Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza - przedmiot podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.PZ-206 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza - przedmiot podstawowy
Jednostka: Katedra Polityki Gospodarczej
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Oplustil
Prowadzący grup: Krzysztof Oplustil
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpg/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość relacji pomiędzy obowiązującym systemem prawa a funkcjonującym systemem ekonomicznym i realizowaną polityką gospodarczą: K_W01 (2), K_W03 (3), K_U01 (3), K_U17 (3)

2. Znajomość i poprawne posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii sektora publicznego oraz nauk prawnych (zwłaszcza z zakresu prawa finansów publicznych i publicznego prawa gospodarczego): K_W02 (2), KW_05 (3)

3. Znajomość podstawowych poglądów na politykę gospodarczą (w tym w ujęciu historycznym) i rolę poszczególnych organów państwa w jej realizacji oraz umiejętność formułowania i poprawnego analizowania problemów badawczych z zakresu polityki gospodarczej: K_W05 (3), K_U12 (3), K_U13 (3), K-K06 (3)

4. Umiejętność wyjaśniania wpływu teorii ekonomicznych na procesy tworzenia prawa i jego zmiany: K_U05 (2), K_K01 (2)

5. Umiejętność wskazania roli norm prawa finansowego i gospodarczego w regulowaniu określonych dziedzin życia społecznego: K_U04 (3), K_U05 (2), K_W17 (3)

6. Umiejętność oceny oddziaływania konkretnych decyzji podejmowanych przez instytucje tworzące i stosujące normy prawa, zwłaszcza finansowego i gospodarczego, na sytuację poszczególnych uczestników życia gospodarczego: K_K02 (3), K_K08 (2), K_W17 (3)


Wymagania wstępne:

Brak warunków wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego organizowanego ok. 2 tygodnie przed końcem zajęć. Zapisy na egzaminy na ok. 2 tyg. przed wyznaczonymi terminami

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład), formy kontaktu interaktywnego (elementy dyskusji w ramach wykładu)

Bilans punktów ECTS:

7 pkt ECTS


7 pkt ECTS x 25 godzin = 175 godzin, w tym:

- 71 godzin kontaktowych

- 104 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo, rok 1

Skrócony opis:

1. Podstawy polityki gospodarczej i makroekonomii.

2. Polityka pieniężna, budżetowa i podatkowa.

3. Doktryny gospodarcze.

4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe.

5. Polityka społeczna, przemysłowa, rolna i regionalna.

6. Planowanie i prognozowanie w gospodarce.

7. Polityka przekształceń własnościowych i prywatyzacja.

8. Zadania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom prawa podstawowej wiedzy z zakresu polityki gospodarczej, a w szczególności ekonomicznych skutków regulacji i interwencji przez państwo w gospodarkę, jak również funkcjonowania światowego systemu gospodarczego.

Po przedstawieniu pojęć podstawowych i zarysu poglądów na politykę gospodarczą w najważniejszych historycznych doktrynach ekonomicznych, kolejne wykłady omawiają podstawowe działy polityki gospodarczej (polityka pieniężna, fiskalna, prywatyzacyjna i właścicielska, handlu zagranicznego, rynku pracy itd.).

Wykład realizowany będzie częściowo przez dyskusję prowadzącego ze słuchaczami.

Literatura:

Materiał podstawowy:

1. Materiał podawany na wykładzie

2. T. Włudyka, M. Smaga (red.), Instytucje gospodarki rynkowej, Warszawa 2012 r.

Literatura uzupełniająca:

1. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, t. 1, Warszawa 2004

2. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, t. 2, Warszawa 2004

3. A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Warszawa 2011

4. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 3. wyd., Warszawa 2006

5. B. Winiarski (red.) Polityka gospodarcza, Warszawa 2008

6. A. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Warszawa 2008

7. A. Fajferek (red.) Polityka ekonomiczna, Kraków 1999

8. U. Kalina-Prasznic (red.), Regulowana gospodarka rynkowa, Kraków 2003

9. U. Kalina-Prasznic (red.), Leksykon polityki gospodarczej, Kraków 2005

Polecane strony internetowe:

http://www.ecb.eu/ - Europejski Bank Centralny

http://www.nbp.pl/ - Narodowy Bank Polski

http://www.nbportal.pl/ - portal edukacji ekonomicznej NBP

http://www.economist.com/ - The Economist

http://www.mf.gov.pl/ - Ministerstwo Finansów

http://www.msp.gov.pl/ - Ministerstwo Skarbu Państwa

http://www.mg.gov.pl/ - Ministerstwo Gospodarki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.