Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-108 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marcinkowska
Prowadzący grup: Joanna Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami ochrony własności intelektualnej, których rozwinięcie nastąpi w ramach kolejnych lat studiów. W czasie wykładu zostanie zwrócona uwaga na przedmiotowy zakres ochrony, zróżicowany system i zasady ochrony

Efekty kształcenia:

Zna pojęcia, regulacje i instytucje z zakresu prawa, w szczególności prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego; ma wiedzę dotyczącą kompetencji organów w obszarze stanowienia i egzekwowania prawa - K_W05 (2), K_W07 (2), K_W09(3), K_W10(1), K_W14 (2);

potrafi pozyskać informacje z literatury przedmiotu, baz danych i innych źródeł -K_U01(3), K_U02(1), K_U04(2), K_U05(3)

podejmuje działania mające na celu społeczne uświadomienie wagi własności intelektualnej w społeczeństwie wiedzy K_K02(1), K_K04 (2), K_K06 (3), K_K09(2)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, testowy (20 pytań jednokrotnego wyboru) + max. 2 pytania opisowe lub kazusowe.


Dla studentów, którzy uczestniczyli aktywnie w ćwiczeniach (obecność + referat) istnieje możliwość podwyższenia oceny z egzaminu pisemnego o 0,5 stopnia w przypadku zaliczenia na min ocenę dostaetczną


Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS na 2 tygodnie przed planowanym egzaminem. Do I terminu egzaminu student nie musi przystąpić w sesji zasadniczej. Dla studentów niedowidzących, słabosłyszących przewidziana możliwość zaliczenia w formie ustnej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

na bieżąco pytania związane z materiałem omawianym w czasie wykładów poprzedzających

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład, omawianie orzecznictwa z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej.


Bilans punktów ECTS:

7 punktów ECTS x 25 godzin = 175

88 godzin kontaktowych

87 godzin pracy własnej


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo własności intelektualnej i nowych mediów, rok 1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa własności intelektualnej oraz uświadomienie roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej. W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe reguły, instytucje i procedury w obszarze prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych, wiedzy tradycyjnej oraz podane i omówione przykłady najczęściej spotykanych w praktyce oraz życiu codziennym wytworów chronionych tymi prawami.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostaną w szczególności omówione następujące zagadnienia:

1.Podstawowe zasady prawa własności intelektualnej, ogólna charakterystyka praw własności intelektualnej i sposoby ich powstawania; źródła prawa (krajowe, unijne, międzynarodowe).

2. Przedmiot prawa autorskiego, rodzaje utworów.

3. Podmiot prawa autorskiego - utwory pracownicze, współautorskie.

4. Treść praw autorskich - autorskie prawa osobiste (pojęcie plagiatu); autorskie prawa majątkowe (obrót tymi prawami)

5. Instytucja dozwolonego użytku - wybrane postacie dozwolonego użytku

7. Prawa pokrewne - charakterystyka praw pokrewnych

8. Ochrona baz danych

9. Znak towarowy- rodzaje znaków towarowych, źródła powstania prawa do znaku towarowego; Treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy

10. Wynalazek jako przedmiot patentu - przesłanki patentowalności wynalazków, kategorie wynalazków; wyłączenia spod ochrony,

11. Procedura uzyskania patentu (znaczenie badań patentowych). Zakres patentu

12. Ochrona wzorów użytkowych (przesłanki uzyskania ochrony, zakres prawa).

13. Ochrona wzorów przemysłowych (przesłanki uzyskania ochrony, zakres prawa) niezarejestrowane wzory przemysłowe i ich ochrona.

14. Zasady ochrony wiedzy tradycyjnej. Oznaczenia geograficzne pochodzenia – pojęcie, rodzaje i zakres ochrony oznaczeń geograficznych, sposoby uzyskiwania ochrony.

15. Cywilnoprawne i karnoprawne środki ochrony praw własności intelektualnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• A. Adamczak, M. du Vall (red.), Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2011

• J. Sieńczyło-Chlabicz (red.) Prawo własności intelektualnej, 2013, wyd. 4

Literatura uzupełniająca:

• J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013

• E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, wyd. 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.