Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej - przedmiot podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.PZ-225 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo własności intelektualnej - przedmiot podstawowy
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0067-JNO
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem wykładu jest omówienie krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa własności intelektualnej oraz uświadomienie roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej w działalności twórczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki. W ramach wykładu zostaną przybliżone podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych, wiedzy tradycyjnej, nieuczciwej konkurencji, a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść praw, podstawowe założenia obrotu prawnego dobrami własności intelektualnej oraz konsekwencje naruszenia.

W ramach zajęć zostaną w szczególności omówione następujące zagadnienia:

1.Podstawowe zasady prawa własności intelektualnej, ogólna charakterystyka praw własności intelektualnej i sposoby ich powstawania; źródła prawa (krajowe, unijne, międzynarodowe), kumulacja reżimów ochrony; znaczenie praw własności intelektualnej w działalności edukacyjnej, naukowej, w działalności gospodarczej.

2. Źródła prawa autorskiego. Przedmiot prawa autorskiego, problemy ze zdefiniowaniem zakresu ochrony, nowe rodzaje utworów, znaczenie orzecznictwa polskiego i TS dla definiowania pojęcia utworu.

3. Podmiot prawa autorskiego - utwory pracownicze, współautorskie, problematyka ustalenia podmiotu uprawnionego.

4. Treść praw autorskiego - autorskie prawa osobiste; autorskie prawa majątkowe, wyczerpanie prawa), domena publiczna.

5. Instytucja dozwolonego użytku utworów i przedmiotów praw pokrewnych - postacie dozwolonego użytku (m.in. cytat), tzw. test trzystopniowy.

6. Umowy dotyczące praw autorskich - umowy licencyjne, rozporządzające i inne umowy.

7. Prawa pokrewne - charakterystyka praw pokrewnych

8. Naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych - zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw; pośrednie i bezpośrednie naruszenia, odpowiedzialność dostawców usług internetowych. Pojęcie plagiatu – konsekwencje dokonania plagiatu w sferze prawa autorskiego, oraz naukowej i zawodowej (odebranie tytułu zawodowego, stopnia i tytułu naukowego).

9. Prawo producenta bazy danych, przedmiot ochrony, podmiot uprawniony, treść prawa, obrót prawem sui generis producenta bazy danych.

10. Źródła prawa znaków towarowych. Bazy danych znaków towarowych. Pojecie znaku towarowego, funkcje znaku towarowego rodzaje znaków towarowych. Źródła powstania oraz ustanie prawa do znaku towarowego: a) znaku towarowego zarejestrowanego, b) znaku towarowego powszechnie znanego. Postępowanie zgłoszeniowe oraz o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

11. Treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy (terytorialny, czasowy i przedmiotowy zakres prawa); treść i zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego; niezarejestrowane znaki towarowe.

12. Obrót prawami ochronnymi na znak towarowy (umowy o przeniesienie praw ochronnych, umowy licencyjne).

13. Pojęcie, przesłanki i formy naruszenia prawa ochronnego, środki ochrony prawa.

14. Źródła prawa patentowego (prawo: międzynarodowe, europejskie, polskie). Bazy danych urzędów patentowych. Działalność rzeczników patentowych. Rola UPRP oraz sądów administracyjnych w systemie kształtowania zasad ochrony patentowej.

15. Wynalazek jako przedmiot patentu - przesłanki patentowalności wynalazków, kategorie wynalazków (sposoby, produkty, urządzenia, nowe zastosowania); wyłączenia spod ochrony.

16. Podmiot uprawniony do uzyskania patentu (wynalazki pracownicze, wynalazki stworzone na zamówienie, autorstwo/współautorstwo wynalazku).

17. Procedura uzyskania patentu (znaczenie badań patentowych).

18. Treść prawa z patentu (zakres patentu; problem interpretacji zastrzeżeń), rodzaje patentów (główny, dodatkowy, zależny); ograniczenia patentu; terytorialny i czasowy zakres patentu.

19. Umowy dotyczące patentu (umowa o przeniesienie prawa pierwszeństwa do uzyskania wynalazku, umowa o przeniesienie patentu, umowa licencyjna; wnoszenie patentu aportem do spółki).

20. Ochrona patentu i egzekwowanie praw z patentu (roszczenia z tytułu naruszenia patentu).

21. Szczególne kategorie ochrony (dodatkowe prawo ochronne na produkty farmaceutyczne, wynalazki biotechnologiczne; wynalazki implementowane za pomocą komputera).

22. Ochrona wzorów użytkowych (przesłanki uzyskania ochrony na wzór użytkowy, zakres prawa na wzór użytkowy). Ochrona topografii układów scalonych.

23. Ochrona wzorów przemysłowych (przesłanki uzyskania ochrony, zakres prawa, unieważnienie prawa do wzoru), niezarejestrowane wzory przemysłowe i ich ochrona.

24. Zasady ochrony wiedzy tradycyjnej i odmian roślin.

25. Oznaczenia geograficzne pochodzenia – pojęcie, rodzaje i zakres ochrony oznaczeń geograficznych, sposoby uzyskiwania ochrony. Inne kategorie oznaczeń odróżniających (ochrona produktów tradycyjnych, gwarantowanych tradycyjnie specjalności)

26. Prawo nieuczciwej konkurencji – stosunek do praw własności intelektualnej. Klauzula generalna z art. 3 uznk i jej znaczenie – pojęcie dobrych obyczajów, bezprawność zachowania.

27. Wybrane typy czynów nieuczciwej konkurencji – ochrona oznaczeń, kopiowanie produktu, reklama, tajemnica przedsiębiorstwa.

28. Roszczenia z tytułu deliktów nieuczciwej konkurencji – sposób dochodzenia, postacie roszczeń.

29. Karnoprawne środki ochrony praw własności intelektualnej.

30. Komercjalizacja praw własności intelektualnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010

• E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, wyd. 5

• E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

• J. Barta (red.) System prawa prywatnego. Prawo autorskie. Tom 13, Warszawa

• J. Barta, R. Markiewicz (red), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.

• M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008

• M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie, Bydgoszcz 2006

• R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tom 14A, Warszawa 2012

• A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, wyd. 2

• A. Adamczak, M. du Vall (red.), Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 42 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Matlak, Ewa Nowińska, Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Prowadzący grup: Andrzej Matlak, Ewa Nowińska, Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem wykładu jest omówienie krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa własności intelektualnej oraz uświadomienie roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej w działalności twórczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki.

Efekty kształcenia:

W ramach wykładu zostaną przybliżone podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych, wiedzy tradycyjnej, nieuczciwej konkurencji, a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść praw, podstawowe założenia obrotu prawnego dobrami własności intelektualnej oraz konsekwencje naruszenia.


W ramach zajęć zostaną w szczególności omówione następujące zagadnienia:


1.Podstawowe zasady prawa własności intelektualnej, ogólna charakterystyka praw własności intelektualnej i sposoby ich powstawania; źródła prawa (krajowe, unijne, międzynarodowe), kumulacja reżimów ochrony; znaczenie praw własności intelektualnej w działalności edukacyjnej, naukowej, w działalności gospodarczej.

2. Źródła prawa autorskiego. Przedmiot prawa autorskiego, problemy ze zdefiniowaniem zakresu ochrony, nowe rodzaje utworów, znaczenie orzecznictwa polskiego i TS UE dla definiowania pojęcia utworu.

3. Podmiot prawa autorskiego - utwory pracownicze, współautorskie, problematyka ustalenia podmiotu uprawnionego.

4. Treść praw autorskiego - autorskie prawa osobiste; autorskie prawa majątkowe, wyczerpanie prawa), domena publiczna.

5. Instytucja dozwolonego użytku utworów i przedmiotów praw pokrewnych - postacie dozwolonego użytku (m.in. cytat), tzw. test trzystopniowy.

6. Umowy dotyczące praw autorskich - umowy licencyjne, rozporządzające i inne umowy.

7. Prawa pokrewne - charakterystyka praw pokrewnych

8. Naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych - zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw; pośrednie i bezpośrednie naruszenia, odpowiedzialność dostawców usług internetowych. Pojęcie plagiatu – konsekwencje dokonania plagiatu w sferze prawa autorskiego, oraz naukowej i zawodowej (odebranie tytułu zawodowego, stopnia i tytułu naukowego).

9. Prawo producenta bazy danych, przedmiot ochrony, podmiot uprawniony, treść prawa, obrót prawem sui generis producenta bazy danych.

10. Źródła prawa znaków towarowych. Bazy danych znaków towarowych. Pojecie znaku towarowego, funkcje znaku towarowego rodzaje znaków towarowych. Źródła powstania oraz ustanie prawa do znaku towarowego: a) znaku towarowego zarejestrowanego, b) znaku towarowego powszechnie znanego. Postępowanie zgłoszeniowe oraz o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

11. Treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy (terytorialny, czasowy i przedmiotowy zakres prawa); treść i zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego; niezarejestrowane znaki towarowe.

12. Obrót prawami ochronnymi na znak towarowy (umowy o przeniesienie praw ochronnych, umowy licencyjne).

13. Pojęcie, przesłanki i formy naruszenia prawa ochronnego, środki ochrony prawa.

14. Źródła prawa patentowego (prawo: międzynarodowe, europejskie, polskie). Bazy danych urzędów patentowych. Działalność rzeczników patentowych. Rola UPRP oraz sądów administracyjnych w systemie kształtowania zasad ochrony patentowej.

15. Wynalazek jako przedmiot patentu - przesłanki patentowalności wynalazków, kategorie wynalazków (sposoby, produkty, urządzenia, nowe zastosowania); wyłączenia spod ochrony.

16. Podmiot uprawniony do uzyskania patentu (wynalazki pracownicze, wynalazki stworzone na zamówienie, autorstwo/współautorstwo wynalazku).

17. Procedura uzyskania patentu (znaczenie badań patentowych).

18. Treść prawa z patentu (zakres patentu; problem interpretacji zastrzeżeń), rodzaje patentów (główny, dodatkowy, zależny); ograniczenia patentu; terytorialny i czasowy zakres patentu.

19. Umowy dotyczące patentu (umowa o przeniesienie prawa pierwszeństwa do uzyskania wynalazku, umowa o przeniesienie patentu, umowa licencyjna; wnoszenie patentu aportem do spółki).

20. Ochrona patentu i egzekwowanie praw z patentu (roszczenia z tytułu naruszenia patentu).

21. Szczególne kategorie ochrony (dodatkowe prawo ochronne na produkty farmaceutyczne, wynalazki biotechnologiczne; wynalazki implementowane za pomocą komputera).

22. Ochrona wzorów użytkowych (przesłanki uzyskania ochrony na wzór użytkowy, zakres prawa na wzór użytkowy). Ochrona topografii układów scalonych.

23. Ochrona wzorów przemysłowych (przesłanki uzyskania ochrony, zakres prawa, unieważnienie prawa do wzoru), niezarejestrowane wzory przemysłowe i ich ochrona.

24. Zasady ochrony wiedzy tradycyjnej i odmian roślin.

25. Oznaczenia geograficzne pochodzenia – pojęcie, rodzaje i zakres ochrony oznaczeń geograficznych, sposoby uzyskiwania ochrony. Inne kategorie oznaczeń odróżniających (ochrona produktów tradycyjnych, gwarantowanych tradycyjnie specjalności)

26. Prawo nieuczciwej konkurencji – stosunek do praw własności intelektualnej. Klauzula generalna z art. 3 uznk i jej znaczenie – pojęcie dobrych obyczajów, bezprawność zachowania.

27. Wybrane typy czynów nieuczciwej konkurencji – ochrona oznaczeń, kopiowanie produktu, reklama, tajemnica przedsiębiorstwa.

28. Roszczenia z tytułu deliktów nieuczciwej konkurencji – sposób dochodzenia, postacie roszczeń.

29. Karnoprawne środki ochrony praw własności intelektualnej.

30. Komercjalizacja praw własności intelektualnej


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań), czas trwania egzaminu 30 min.

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS na miesiąc przed planowanym egzaminem; możliwość przystąpienia bez wstępnych warunków do egzaminu przedterminowego przeprowadzanego na ostatnim wykładzie. Terminy kolejne zaliczenia w tej samej formie w sesji. Do I terminu egzaminu student nie musi przystąpić w sesji zasadniczej. Dla studentów niedowidzących, słabosłyszących przewidziana możliwość zaliczenia w formie ustnej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin końcowy (test)

Inne metody sprawdzania wiedzy i umiejętności: analiza tekstów źródłowych podczas wykładu, casusy, dyskusja problemowa


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

9 pkt ECTS (9x25=225 godzin) w tym:

70 godzin kontaktowych (42 h wykład, egzamin, 28 h konsultacje)

155 godzin niekontaktowych (zapoznawanie się z literaturą, praca własna, przygotowanie się do egzaminu)


Pełny opis:

Celem wykładu jest omówienie krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa własności intelektualnej oraz uświadomienie roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej w działalności twórczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki. W ramach wykładu zostaną przybliżone podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych, wiedzy tradycyjnej, nieuczciwej konkurencji, a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść praw, podstawowe założenia obrotu prawnego dobrami własności intelektualnej oraz konsekwencje naruszenia.

W ramach zajęć zostaną w szczególności omówione następujące zagadnienia:

1.Podstawowe zasady prawa własności intelektualnej, ogólna charakterystyka praw własności intelektualnej i sposoby ich powstawania; źródła prawa (krajowe, unijne, międzynarodowe), kumulacja reżimów ochrony; znaczenie praw własności intelektualnej w działalności edukacyjnej, naukowej, w działalności gospodarczej.

2. Źródła prawa autorskiego. Przedmiot prawa autorskiego, problemy ze zdefiniowaniem zakresu ochrony, nowe rodzaje utworów, znaczenie orzecznictwa polskiego i TS dla definiowania pojęcia utworu.

3. Podmiot prawa autorskiego - utwory pracownicze, współautorskie, problematyka ustalenia podmiotu uprawnionego.

4. Treść praw autorskiego - autorskie prawa osobiste; autorskie prawa majątkowe, wyczerpanie prawa), domena publiczna.

5. Instytucja dozwolonego użytku utworów i przedmiotów praw pokrewnych - postacie dozwolonego użytku (m.in. cytat), tzw. test trzystopniowy.

6. Umowy dotyczące praw autorskich - umowy licencyjne, rozporządzające i inne umowy.

7. Prawa pokrewne - charakterystyka praw pokrewnych

8. Naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych - zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw; pośrednie i bezpośrednie naruszenia, odpowiedzialność dostawców usług internetowych. Pojęcie plagiatu – konsekwencje dokonania plagiatu w sferze prawa autorskiego, oraz naukowej i zawodowej (odebranie tytułu zawodowego, stopnia i tytułu naukowego).

9. Prawo producenta bazy danych, przedmiot ochrony, podmiot uprawniony, treść prawa, obrót prawem sui generis producenta bazy danych.

10. Źródła prawa znaków towarowych. Bazy danych znaków towarowych. Pojecie znaku towarowego, funkcje znaku towarowego rodzaje znaków towarowych. Źródła powstania oraz ustanie prawa do znaku towarowego: a) znaku towarowego zarejestrowanego, b) znaku towarowego powszechnie znanego. Postępowanie zgłoszeniowe oraz o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

11. Treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy (terytorialny, czasowy i przedmiotowy zakres prawa); treść i zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego; niezarejestrowane znaki towarowe.

12. Obrót prawami ochronnymi na znak towarowy (umowy o przeniesienie praw ochronnych, umowy licencyjne).

13. Pojęcie, przesłanki i formy naruszenia prawa ochronnego, środki ochrony prawa.

14. Źródła prawa patentowego (prawo: międzynarodowe, europejskie, polskie). Bazy danych urzędów patentowych. Działalność rzeczników patentowych. Rola UPRP oraz sądów administracyjnych w systemie kształtowania zasad ochrony patentowej.

15. Wynalazek jako przedmiot patentu - przesłanki patentowalności wynalazków, kategorie wynalazków (sposoby, produkty, urządzenia, nowe zastosowania); wyłączenia spod ochrony.

16. Podmiot uprawniony do uzyskania patentu (wynalazki pracownicze, wynalazki stworzone na zamówienie, autorstwo/współautorstwo wynalazku).

17. Procedura uzyskania patentu (znaczenie badań patentowych).

18. Treść prawa z patentu (zakres patentu; problem interpretacji zastrzeżeń), rodzaje patentów (główny, dodatkowy, zależny); ograniczenia patentu; terytorialny i czasowy zakres patentu.

19. Umowy dotyczące patentu (umowa o przeniesienie prawa pierwszeństwa do uzyskania wynalazku, umowa o przeniesienie patentu, umowa licencyjna; wnoszenie patentu aportem do spółki).

20. Ochrona patentu i egzekwowanie praw z patentu (roszczenia z tytułu naruszenia patentu).

21. Szczególne kategorie ochrony (dodatkowe prawo ochronne na produkty farmaceutyczne, wynalazki biotechnologiczne; wynalazki implementowane za pomocą komputera).

22. Ochrona wzorów użytkowych (przesłanki uzyskania ochrony na wzór użytkowy, zakres prawa na wzór użytkowy). Ochrona topografii układów scalonych.

23. Ochrona wzorów przemysłowych (przesłanki uzyskania ochrony, zakres prawa, unieważnienie prawa do wzoru), niezarejestrowane wzory przemysłowe i ich ochrona.

24. Zasady ochrony wiedzy tradycyjnej i odmian roślin.

25. Oznaczenia geograficzne pochodzenia – pojęcie, rodzaje i zakres ochrony oznaczeń geograficznych, sposoby uzyskiwania ochrony. Inne kategorie oznaczeń odróżniających (ochrona produktów tradycyjnych, gwarantowanych tradycyjnie specjalności)

26. Prawo nieuczciwej konkurencji – stosunek do praw własności intelektualnej. Klauzula generalna z art. 3 uznk i jej znaczenie – pojęcie dobrych obyczajów, bezprawność zachowania.

27. Wybrane typy czynów nieuczciwej konkurencji – ochrona oznaczeń, kopiowanie produktu, reklama, tajemnica przedsiębiorstwa.

28. Roszczenia z tytułu deliktów nieuczciwej konkurencji – sposób dochodzenia, postacie roszczeń.

29. Karnoprawne środki ochrony praw własności intelektualnej.

30. Komercjalizacja praw własności intelektualnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018;

P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020;

M. du Vall, Prawo patentowe, (red. E. Traple), Warszawa 2017, wyd. 2;

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020;

J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2019, wyd. 5;

W. Machała (red.), R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019;

Literatura uzupełniająca:

J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, tom 13, wyd. 4, Warszawa 2017;

E. Laskowska-Litak (red.), R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2019;

R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tom 14A i B, Warszawa 2017, wyd. 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.