Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - dla II roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-AZ-AII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język angielski - dla II roku
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja I stopnia, niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Batko
Prowadzący grup: Beata Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Zadaniem kursu jest wykształcenie kompetencji językowej umożliwiającej posługiwanie się językiem angielskim dla potrzeb towarzyskich, naukowych lub zawodowych. Cel kursu jest realizowany przez rozwijanie czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych) w stopniu odpowiadającym zakresowi materiału w podręczniku kursowym oraz poprzez wykorzystanie literatury fachowej

Wymagania wstępne:

Aby zostać zakwalifikowanym na lektorat języka angielskiego na poziomie B2, student powinien:

• rozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc

• radzić sobie w większości sytuacji, jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego.

• wypowiadać się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.

• opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu


Forma i warunki zaliczenia:

Najważniejszym elementem zaliczenia roku są 2 testy pod koniec semestrów, które obejmują słownictwo, gramatykę, umiejętność czytania, pisania i zrozumienia ze słuchu.

Do zaliczenia testu wymagane jest osiągnięcie 60% maksymalnej ilości punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Najważniejszym elementem zaliczenia roku są 2 testy, pod koniec semestrów, które obejmują słownictwo, gramatykę, umiejętność czytania, pisania i zrozumienia ze słuchu. Podczas kursu studenci przygotowują prezencje, projekty i opracowują zadane materiały,

Skala ocen (0 – 100 pkt.):

• 60-70 pkt. – ocena dst

• 71-75 pkt. – ocena + dst

• 76-85 pkt. – ocena db

• 86-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb

Ocenie podlega także

• Aktywny udział w zajęciach (ocena wypowiedzi ustnych i pisemnych prac domowych, prezentacji i projektów) – 0-20 pkt.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w parach, praca w grupach, praca własna studentów (poszukiwania w źródłach informacji, przegląd prasy), prezentacja

Bilans punktów ECTS:

0

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Lektorat składa się z 14 obowiązkowych spotkań w roku akademickim

Skrócony opis:

Lektorat skupia się na następujących elementach:

GRAMATYKA

• powtórzenie i rozszerzenie wiadomości z zakresu gramatyki języka angielskiego.

SŁOWNICTWO

• rozszerzenie słownictwa w zakresie następujących obszarów tematycznych poprzez czytanie ze zrozumieniem różnego typu tekstów złożonych, a także słuchanie różnorodnych tekstów autentycznych (rozmów prywatnych, wywiadów, audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów, filmów, dyskusji, wykładów)

Pełny opis:

Lektorat skupia się na następujących elementach:

GRAMATYKA

• powtórzenie i rozszerzenie wiadomości z zakresu gramatyki języka angielskiego odpowiadającemu zakresowi materiału w podręcznikach podanych w spisie lektur

- podstawowa charakterystyka gramatyki j. angielskiego

(np. szyk zdania)

- powtórzenie i wprowadzenie nowych czasów

- czasowniki nieregularne

- zasady tworzenia pytań

- zadania czasowe i warunkowe

- strona bierna

• przeprowadzanie ćwiczeń porównawczych

ZAKRES SŁOWNICTWA:

- życie rodzinne i towarzyskie

- zdrowie

- zjawiska pogodowe

- ekologia

- podróżowanie i turystyka

- prawo i sądownictwo

- język formalny i nieformalny

- słowotwórstwo

- czasowniki złożone i idiomy

- popularne związki frazeologiczne

- Inne

FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ

• zasady pisania listów prywatnych i urzędowych

• zasady pisania innych form (np. rozprawki, opowiadania, sprawozdania, recenzji – do wyboru przez prowadzącego)

PREZENTACJA

• wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji

• przedstawienie wyrażeń i zwrotów używanych podczas prezentacji tematu

DYSKUSJA

• omówienie sposobu prowadzenia dyskusji

• omówienie zwrotów pomocniczych w wyrażaniu swoich poglądów (np. jak zaprezentować odmienny punkt widzenia, jak włączyć się do dyskusji

Literatura:

1. Podręcznik kursowy (do wyboru przez prowadzącego spośród podręczników zaakceptowanych w JCJ do realizacji na poziomie B2)

English File Upper-Intermediate 3rd edition

2. Zeszyt ćwiczeń do wybranego podręcznika kursowego

3. Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami na poziomie B2 (do wyboru przez prowadzącego)

4. Internet

5. Literatura fachowa

6. Słowniki języka angielskiego (np. Cambridge International Dictionary of English

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.