Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prywatne międzynarodowe - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-cw215 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne międzynarodowe - ćwiczenia
Jednostka: Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mostowik
Prowadzący grup: Łukasz Dyrda, Karol Stryjski, Anna Wysocka-Bar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest praktyczne zaznajomienie słuchaczy z problemami związanymi z wielością systemów prawnych w zakresie prawa prywatnego (szeroko rozumianego prawa cywilnego), czyli z międzynarodowym obrotem prawnym w sprawach cywilnych.

Efekty kształcenia:

Znajomość podstaw aktualnego stanu cywilnego oraz umiejętność rozwiązywania w praktyce kazusów - problemów związanych z wielością systemów prawnych w zakresie prawa prywatnego (szeroko rozumianego prawa cywilnego), czyli z międzynarodowym obrotem prawnym w sprawach cywilnych.

Prerekwizyt:

Prawo cywilne - przedmiot obowiązkowy WPA-10.P-100

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z prawa cywilnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Merytoryczne uczestnictwo w zajęciach, w tym przygotowanie 10 min. indywidualnej wypowiedzi, oraz obecność.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność na zajęciach, m.in. polegająca na udzielaniu odpowiedzi na pytania, indywidualne wystąpienia, zespołowe rozwiązywanie kazusów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

0 pkt

Skrócony opis:

Przedniot obejmuje następujące grupy zagadnień:

I. Część ogólna, w tym: pojęcie i zakres, źródła pochodzenia wewnętrznego, wspólnotowego i międzynarodowego oraz ich wzajemny stosunek, struktura normy kolizyjnej, rodzaje przepisów i norm kolizyjnych, stosowanie normy kolizyjnej (kwalifikacja, zmiana statutu, odesłanie), ustalenie treści i stosowanie właściwego prawa obcego (dostosowanie, prawo niejednolite, kwestia wstępna), przypadki odmowy zastosowania właściwego prawa (klauzula porządku publicznego, klauzula ściślejszego związku, obejście prawa).

II. Prawo właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa cywilnego, zwłaszcza: prawo osobowe (osoby fizyczne, osoby prawne), prawo rodzinne (małżeńskie, rodzicielskie, alimentacyjne, adopcyjne), prawo opiekuńcze, prawo rzeczowe i prawo własności intelektualnej, prawo zobowiązań umownych i pozaumownych (tu także prawo przewozowe, papierów wartościowych i pracy), prawo spadkowe.

III. Prawo jednolite (tworzenie, zwłaszcza w Unii Europejskiej, wykładnia, rezultaty – tu charakterystyka wybranych aktów, np. konwencja wiedeńska o sprzedaży, konwencja rzymska).

IV. Międzynarodowe prawo postępowania cywilnego, w tym: jurysdykcja krajowa, uznanie i wykonanie orzeczeń zagranicznych (przesłanki i tryb), zagraniczne dokumenty urzędowe, międzynarodowy arbitraż handlowy, upadłość międzynarodowa.

V. Prawo obcych (normy regulujące pozycję prawną cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych w sferze prawa prywatnego, m. in. nabywanie nieruchomości, zatrudnienie, udział w postępowaniu sądowym).

Pełny opis:

I. AKTY NORMATYWNE O OGÓLNYM ZNACZENIU

1) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 1792)

2) część IV ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)

3) art. 34, 37, 87-91 i 241 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)

4) Art. 67 ust. 4 i art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/2 ze zm., z uwzgl. zmian wynik. z Traktatu z Lizbony z dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. U. 2009 r. Nr 203, poz. 1569).

II. PRAWO OSOBOWE

Obywatelstwo:

1) rozdział I ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2011 poz. 161)

2) rozdział 1 konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokół dotyczący przypadku bezpaństwowości, Haga 12 kwietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937 r. nr 47 poz. 361, sprost.: Dz. U. z 1937 r. nr 77 poz. 568)

III. PRAWO RODZINNE

Małżeństwo:

Art. 79, 83, 103-108, 112 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741 ze zm.)

Rodzina i opieka:

1) konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158 i 1159)

2) konwencja dotycząca cywilnoprawnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, Haga 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 108 poz. 528)

Przysposobienie:

1) art. 114[2] i 120[1] § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9 poz. 59, ze zm. Dz. U. z 1995 r. nr 83 poz. 417)

2) konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, Haga 29 maja 1993 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 39 poz. 448)

Alimentacja:

1) konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, Nowy Jork 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r. nr 17 poz. 87 - załącznik)

2) rozporządzenie (WE) nr 4/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L z 2009 r. nr 7 s. 1)

3) protokół haski o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 23 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L. 2009 r. Nr 331, s. 17)

4) Konwencja haska z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny ((Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 192 s. 39)

IV. PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

1) rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych <Rzym I>; (Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 177 s. 6);

2) rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych <Rzym II>; (Dz. Urz. UE L z 2007 r. nr 199 s. 40);

3) konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, Haga 4 maja 1971 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 63 poz. 585)

V. PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

1) art. 77-84 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. nr 37 poz. 282);

2) art. 62-68 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. nr 37 poz. 283, zm. Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 554).

VI. PRAWO MORSKIE I LOTNICZE

1) art. 355 § 2,4, art. 356, art. 357 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r., nr 217, poz. 1689, ze zm.).

2) art. 11 ust. 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 100, poz. 696, ze zm.).

VII. PRAWO SPADKOWE

1) konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, Haga 5 października 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. nr 34 poz. 284 - załącznik);

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 2011 r. Nr 201, s. 107).

VIII. MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE L 2012 r. Nr 351, s. 1;

2) rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające Rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 2009 r. Nr 347, s. 32);

3) konwencja europejska o informacji o prawie obcym (z protokołem dodatkowym), Londyn 7 czerwca 1968 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 64 poz. 272 oraz poz. 274)

4) konwencja haska z 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu (Dz. Urz. UE L 2009 r. Nr 133, s. 5);

5) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, s. 4)

IX. MIĘDZYNARODOWY ARBITRAŻ HANDLOWY

1) art. 1154-1156, 1194, 1205, 1212-1217 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 ze zm.);

2) konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, Nowy Jork 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1962 r. nr 9 poz. 41 - załącznik);

3) konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym, Genewa 21 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1964 r. nr 40 poz. 270 - załącznik).

X. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. L 141, 5.6.2015, s. 19-72)

2) art. 378-417, 460-470 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60 poz. 535 ze zm.);

Dostęp do aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw możliwy jest poprzez ISAP: http://isip.sejm.gov.pl

Dostęp do aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE możliwy jest poprzez EUR-LEX: www.eur-lex.europa.eu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.