Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-121 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie i prawa pokrewne
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marcinkowska, Andrzej Matlak
Prowadzący grup: Joanna Marcinkowska, Andrzej Matlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i praw pokrewnych; zapoznanie z podstawowymi regulacjami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa unijnego oraz polskiego ustawodawstwa; wyjaśnienie zagadnień praktycznych dotyczących prawa autorskiego na tle wybranych orzeczeń sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty kształcenia:

Zna pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, (K_W05(3), K_W07(2), potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł - K_U05(3), K_U09(1); dysponuje wiedzą podstawową na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych - K_W09 (3), rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej K_U01(3), podejmuje działania mające na celu społeczne uświadomienie wagi własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego) w społeczeństwie wiedzy K_K04 (2), K_K06 (3), K_K09 (3)

Wymagania wstępne:

BRAK

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, testowy (jednokrotnego wyboru) + max. 2 pytania opisowe lub kazusowe.


Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS na 2 tygodnie przed planowanym egzaminem; możliwość przystąpienia bez wstępnych warunków do egzaminu przedterminowego przeprowadzanego na ostatnim wykładzie. Terminy kolejnych egzaminów w tej samej formie w sesji. Do I terminu egzaminu student nie musi przystąpić w sesji zasadniczej. Dla studentów niedowidzących, słabosłyszących przewidziana możliwość zaliczenia w formie ustnej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny - test

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

1) Metody podające:

- objaśnienie lub wyjaśnienie

- prelekcja

- prezentacja multimedialna


2) Metody problemowe

- metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Wykład, omawianie orzecznictwa z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej.


Bilans punktów ECTS:

7

Skrócony opis:

W ramach zajęć zostaną w szczególności omówione następujące zagadnienia:

1.Podstawowe zasady prawa autorskiego. Źródła prawa (krajowe, unijne - dyrektywy, międzynarodowe - konwencje międzynarodowe), znaczenie praw autorskich w gospodarce opartej na wiedzy, w działalności artystycznej, naukowej.

2. Przedmiot prawa autorskiego – definicja utworu, nowe rodzaje utworów, znaczenie orzecznictwa polskiego i TS dla definiowania pojęcia utworu.

3. Podmiot prawa autorskiego - utwory pracownicze, współautorskie, problematyka ustalenia podmiotu uprawnionego (utwory osierocone).

4. Treść praw autorskiego - autorskie prawa osobiste (interpretacja terminu "więź twórcy z utworem", wyłączenie bezprawności naruszenia). Plagiat.

5. Autorskie prawa majątkowe, wyczerpanie prawa), domena publiczna.

6. Instytucja dozwolonego użytku - postacie dozwolonego użytku.

7. Umowy dotyczące praw autorskich - umowy licencyjne, przenoszące prawa autorskie i inne umowy.

8. Prawo autorskie w internecie.

9. Prawa pokrewne - charakterystyka praw pokrewnych.

10. Prawo producenta bazy danych.

11. Naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych (pośrednie i bezpośrednie), odpowiedzialność dostawców usług internetowych.

12. Cywilnoprawne i karnoprawne środki ochrony praw własności intelektualnej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest omówienie krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa autorskiego, oraz uświadomienie roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej. W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe reguły prawa autorskiego.

W ramach zajęć zostaną w szczególności omówione następujące zagadnienia:

1.Podstawowe zasady prawa autorskiego. Źródła prawa (krajowe, unijne - dyrektywy, międzynarodowe - konwencje międzynarodowe), znaczenie praw autorskich w gospodarce opartej na wiedzy, w działalności artystycznej, naukowej.

2. Przedmiot prawa autorskiego – definicja utworu, nowe rodzaje utworów, znaczenie orzecznictwa polskiego i TS dla definiowania pojęcia utworu.

3. Podmiot prawa autorskiego - utwory pracownicze, współautorskie, problematyka ustalenia podmiotu uprawnionego (utwory osierocone).

4. Treść praw autorskiego - autorskie prawa osobiste (interpretacja terminu "więź twórcy z utworem", wyłączenie bezprawności naruszenia). Plagiat.

5. Autorskie prawa majątkowe, wyczerpanie prawa), domena publiczna.

6. Instytucja dozwolonego użytku - postacie dozwolonego użytku.

7. Umowy dotyczące praw autorskich - umowy licencyjne, przenoszące prawa autorskie i inne umowy.

8. Prawo autorskie w internecie.

9. Prawa pokrewne - charakterystyka praw pokrewnych.

10. Prawo producenta bazy danych.

11. Naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych (pośrednie i bezpośrednie), odpowiedzialność dostawców usług internetowych.

12. Cywilnoprawne i karnoprawne środki ochrony praw własności intelektualnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018;

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

W. Machała (red.), R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019;

D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, tom 13, wyd. 4, Warszawa 2017;

E. Laskowska-Litak (red.), R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2019.

Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Uzupełniające akty prawne:

- traktat WIPO o prawie autorskim sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.,

- traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.