Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ustrojowej i społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-A-218-O-II Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ustrojowej i społecznej
Jednostka: Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja I stopnia, stacjonarna
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Barwicka-Tylek, Jacek Malczewski
Prowadzący grup: Jacek Malczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość koncepcji ustrojowo-społecznych mających wpływ na kształt i funkcjonowanie administracji w ujęciu historycznym.

2. Znajomość historycznej ewolucji podstawowych instytucji ustrojowych i politycznych.

3. Znajomość i umiejętność świadomego operowania pojęciami z zakresu nauk polityczno-prawnych.

4. Umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw instytucji ustrojowych.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny (ocena pozytywna od 16 punktów na 30 możliwych do zdobycia).

Zaliczenie ćwiczeń (bez oceny): na podstawie wyników kolokwiów w trakcie semestru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań).

Czas trwania egzaminu: 25 minut; zapisy na egzamin w systemie USOS.

Możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego (na ostatnim wykładzie).

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia w ramach ćwiczeń: kolokwia, analiza tekstów, dyskusja.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład), metody praktyczne (analiza i interpretacja źródeł, dyskusja).

Bilans punktów ECTS:

9 ECTS x 25 godzin = 225 godzin, w tym:

- 113 godzin kontaktowych;

- 112 godzin niekontaktowych (praca własna studenta).

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

administracja, rok 1

Skrócony opis:

Wykład prezentuje historyczny rodowód kluczowych pojęć z zakresu myśli ustrojowej i społecznej - takich jak system polityczny, ustrój i formy ustrojowe, suwerenność, wolność jednostki, prawa obywatelskie, czy umowa społeczna. Wskazuje także na wszechstronne związki między rozwojem teorii politycznej a przekształceniami instytucji życia publicznego i organizacji społeczeństwa w kręgu kultury europejskiej.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z części wstępnej, wprowadzającej studentów w krąg zagadnień i pojęć związanych z myślą ustrojową i społeczną (jak różnice między ideologią a doktryną i programem politycznym) oraz części zasadniczej, prezentującej główne etapy jej rozwoju; począwszy od form państwa starożytnego, przez kolejne epoki historyczne (średniowiecze, odrodzenie, wiek XVII, oświecenie, wiek XIX i XX), aż po ukształtowanie się współczesnych reżimów demokratycznych.

Z racji historycznego i przekrojowego charakteru przedmiotu, wykład jest wzbogacony o liczne odniesienia do rzeczywistej praktyki prawno-ustrojowej wybranych państw, co pozwala lepiej zrozumieć relacje między refleksją teoretyczną i jej historycznymi implikacjami. W trakcie zajęć szczególną wagę przywiązuje się do tych problemów, pojęć i idei, które składają się na wykorzystywane również dzisiaj dziedzictwo europejskiej myśli politycznej.

Literatura:

1. Materiał podany w trakcie wykładu.

2. Podręcznik: I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa 2009.

3. Materiały pomocnicze: Historia myśli ustrojowej i społecznej. Wybór źródeł, red. M. Jaskólski i in., Kraków 2008.

4. Literatura uzupełniająca: Słownik historii doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997- (wybrane hasła).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.