Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo medyczne z elementami bioetyki - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-cw226 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo medyczne z elementami bioetyki - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Prawa Karnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sroka
Prowadzący grup: Grzegorz Glanowski, Katarzyna Pałka, Tomasz Sroka
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/karne
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz sposobu funkcjonowania organów tegoż systemu: K_W05 (2), K_U13(1), K_K04(2)

2. Znajomość zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym na terenie Unii Europejskiej: K_W10(3), K_U02(1), K_U16(2)

3. Znajomość zasad i przesłanek odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej w medycynie: K_W10(3), K_W11(2), K_W12(2), K_W13(3), K_W14(2), K_U17(1)

4. Znajomość praw pacjenta i systemu ich ochrony: K_W06(2), K_W10(2), K_K10(1)

5. Znajomość regulacji prawnych dotyczących specjalnych kategorii świadczeń medycznych: K_W06(2), K_W11(2), K_W13(3), K_U13(1), K_K10(2)

6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi: K_W03(1), K_W05(1), K_W10(2), K_W11(3), K_W13(3), K_U13(1), K_K08(1)

Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty: Prawo cywilne i Prawo karne – część ogólna.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach.

Kolokwia (w liczbie co najmniej cztery) polegające na rozwiązaniu przekrojowego, problemowego zadania (lub zadań) z materii objętej tematyką ćwiczeń.


Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest odpowiednia frekwencja na ćwiczeniach (ustalona przez prowadzącego) oraz pozytywne zaliczenie kolokwiów (na zasadach określonych przez prowadzącego).


Zaliczenie ćwiczeń skutkuje, wyłącznie w razie pozytywnego wyniku egzaminu, doliczeniem 3 punktów do ogólnego wyniku egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Odpowiedzi ustne podczas zajęć.

Kolokwia.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Przedstawiony w sylabusie wykładu.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa medycznego – prawo medyczne i inne terminy pokrewne, źródła prawa medycznego w prawie krajowym i międzynarodowym, Konwencja Biomedyczna, orzecznictwo ETPC dotyczące ochrony zdrowia

2. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego – ochrona zdrowia na gruncie Konstytucji, znaczenie art. 30, 38 i 68 oraz innych przepisów Konstytucji dla prawa medycznego, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ochrony zdrowia

3. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych – podmioty wykonujące działalność leczniczą, ich status i organizacja, przekształcenia podmiotów leczniczych, system ratownictwa medycznego

4. Zadania państwa w dziedzinie ochrony zdrowia – zadania gminy, powiatu, województwa, wojewody oraz ministra do spraw zdrowia, organizacja i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

5. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – organizacja publicznego systemu ochrony zdrowia, pojęcie świadczeń opieki zdrowotnej i świadczeń gwarantowanych, osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i dokumenty potwierdzające ich prawo do świadczeń, ubezpieczenie zdrowotne, zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dokumenty uprawniające do uzyskania określonych świadczeń, listy oczekujących)

6. Finansowanie świadczeń zdrowotnych – umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnego, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierane przez świadczeniodawców i NFZ (w tym procedura kontraktowania oraz kontrola realizacji umów), problematyka tzw. świadczeń ponadlimitowych

7. Prawa pacjenta – pojęcie i katalog praw pacjenta, prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych (aktualna wiedza medyczna i należyta staranność, obowiązek udzielenia pomocy medycznej i dopuszczalność odmowy leczenia), zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego i obowiązek informacyjny oraz oświadczenia pro futuro, ochrona danych medycznych, dokumentacja medyczna, tajemnica zawodowa, zgłaszanie działań niepożądanych leków, prawo pacjenta do sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza, prawa pacjenta w leczeniu całodobowym, ochrona praw pacjenta, działalność Rzecznika Praw Pacjenta

8. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej – regulacje i standardy unijne dotyczące ochrony zdrowia, udzielanie świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące ochrony zdrowia

9. Odpowiedzialność karna w medycynie – odpowiedzialność karna za tzw. błędy medyczne, uporczywa terapia, odpowiedzialność karna za eutanazję, nieudzielenie pomocy, wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, przestępstwa korupcyjne, przestępstwo urzędnicze, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustwo, odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia

10. Odpowiedzialność cywilna w medycynie – przesłanki odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w medycynie, problematyka związku przyczynowego w sprawach medycznych, przyczynienie się pacjenta, dowód prima facie, wrongful birth i wrongful conception, odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta i dóbr osobistych, działalność wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

11. Specjalne kategorie świadczeń medycznych – przerywanie ciąży, badania prenatalne i preimplantacyjne, medycznie wspomagana prokreacja, transplantologia i krwiodawstwo, eksperyment medyczny i badania kliniczne, sterylizacja, zabiegi kosmetyczne, testy genetyczne i biobanki, choroby zakaźne, alkoholizm i narkomania, procedura zmiany płci

12. Ochrona zdrowia psychicznego – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami psychicznymi, przesłanki i tryb przyjęcia do zakładu psychiatrycznego za zgodą i bez zgody pacjenta, zasady stosowania przymusu bezpośredniego

13. Podstawy prawa farmaceutycznego – wprowadzanie do obrotu i obrót produktami leczniczymi, reklama farmaceutyczna, refundacja leków, problematyka prawna suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, problematyka prawna wynalazków biotechnologicznych

14. Elementy bioetyki – pojęcie bioetyki, historia bioetycznej refleksji, spór o istotę człowieczeństwa, spór o początek i kres życia ludzkiego

Literatura:

Podstawowe akty prawne:

- Konstytucja RP

- Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine with additional Protocols

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

- rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L z 30.04.2004)

- rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L z 30.10.2009)

- rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. U. UE L z 27.05.2014)

- rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 4.05.2016)

- rozporządzenie PE i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. U. UE L z 5.05.2017)

- dyrektywa PE i Rady 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz. U. UE L z 30.07.1998)

- dyrektywa PE i Rady 2001/83/WE z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. UE L z 28.11.2001)

- dyrektywa PE i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. U. UE L z 4.04.2011)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025, ze zm.)

- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2018 poz. 1360, ze zm.)

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz. 487, ze zm.)

- ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, ze zm.)

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2017, poz. 882, ze zm.)

- ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 poz. 617, ze zm.)

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2018, poz. 1600)

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2017, poz. 1904, ze zm.)

- ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 poz. 1371, ze zm.)

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2017 poz. 776)

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2017 poz. 2211, ze zm.)

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1510, ze zm.)

- ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2017 poz. 1000)

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2018, poz. 1030, ze zm.)

- ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017 poz. 2195, ze zm.)

- ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318, ze zm.)

- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018, poz. 151)

- ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211, ze zm.)

- ustawa w dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160, ze zm.)

- ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017, poz. 1845, ze zm.)

- ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2017, poz. 1844, ze zm.)

- ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. 2017 poz. 865)

- ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 poz. 1492)

- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217, ze zm.)

- ustawa z dnia … o opiece zdrowotnej nad uczniami (projekt)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146, ze zm.)

Podstawowa literatura:

- wykład i ćwiczenia

- orzecznictwo i literatura wskazane na wykładzie i ćwiczeniach

Literatura uzupełniająca:

- L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego. Tom 2, Warszawa 2018

- B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015

- M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014

- J. Haberko, I. Uhrynowska-Tyszkiewicz, Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, Warszawa 2014

- J. Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016

- M. Jackowski, Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia, Warszawa 2018

- B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013

- D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016

- R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2017

- D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011

- M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2016

- M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2017

- L. Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2015

- A. Pietraszewska-Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2015

- S. Poździoch (red.), Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz, Warszawa 2013

- M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Warszawa 2011

- M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016

- M. Safjan, L. Bosek (red.), Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego. Tom 1, Warszawa 2017

- T. Sroka, Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku, Warszawa 2013

- R. Stankiewicz, M. Pieklak (red.), Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, Warszawa 2016

- W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2017

- E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.