Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej - przedmiot podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.PZ-219 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo ustrojowe Unii Europejskiej - przedmiot podstawowy
Jednostka: Katedra Prawa Europejskiego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Dudzik, Aleksandra Sołtysińska
Prowadzący grup: Małgorzata Kożuch, Aleksandra Sołtysińska
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

-

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Celem kształcenia jest przybliżenie regulacji i zasad dotyczących funkcjonowania prawa ustrojowego Unii Europejskiej oraz wyrobienie umiejętności posługiwania się zasadami ogólnymi prawa unijnego w celu rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy prawem polskim (krajowym) a prawem unijnym.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu ma postać egzaminu pisemnego - rozwiązanie dwóch kazusów:

- pierwszy kazus dotyczy zastosowania zasad pierwszeństwa, bezpośredniego skutku, efektywności i wykładni prounijnej (generalnie relacji pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym),

- drugi kazus dotyczy jednego z postępowań prowadzonych przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czas trwania egzaminu - 1 godzina.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

nie dotyczy

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

Bilans punktów ECTS:

6 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę prawa ustrojowego UE.

Pełny opis:

Prawo ustrojowe UE:

1. historia powstania UE i wspólnego rynku

2. przekazanie kompetencji do tworzenia prawa instytucjom unijnym

3. źródła prawa UE:

- prawo pierwotne (Traktat o funkcjonowaniu UE, Traktat o UE, Traktaty akcesyjne, Karta Praw Podstawowych, zasady ogólne)

- prawo wtórne (umowy międzynarodowe, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje)

- akty ustawodawcze i nieustawodawcze

4. zasada pierwszeństwa stosowania prawa UE i pozostałe zasady: bezpośredniego skutku, autonomii procesowej

5. wykładnia prounijna

6. rola Trybunału Sprawiedliwości UE

7. procedura pytań prejudycjalnych z art. 267 TFUE

8. procedura skargi na nieważność aktu prawa UE z art. 263 TFUE

9. procedura skargi na państwo członkowskie z art. 258 TFUE

10. wznowienie decyzji administracyjnych

11. odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenia prawa UE

Literatura:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo UE. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.