Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Zrównoważony rozwój" i inne przykałady harmonizacji postępu ekonomicznego z wartościami pozaekonomicznymi - przygotowanie do prowadzenia badań naukowych - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3333 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: "Zrównoważony rozwój" i inne przykałady harmonizacji postępu ekonomicznego z wartościami pozaekonomicznymi - przygotowanie do prowadzenia badań naukowych - warsztaty
Jednostka: Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bańczyk, Piotr Szwedo
Prowadzący grup: Piotr Szwedo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Student jest w stanie:

- holistycznie (spojrzeć na system prawa polskiego na tle systemów praw obcych i odnaleźć w nim problemy prawne na tle znaczenia pojęcia „rozwoju”, w tym zwłaszcza „zrównoważonego rozwoju”,

- dokonać jego interdyscyplinarnej analizy (obejmującej perspektywę prawa publicznego, prawa prywatnego, ale także ekonomii, geografii, filozofii, etyki) w zakresie przypadków z obszaru harmonizacji postępu ekonomicznego z wartościami pozaekonomicznymi,

- przedstawić efekty swoich badań oraz rozumieć efekty badań innych uczestników,

- obronić przedstawione tezy i dyskutować nad wynikami uzyskanymi przez innych uczestników.

Efekty kształcenia:

- student zna i rozumie prawne, ekonomiczne, geograficzne, filozoficzne, etyczne znaczenie pojęcia „rozwoju”, „zrównoważonego rozwoju”, czy innych pojęć zbliżonych (K_W02)

- student umie wskazać na relacje prawa, ekonomii, geografii, filozofii i etyki w obrębie zagadnień „rozwoju”, „zrównoważonego rozwoju” oraz problemów prawnych wynikłych na tle harmonizacji postępu ekonomicznego z wartościami pozaekonomicznymi (K_W03)

- student ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa w zakresie harmonizacji praw ekonomicznych, społecznych i politycznych (K_W07)

- student w obrębie ogólnej materii przedmiotu oraz poszczególnych przypadków (analizowanych przez siebie i innych uczestników, jak również innych, zaproponowanych przez prowadzących), ma pogłębioną wiedzę o systemie prawa polskiego na tle systemów prawnych innych państw (K_W08)

- student posiada dogłębną znajomość metod prawniczych - analizy, argumentacji i interpretacji (K_W14)

- student zna podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych (K_W15)

- student w obrębie materii przedmiotu rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi (K_U01)

- student w obrębie materii przedmiotu potrafi analizować system prawa polskiego na tle systemów innych państw (K_U02)

- student potrafi formułować i zaprezentować problem badawczy w obrębie materii przedmiotu i poprawnie metodologicznie go opracować (K_U12)

- student potrafi przygotować wystąpienie ustne – projekt naukowy – w języku polskim i obcym (K_U14)

- student ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich (K_K01)

Wymagania wstępne:

wymagania formalne:

- wysłanie do dnia 30.09.2018 r. listu motywacyjnego (w formie formularza Google pod adresem https://goo.gl/forms/wcy2laRFKDqvYpMM2 lub w formie e-mailowej na adres wojciech.banczyk@uj.edu.pl, max. 1000 znaków ze spacjami) wskazującego na przyczynę(y), dla których uczestnik chciałby wziąć udział w zajęciach

- zgoda prowadzących na udział w zajęciach wyrażona na podstawie listu motywacyjnego


wymagania merytoryczne:

- podstawowa wiedza z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa cywilnego (niekoniecznie zaliczone przedmioty)

- chęć prowadzenia badań naukowych w dziedzinie prawa, o charakterze interdyscyplinarnym

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin praktyczny: zaprezentowanie przed prowadzącymi i pozostałymi uczestnikami projektu końcowego (wystąpienia przedstawiającego wyniki przeprowadzonych badań w obszarze przedmiotu) oraz jego obrona

- warunki zaliczenia: wykazanie się umiejętnością samodzielnego prowadzenia badań naukowych w obszarze przedmiotu

- warunki dopuszczenia do egzaminu: obecność i czynny udział w zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- bieżąca dyskusja nad ogólnym zagadnieniem i konkretnymi przypadkami, które badają poszczególni uczestnicy

- nadzór prowadzącego nad przygotowaniem projektu przez uczestników (z wykorzystaniem narzędzi tutoringu)

- przedstawienie projektu naukowego przez uczestników i jego obrona

Metody dydaktyczne:

- metody problemowe (wykład konwersatoryjny)

- metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

- metody praktyczne (praca nad przygotowaniem projektu)

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach:

- warsztaty – 30 h


praca własna studenta:

- lektura publikacji dotyczących zagadnień wstępnych – 20 h

- przygotowanie projektu końcowego (wystąpienia na konferencji naukowej), w tym lektura publikacji – 40 h

- prezentacja projektów końcowych uczestników – 10 h

Pełny opis:

część ogólna: wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji dydaktycznej (6 h):

- znaczenie „rozwoju” w różnych dziedzinach prawa oraz w ekonomii, geografii, filozofii czy etyce

- pojęcie „zrównoważonego rozwoju”

- koncepcja „integralnego rozwoju człowieka” w etyce

- odmienność ochrony praw człowieka w systemach prawnych państw rozwijających się i rozwiniętych

- analiza wybranych przypadków prawne, w których zachodzi potrzeba harmonizacji postępu ekonomicznego (obejmującego ochronę prawa własności, wolności umów, czy gwarancję stabilności inwestycji) z wartościami pozaekonomicznymi, w tym z prawami człowieka, ochroną środowiska oraz koncepcją swobodnego dostępu społeczności do dóbr wspólnych (ang. commons)

część projektowa: praca nad przygotowaniem projektu z elementami dyskusji dydaktycznej, prezentacja projektów uczestników (24 h):

- wyszukanie problemu badawczego w obszarze zainteresowań naukowych uczestnika, który stanowi przykład harmonizacji postępu ekonomicznego z wartościami pozaekonomicznymi

- przygotowanie własnego projektu naukowego obejmującego badanie wybranego przypadku prawnego, jak również zaproponowanie (lub krytyczna analiza zaproponowanego) rozwiązania – pod nadzorem jednego z prowadzących, w małej grupie (3 os.) – z wykorzystaniem narzędzi tutoringu

- prezentacja projektów naukowych uczestników z dyskusją na ich temat

Literatura:

- E. Ostrom, Dysponowanie zasobami wspólnymi, Warszawa 2013

- G. Hardin, The Tragedy of the Commons, Science 1968, nr 162 (3859)

- Franciszek (papież), Laudato si

- E. Brown Weiss, In Fairness To Future Generations and Sustainable Development, American University International Law Review” 1992, no. 8.

- WTO, Mainstreaming trade to attain the Sustainable Development Goals, 2018 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/sdg_e.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bańczyk, Piotr Szwedo
Prowadzący grup: Piotr Szwedo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Student jest w stanie:

- holistycznie (spojrzeć na system prawa polskiego na tle systemów praw obcych i odnaleźć w nim problemy prawne na tle znaczenia pojęcia „rozwoju”, w tym zwłaszcza „zrównoważonego rozwoju”,

- dokonać jego interdyscyplinarnej analizy (obejmującej perspektywę prawa publicznego, prawa prywatnego, ale także ekonomii, geografii, filozofii, etyki) w zakresie przypadków z obszaru harmonizacji postępu ekonomicznego z wartościami pozaekonomicznymi,

- przedstawić efekty swoich badań oraz rozumieć efekty badań innych uczestników,

- obronić przedstawione tezy i dyskutować nad wynikami uzyskanymi przez innych uczestników.

Efekty kształcenia:

- student zna i rozumie prawne, ekonomiczne, geograficzne, filozoficzne, etyczne znaczenie pojęcia „rozwoju”, „zrównoważonego rozwoju”, czy innych pojęć zbliżonych (K_W02)

- student umie wskazać na relacje prawa, ekonomii, geografii, filozofii i etyki w obrębie zagadnień „rozwoju”, „zrównoważonego rozwoju” oraz problemów prawnych wynikłych na tle harmonizacji postępu ekonomicznego z wartościami pozaekonomicznymi (K_W03)

- student ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa w zakresie harmonizacji praw ekonomicznych, społecznych i politycznych (K_W07)

- student w obrębie ogólnej materii przedmiotu oraz poszczególnych przypadków (analizowanych przez siebie i innych uczestników, jak również innych, zaproponowanych przez prowadzących), ma pogłębioną wiedzę o systemie prawa polskiego na tle systemów prawnych innych państw (K_W08)

- student posiada dogłębną znajomość metod prawniczych - analizy, argumentacji i interpretacji (K_W14)

- student zna podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych (K_W15)

- student w obrębie materii przedmiotu rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi (K_U01)

- student w obrębie materii przedmiotu potrafi analizować system prawa polskiego na tle systemów innych państw (K_U02)

- student potrafi formułować i zaprezentować problem badawczy w obrębie materii przedmiotu i poprawnie metodologicznie go opracować (K_U12)

- student potrafi przygotować wystąpienie ustne – projekt naukowy – w języku polskim i obcym (K_U14)

- student ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich (K_K01)

Wymagania wstępne:

wymagania formalne:

- wysłanie do dnia 30.09.2018 r. listu motywacyjnego (w formie formularza Google pod adresem https://goo.gl/forms/wcy2laRFKDqvYpMM2 lub w formie e-mailowej na adres wojciech.banczyk@uj.edu.pl, max. 1000 znaków ze spacjami) wskazującego na przyczynę(y), dla których uczestnik chciałby wziąć udział w zajęciach

- zgoda prowadzących na udział w zajęciach wyrażona na podstawie listu motywacyjnego


wymagania merytoryczne:

- podstawowa wiedza z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa cywilnego (niekoniecznie zaliczone przedmioty)

- chęć prowadzenia badań naukowych w dziedzinie prawa, o charakterze interdyscyplinarnym

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin praktyczny: zaprezentowanie przed prowadzącymi i pozostałymi uczestnikami projektu końcowego (wystąpienia przedstawiającego wyniki przeprowadzonych badań w obszarze przedmiotu) oraz jego obrona

- warunki zaliczenia: wykazanie się umiejętnością samodzielnego prowadzenia badań naukowych w obszarze przedmiotu

- warunki dopuszczenia do egzaminu: obecność i czynny udział w zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- bieżąca dyskusja nad ogólnym zagadnieniem i konkretnymi przypadkami, które badają poszczególni uczestnicy

- nadzór prowadzącego nad przygotowaniem projektu przez uczestników (z wykorzystaniem narzędzi tutoringu)

- przedstawienie projektu naukowego przez uczestników i jego obrona

Metody dydaktyczne:

- metody problemowe (wykład konwersatoryjny)

- metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

- metody praktyczne (praca nad przygotowaniem projektu)

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach:

- warsztaty – 30 h


praca własna studenta:

- lektura publikacji dotyczących zagadnień wstępnych – 20 h

- przygotowanie projektu końcowego (wystąpienia na konferencji naukowej), w tym lektura publikacji – 40 h

- prezentacja projektów końcowych uczestników – 10 h

Pełny opis:

część ogólna: wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji dydaktycznej (6 h):

- znaczenie „rozwoju” w różnych dziedzinach prawa oraz w ekonomii, geografii, filozofii czy etyce

- pojęcie „zrównoważonego rozwoju”

- koncepcja „integralnego rozwoju człowieka” w etyce

- odmienność ochrony praw człowieka w systemach prawnych państw rozwijających się i rozwiniętych

- analiza wybranych przypadków prawne, w których zachodzi potrzeba harmonizacji postępu ekonomicznego (obejmującego ochronę prawa własności, wolności umów, czy gwarancję stabilności inwestycji) z wartościami pozaekonomicznymi, w tym z prawami człowieka, ochroną środowiska oraz koncepcją swobodnego dostępu społeczności do dóbr wspólnych (ang. commons)

część projektowa: praca nad przygotowaniem projektu z elementami dyskusji dydaktycznej, prezentacja projektów uczestników (24 h):

- wyszukanie problemu badawczego w obszarze zainteresowań naukowych uczestnika, który stanowi przykład harmonizacji postępu ekonomicznego z wartościami pozaekonomicznymi

- przygotowanie własnego projektu naukowego obejmującego badanie wybranego przypadku prawnego, jak również zaproponowanie (lub krytyczna analiza zaproponowanego) rozwiązania – pod nadzorem jednego z prowadzących, w małej grupie (3 os.) – z wykorzystaniem narzędzi tutoringu

- prezentacja projektów naukowych uczestników z dyskusją na ich temat

Literatura:

- E. Ostrom, Dysponowanie zasobami wspólnymi, Warszawa 2013

- G. Hardin, The Tragedy of the Commons, Science 1968, nr 162 (3859)

- Franciszek (papież), Laudato si

- E. Brown Weiss, In Fairness To Future Generations and Sustainable Development, American University International Law Review” 1992, no. 8.

- WTO, Mainstreaming trade to attain the Sustainable Development Goals, 2018 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/sdg_e.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.