politycznej
Jednostka: Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Barwicka-Tylek, Jacek Malczewski
Prowadzący grup: Iwona Barwicka-Tylek, Jacek Malczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość najważniejszych nurtów polskiej myśli politycznej w ujęciu historycznym.

2. Znajomość historycznej ewolucji sporów o kształt instytucjonalny i prawny państwa polskiego.

3. Umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw instytucji życia politycznego i programów ugrupowań politycznych.

4. Zdolność świadomego prezentowania i uzasadniania własnych poglądów na państwo i prawo.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru (20 pytań) oraz krótki esej (max. 1 strona A4).

Ocena pozytywna od 11 punktów na 20 możliwych do zdobycia z testu plus pozytywna ocena eseju.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru (20 pytań) oraz esej w oparciu o zadaną literaturę.

Czas trwania egzaminu: 45 minut; zapisy na egzamin w systemie USOS.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład).

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:

- 51 godzin kontaktowych;

- 49 godzin niekontaktowych (praca własna studenta).

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo, rok 1

Skrócony opis:

Wykład prezentuje idee polityczne zrodzone na gruncie polskim od średniowiecza po wiek XX, uwzględniając ich specyfikę w porównaniu z dominującymi ówcześnie nurtami politycznej myśli europejskiej. Analizowane są:

- początki polskiej myśli państwowej i międzynarodowej (monarchia narodowa, koncepcja wojny sprawiedliwej);

- republikanizm szlachecki i myśl monarchiczna od XV do XVII w.;

- doktryna tolerancji religijnej w kontekście reformacji i kontrreformacji;

- programy reform ustrojowych epoki oświecenia;

- romantyzm i mesjanizm polski;

- dominujące prądy ideowe na ziemiach polskich w dobie zaborów (liberalizm, konserwatyzm, ruch narodowy, socjalizm i anarchizm);

- główne nurty myśli politycznej II Rzeczpospolitej (endecja, sanacja, ruch ludowy);

- ideologia marksistowska i jej krytyka w PRL.

Przedmiot wskazuje historyczne źródła inspiracji i nakreśla siatkę pojęć niezbędnych dla zrozumienia współczesnych polskich debat politycznych.

Pełny opis:

Wykład prezentuje idee polityczne zrodzone na gruncie polskim od średniowiecza po wiek XX, uwzględniając ich specyfikę w porównaniu z dominującymi ówcześnie nurtami politycznej myśli europejskiej. Analizowane są:

- początki polskiej myśli państwowej i międzynarodowej (monarchia narodowa, koncepcja wojny sprawiedliwej);

- republikanizm szlachecki i myśl monarchiczna od XV do XVII w.;

- doktryna tolerancji religijnej w kontekście reformacji i kontrreformacji;

- programy reform ustrojowych epoki oświecenia;

- romantyzm i mesjanizm polski;

- dominujące prądy ideowe na ziemiach polskich w dobie zaborów (liberalizm, konserwatyzm, ruch narodowy, socjalizm i anarchizm);

- główne nurty myśli politycznej II Rzeczpospolitej (endecja, sanacja, ruch ludowy);

- ideologia marksistowska i jej krytyka w PRL.

Przedmiot wskazuje historyczne źródła inspiracji i nakreśla siatkę pojęć niezbędnych dla zrozumienia współczesnych polskich debat politycznych.

Literatura:

1. Materiał podany w trakcie wykładu.

2. Literatura podstawowa: Słownik historii doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, Warszawa 1997- (wskazane hasła).

3. Literatura uzupełniająca:

- R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997;

- R.R. Ludwikowski, Historia polskiej myśli politycznej, Warszawa 2012;

- W. Bernacki, Liberalizm polski, Kraków 2004;

- B. Szlachta, Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Kraków 1999;

- M. Śliwa, Polska myśl socjalistyczna 1892 - 1948, Wrocław 1988;

- tekst źródłowy wybrany przez studenta i uzgodniony z prowadzącym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.