Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Constitutionalism - History and Contemporary Issues

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-A-247-S-II Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Constitutionalism - History and Contemporary Issues
Jednostka: Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja II stopnia, stacjonarna
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bryk
Prowadzący grup: Andrzej Bryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot zna podstawowe zagadnienia tradycji konstytucjonalizmu ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia ewolucji instytucji prawno-ustrojowych. Dysponuje wiedzą na temat najważniejszych sporów toczących się na temat ograniczenia rządów arbitralnych i ochrony praw. K_W02(2), K_W03(2), K_W07(3), K_W08(2).

Student, który zaliczył przedmiot potrafi – posługując się językiem angielskim – opisać podstawowe instytucje ustrojowo-prawne oraz ich historyczne umocowanie w kontekście porównawczym ze szczególnym uwzględnieniem tradycji europejskiej i amerykańskiej. K_U02(2), K_U04(3), K_U06, K_U08, K_U10, K_U14(2)

Student, który zaliczył przedmiot posiada kompetencję wykorzystania wyżej wymienionej wiedzy w szeroko pojętej praktyce instytucji państwowych i samorządowych. K_K01, K_K04(2), K_K06, K_K07(2).


Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego

Forma i warunki zaliczenia:

uczestnictwo w wykładzie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny (test), albo przygotowanie pracy pod kierunkiem prowadzącego zajecia na zadany temat

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:


- 51 godziny kontaktowe


- 49 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

administracja, rok 1

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych problemów zachodniej tradycji ustrojowej od starożyności poprzez średniowiecze aż do współczesności. Szczególny nacisk położony jest na prześledzienie tych źródeł ideowych i rozwiązań instytucjonaklnych, kótre stanowiły próby ograniczeniarządów arbitralnych w tym rządów źródeł konstytucyjnych czyli rządów prawa fundamentalnego.

Prawne i polityczne idee oraz instytucje torujące drogę współczesnemu konstytucjonalizmowi przybierały różnorakie formy często odbiegały od ich współczesnego rozumienia. Występowały w różnego rodzaju systemach społecznych, ekonomicznych, w ramach rozmaitych religijnych i kulturowych kodów myslenia, z ich odrębnymi systemami ontologicznymi I antopologicznymi. Były to systemy powstające w ramach jednolitego paradygmatu myślenia i jego założeń wyjściowych.

Analiza prawno porównawcza musi uwzględniać takie założenia wyjściowe by pokazać zasadniczą odrębność określonego paradygmatu z drugiej strony można taką analizę traktować jako odwieczną próbę społeczeństw ludzkich zbudowania takiego porządku polityczno prawnego, który zakorzeniałby każdą społeczność w czasie usensowionym. Porządki takie polityczno prawne stanowiły zatem dodatkowy sposób zmierzenia się ludzi ze swoją kosmiczną I historyczną przypadkowością istnienia i nadania jej sensu poprzez określony kształt instytucji ustrojowych. Problematyka ta dotyka fundamentalnych ludzkich intuicji moralnych obecnychw każdej epoce a związanych z takimi pojęciami jak wolnośc I sprawiedliwość, z jednoczesnym dażeniem do zbudowania stablinego ładu społecznego I moralnego w ramach wspólnoty politycznej.

Chociaż porządki polityczno prawne ujęte w modele konstytucjonalizmu były w historii różnorakie to w uproszczeniu można historię tę ująć jako historię dwóch typów państw: despotii czy tez autokracji oraz nieautokracji rozumianych najszerzej jako formy ustroju, w którym dobro wspólnoty I ograniczenia władzy są wpisane w telos (cel) tej społeczności, i w którym prularizm od ośrodków władzy czyni powstanie I podczymywanie autokracji zadaniem niezwykle trudnym.

Wykład skupia się na wybranych nieautokratycznych form porządku prawno- ustrojowego, definiując takie pojęcia jak: prawo wyższe i rządy prawa i ich wyłanianie się w zachodniej tradycji ustrojowej.

Analizowany jest następnie skrótowo konstytucjonalizm starożytnego Izraela, starozytnej Grecji i Rzymu, konstytucjonalizm Christianitas (w wariancie kontynentalnym i common law), z jego “sieciowością” , oraz konstytucjonalizm nowoczesny w jego wersji liberalnej ze szczególnym uwzględnieniem jego pierwszej formy amerykańskiej I francuskiej.

Wykład kończy omówienie konstytucjonalizmu w kontekscie nowoczesnej koncepcji praw podmiotowych i jej wewnętrznych ograniczeń aksjologiczno –antropologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S.E. Finer, The History of Government from the Earliest Times, Oxford 1999.

Literatura uzupełniająca:

Scott Gordon , Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Anthens to today", Cambridge , Mass., 1999

Materiały udostępnione przez wykładowcę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.