Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prasowe, radiofonii i telewizji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-122 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo prasowe, radiofonii i telewizji
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chwalba
Prowadzący grup: Jakub Chwalba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zna źródła, pojęcia, regulacje i instytucje z Zna źródła, pojęcia, regulacje i instytucje związane z funkcjonowaniem prasy, radia, telewizji (mediów), w tym szczególności krajowe, europejskie i międzynarodowe źródła prawa w tym zakresie i ma świadomość ich dynamicznych zmian

Potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad, przepisów prawa, kompetentnych organów do identyfikacji stanów faktycznych skutkujących naruszeniem i egzekwowaniem prawa w obszarze prawa prasowego oraz radiofonii i telewizji i jego unikania

Rozumie rolę i znaczenie prasy, radia i telewizji w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji oraz w kształtowaniu opinii społecznej oraz postaw prawnych i etycznych związanych z poszanowaniem praw autorskich do materiałów wykorzystywanych w mediach, działalności artystycznej, gospodarczej i naukowej:

Zna prawne reguły dotyczące dostępu do informacji oraz tworzenia, przetwarzania i rozpowszechniania treści w środkach masowego przekazu, rozumie znaczenie wymiany informacji we współczesnym społeczeństwie, a także zasady pracy dziennikarzy i ich rolę, prawa i obowiązki , zasady dziennikarskiej etyki zawodowej


Potrafi w sposób zgodny z prawem pozyskiwać, integrować informacje dostępne w różnych źródłach, w tym w środkach masowego przekazu a także wyciągać na ich podstawie wnioski, formułować opinie oraz wykorzystywać je do nauki, stałego zwiększania swojej wiedzyWymagania wstępne:

Zaliczenie wprowadzenie do prawa cywilnego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru

Zapisy na egzamin za pośrednictwem systemu USOS

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego, organizowanego na ostatnim wykładzie.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin końcowy

Inne metody sprawdzania wiedzy, umiejętności, kompetencji: analiza tekstów źródłowych podczas wykładu (akty prawne, orzecznictwo), casusy z bieżącej prasy, dyskusja problemowa


Metody dydaktyczne:

Metoda tradycyjna (wykład) oraz metoda praktycznych ćwiczeń, formy kontaktu interaktywnego (analiza i interpretacja źródeł, analiza przykładów z praktyki prasowej, radia i telewizji orzecznictwa sądowego), dyskusja, zadania warsztatowe dla studentów na ćwiczeniach, case study, opracowywanie przez studentów krótkich zagadnień i ich prezentacja na ćwiczeniach

Bilans punktów ECTS:

7

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe problemy teoretyczne i praktyczne związane z funkcjonowaniem prawa prasowego oraz prawa radiofonii i telewizji zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym

Pełny opis:

W ramach jednego z bloków tematycznych wykładu zostaną szczegółowo omówione od strony teoretycznej i praktycznej:

 problematyka wolności słowa na tle odpowiednich gwarancji prawnych, Konwencji o ochronie praw i podstawowych wolności człowieka i obywatela, oraz wybranych orzeczeń krajowych i Trybunału Praw Człowieka.

 podstawowe przepisy konstytucyjne kwestii powyższej dotyczące i ich znaczenie dla stosowania prawa.

 zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych i ich ochrony w odniesieniu do treści materiałów prasowych.

 podstawowe zadania prasy. Ze względu na wagę obowiązków informacyjnych prasy, szczegółowo omawiany jest jej dostęp do informacji (ustawa o dostępie do informacji publicznej).

 legalne definicje pojęć podstawowych, takie jak pojęcie prasy dzienników, czasopism, dziennikarza, redaktora naczelnego i inne. Kolejno tematyką wykładu objęte są prawa i obowiązki dziennikarza, ze szczególnym uwzględnienie obowiązku staranności i rzetelności, sprawozdawczości sądowej, autoryzacji tekstu, ochrony sfery prywatności, tajemnica zawodowa dziennikarza.

 sprostowania i odpowiedzi jako element funkcjonowania prasy, stanowią kolejna tematykę wykładu.

 problematyka cywilnej odpowiedzialności prasy za treść opublikowanych materiałów

 konstytucyjnymi prawami związanymi z dostępem do informacji, wolnością słowa, prasą, zasadami dostępu do informacji, prawami i obowiązkami dziennikarza, ochroną dóbr osobistych w środkach masowego przekazu, ochrony prywatności, odpowiedzialności prasy za treść opublikowanych materiałów.

W ramach drugiego bloku tematycznego omówione zostaną od strony teoretycznej i praktycznej zagadnienia dotyczące:

 przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, jak również dyrektywy dotyczącej audiowizualnych usług medialnych,

 przepisów odnoszących się do prowadzenia działalności w dziedzinie radiofonii i telewizji z uwzględnieniem różnych technicznych form takiej aktywności (nadawanie naziemne, satelitarne, kablowe, za pośrednictwem Internetu),

regulacji odnoszących się do ograniczeń nadawców w odniesieniu do treści tworzonych przez nich programów radiowych i telewizyjnych.

Literatura:

Podstawowe akty prawne:

 Ustawa prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.u. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 253 poz. 2531 z późn. zm.)

Literatura podstawowa:

• Materiał podany w wykładzie

 J. Sobczak: Prawo prasowe. Komentarz

 E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej

 J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.): Prawo mediów, wyd. 2,

 LexisNexis, Warszawa 2008,

 J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Kraków 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.