Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-120 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Ożegalska-Trybalska
Prowadzący grup: Justyna Ożegalska-Trybalska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:


Cele kształcenia:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem prawnym w zakresie polskiego prawa patentowego z uwzględnieniem wybranych aspektów międzynarodowej i regionalnej ochrony patentowej oraz uświadomienie roli i znaczenia przedmiotowej ochrony w działalności twórczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki. Przedmiot wykładu obejmuje przede wszystkim podstawowe zasady, instytucje i procedury z zakresu prawa patentowego i wzorów użytkowych, a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść praw, podstawowe założenia obrotu prawnego wskazanymi dobrami własności przemysłowej oraz konsekwencje naruszenia.

Efekty kształcenia:

1.Znajomość podstawowej terminologii, systematyki i instytucji prawa własności przemysłowej. K_W02 (2), K_W04 (2), K_W06 (2), K_W10 (2), K_K02 (2)


2. Identyfikacja podstawowych problemów prawnych prawa patentowego i ochrony wzorów użytkowych w Polsce i Europie. K_W02 (2), K_W04 (2), K_W06 (1), K_W08 (1), K_W10 (3), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14(3), K_U06(3), K_U08 (3), K_U10 (3)


3. Znajomość orzecznictwa w zakresie prawa patentowego, rodzaju podejmowanych decyzji, oraz sposobów uzasadniania rozstrzygnięć prawniczych. K_W05 (1) ,K_W06 (1), K_W11 (2), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14 (3), K_U04(2), K_U06 (3), K_U07 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U11 (2)


4. Zna wpływ prawa międzynarodowego i unijnego na polskie prawo patentowe. K_W05(1), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (1), K_W09 (2), K_W10 (2), K_W11 (1), K_W12 (1), K_W13 (2), K_W14 (3), K_W15 (2), K_W16 (2), K_U01 (1), K_U02 (3),K_U08 (2), K_U09 (2), K_U12 (3).


5. Pogłębiona znajomość relacji zachodzących pomiędzy systemem ekonomicznym a kształtem uregulowań prawa własności przemysłowej, w szczególności w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki, zrozumienie relacji pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi, K_W03 (2), K_U01 (3), K_K01 (2)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie I roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych.

Test.

Zapisy na egzamin poprzez system USOS.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu testu, test jednokrotnego wyboru obejmujący zagadnienia z prawa patentowego i prawa wzorów użytkowych odpowiednio proporcjoanlnie do ilości wykładów z danej problematyki. Zapisy na egzamin poprzez system USOS.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Egzamin, brak warunków wstępnych.

Zaliczenie z ćwiczeń podwyższa ocenę pozytywną z egzaminu o połowę stopnia. Zapisy na egzamin poprzez system USOS.


Bilans punktów ECTS:

7 ECTS t.j. (7 x 25 = 175) w tym:

70 godzin kontaktowych

- wykład 30 godzin

- ćwiczenia 15 godzin

- egzamin 2 godziny

- dyżur wykładowcy (konsultacje indywidualne) 10 godzin

- dyżur prowadzęcego ćwiczenia (konsultacje indywidualne) 13 godzin

105 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Charakterystyka dóbr niematerialnych własności przemysłowej. Prawne możliwości ochrony dóbr własności przemysłowej. Źródła prawa własności przemysłowej. Ochrona wynalazków. Pierwszeństwo do uzyskania ochrony. Pojęcie wynalazku.Treść i zakres patentu. Dodatkowe prawo ochronne.Ochrona wzorów użytkowych.

Pełny opis:

1. Charakterystyka dóbr niematerialnych własności przemysłowej. Prawne możliwości ochrony dóbr własności przemysłowej. Ochrona prawami bezwzględnymi a ochrona na podstawie prawa konkurencji.

2. Źródła prawa własności przemysłowej. Podstawowe akty międzynarodowe, zasady ochrony międzynarodowej.

3. Ochrona wynalazków. Źródła prawa patentowego. Historyczny rozwój regulacji ochronnych. Patent europejski. Prace nad patentem UE. Procedura uzyskania ochrony. Procedura krajowa, europejska i PCT.

4. Pierwszeństwo do uzyskania ochrony: zwykłe, konwencyjnej i wystawowe.

5. Pojęcie wynalazku, przesłanki zdolności patentowej. Wynalazek biotechnologiczny. Wyłączenia od patentowania.

6. Treść i zakres patentu. Zakres przedmiotowy, czasowy i terytorialny ochrony. Treść prawa i jego ograniczenia. Wyczerpanie prawa. Prawa używaczy, licencja przymusowa.

7. Dodatkowe prawo ochronne, przesłanki i tryb udzielenia ochrony, treść prawa.

8. Ochrona wzorów użytkowych. Pojęcie wzoru użytkowego. Przesłanki udzielenia ochrony. Geneza ochrony, treść prawa ochronnego.

Literatura:

• R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tom 14A, Warszawa 2017, wyd. 2

• M. du Vall, Prawo patentowe, (red. E. Traple), Warszawa 2017, wyd. 2

• J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020

• P. Kostański, Ł. Żelechowski: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.