Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3242 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms
Jednostka: Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bryk
Prowadzący grup: Andrzej Bryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot zna podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu amerykańskiego w zakresie problematyki praw i wolności obywatelskich w perspektywie komparatystycznej. Dysponuje wiedzą na temat najważniejszych sporów toczących się w praktyce i w orzecznictwie. Zna prawa i wolności na gruncie konstytucjonalizmu amerykańskiego i potrafi wskazać ich praktyczne funkcjonowanie w systemie prawnym USA. K_W02(2), K_W03(2), K_W07(3), K_W08(2).

Student, który zaliczył przedmiot potrafi – posługując się językiem angielskim – opisać podstawowe pojęcia dotyczące praw i wolności na gruncie konstytucjonalizmu amerykańskiego w relacji do międzynarodowej ochrony praw człowieka, szczególnie w Unii Europejskiej. K_U02(2), K_U04(3), K_U06, K_U08, K_U10, K_U14(2)

Student, który zaliczył przedmiot posiada kompetencję wykorzystania wyżej wymienionej wiedzy w szeroko pojętej praktyce ochrony praw i wolności w kontekście instytucji międzynarodowych. K_K01, K_K04(2), K_K06, K_K07(2).


Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego

Forma i warunki zaliczenia:

uczestnictwo w wykładzie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny (test)

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

5 pkt ECTS x 25 godzin = 125 godzin, w tym:


- 63 godziny kontaktowe


- 62 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami konstytucjonalizmu amerykańskiego a w szczególności ochrony praw i wolności obywatelskich mających olbrzymi wpływ na definiowanie współczesnych pojęć i instytucji prawnych świata liberalno-demokratycznego.

Wykład rozpoczyna analiza struktury systemu konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem praw i wolności zawartych w Karcie Praw, ewolucji ich rozumienia, ze szczególnym uwzględnieniem decydującego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Omówiona zostanie wyjątkowa rola Sądu Najwyższego dla ochrony praw i wolności z analizą najważniejszych współczesnych jego decyzji, z pokazaniem ich różnorakich politycznych, społecznych i kulturowych konsekwencji. Amerykański system praw i wolności obywatelskich jest realizowany w kontekscie międzynarodowego systemu praw człowieka oraz napięcia wynikającego z amerykańskiej zasady suwerenności i wymagań prawa międzynarodowego.

Część pierwsza wykładu poświecona jest anglosaskiej tradycji praw i wolności, ich recepcji w Stanach Zjednoczonych na tle europejskiej tradycji praw. Omówione są następnie: uniwersalizm praw zawartych w Deklaracji Niepodległośći z 1776 r.,Federalna Karta Praw Konstytucji z 1787 r. oraz jej ochrona zastosowana w stanach w XX wieku. Szczególny nacisk położony jest na wyłonienie się Sądu Najwyższego jako ostatecznego interpretatora Konstytucji i praw w niej zawartych. W tym konteksie zostanie omówiony fundamentalny spór między zwolennikami tzw. dosłownego interpretowania tekstu konstytucyjnego ( “t he original constitution “ interpretation) a zwolennikami tzw. “uznaniowej interpretacji” (“ the living constitution” interpretation ).

Szczegółowe omówienie ochrony praw i wolności rozpoczyna analiza wolności religijnej, amerykańskiego rozumienia rozdziału kościołów od państwa, ewolucji pojęcia wolności słowa i druku.

Następnie analiza skupia się na kontrowersjach dotyczących takich szczegółowych zagadnień jak: prawo do noszenia broni, prawo skarżonych, kary śmierci, tzw. praw reprodukcynych oraz praw mniejszości (praw Afroamerykanów, kobiet, Indian, homoseksualistów etc.)

Omówione również zostaną w kontekscie praw I orzecznictwa Sądu Najwyższego niezwykle ostro dyskutowane sprawy np. akcji afirmatywnej (Afirmative Action) czy eutanazji oraz zagadnienia tworzenia przez Sąd Najwyższy praw podmiotowych drogą konstytucyjnej interpretacji rozszerzającej.

Wykład kończy analiza zagadnienia ustanowienia orzecznistwa ponadnarodowego według tzw. zasad sprawiedliwości międzynarodowej (transnational justice) i jego konfliktu z suwerennym orzecznistwem Sądu Najwyższego zakorzenionym w konstytucyjnie wyrażonej woli narodu amerykańskiego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

David J. Bodenhamer, Our Rights, Oxford 2007,

Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Chicago 2000.

Literatura uzupełniająca:

Materiały udostępnione przez wykładowcę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.