Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo wzorów przemysłowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-124 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo wzorów przemysłowych
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nowińska, Joanna Wiszniewska
Prowadzący grup: Ewa Nowińska, Joanna Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat ochrony prawnej wzorów przemysłowych w Polsce w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r. oraz Dyrektywy 98/71 WE i rozporządzenia Rady 6/2002.

Efekty kształcenia:

1. Ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia wzorów przemysłowych w obrocie gospodarczym i specyfiki ich ochrony na tle innych przedmiotów ochrony prawnej, w szczególności w sferze prawa własności przemysłowej K_W09(2), KW10(2), K_U11(2), K_K02 (2), K_K04 (2)


2. Zna i rozumie kategorie i zasady ochrony wzorów przemysłowych, formułowane w regulacjach polskich, unijnych i międzynarodowych K_W05 (3), K_W07(3),K_U01(2), K_K02(2).


3. Posiada umiejętność interpretacji przepisów Ustawy - prawo własności przemysłowej, rozpoznawania problemów związanych z tym obszarem prawa. K_W05(3),K_U03(2), K_U04(2)


4. Potrafi zastosować te przepisy do sytuacji faktycznych, rozpoznać formy naruszenia prawa, przygotować odpowiednie dokumenty związane z ochroną prawną wzorów przemysłowych. K_U02(2),K_U03(2),K_U04(2), K_W12(3), K_K01(2)


5. Posiada umiejętność poszukiwania i analizy źródeł dotyczących wzorów przemysłowych (krajowych i unijnych), a także dokonywania zgłoszenia wzorów do rejestracji, redagowania pozwu o naruszenie prawa, oraz czytania i redagowania umów stosowanych w obrocie wzorami przemysłowymi K_W12(3), K_W13(3), K_U04(2), K_U05(3), K_U09(1).


6. Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy dotyczące zdolności rejestrowej, treści i zakresu prawa z rejestracji. Ma świadomość ważności prawnej ochrony wzorów przemysłowych, w warunkach gospodarki konkurencyjnej K_W10(2), K_U03(2), K_U06(3), K_U11(2).


7. Rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy w zakresie prawa wzorów przemysłowych i potrafi nawiązywać współpracę z innymi podmiotami w zakresie efektywnej ochrony wzorów przemysłowych. K_W12(3), K_U07 (2), K_U14(2), K_K03 (2), K_K07(2)Wymagania wstępne:

Wykład dla studentów II r., IV semestru prawa.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru Zapisy na egzamin za pośrednictwem systemu USOS.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawową formą sprawdzenia efektów kształcenia uzyskanych przez studentów jest egzamin końcowy . Inne metody sprawdzenia wiedzy i umiejętności , to analiza tekstów aktów prawnych i orzeczeń podczas wykładu, dyskusja problemowa.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna


Wykład, omawianie kazusów i orzecznictwa z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej.


Bilans punktów ECTS:

5 ECTS (5 x 25 = 125) w tym:

63 godzin kontaktowych

62 godzin niekontaktowych (zapoznawanie się z literaturą, praca na stronie kursu w systemie Pegaz, praca własna – zapoznanie z aktami normatywnymi, literaturą, orzecznictwem, przygotowanie do egzaminu itp.)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, rok 2

Skrócony opis:

Tematem wykładu jest problematyka ochrony prawnej wzorów przemysłowych w Polsce, z uwzględnieniem istotnego wpływu konstrukcji i pojęć przyjętych w prawie Unii Europejskiej. Podstawowym tekstem źródłowym analizowanym na wykładzie jest zatem ustawa - Prawo Własności Przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. , dla której wzorcem była w dużym stopniu Dyrektywa 98/71/WE w sprawie ochrony wzorów przemysłowych. Ponadto ważnym źródłem dopełniającym wykład są orzeczenia wydane przez sądy polskie, a także przez Trybunał Sprawiedliwości i Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Pełny opis:

Opis szczegółowy: I Wzornictwo przemysłowe i jego wytwory

I. Rozwój ochrony wzorów przemysłowych w prawie własności intelektualnej

1. Historia ochrony wzorów przemysłowych w prawie polskim, międzynarodowym i wspólnotowym

2. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony wzorów przemysłowych w prawie międzynarodowym i wspólnotowym.

(Konwencja Berneńska, Konwencja Paryska, Porozumienie TRIPS i Porozumienie haskie, Dyrektywa 98/71/WE w sprawie ochrony prawnej wzorów; rozporządzenie 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych)

II. Pojęcie wzoru przemysłowego jako przedmiotu ochrony prawnej w prawie polskim i wspólnotowym. (ustawa – Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. ; ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 2 lutego 1994 r, Dyrektywa 98/71 WE w sprawie ochrony prawnej wzorów.

III. Przesłanki ochrony wzorów w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz w prawie wspólnotowym

1. Nowość wzoru

2. Indywidualny charakter wzoru

IV. Uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

1. Nabycie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w prawie polskim

2. Zasady rejestracji wzoru wspólnotowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

V. Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

1. Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

2. Treść i zakres prawa do wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego

VI. Ograniczenia treści prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i wzoru niezarejestrowanego

1

VII. Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

VII. Odpowiedzialność za naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Wojciechowska: Wzornictwo przemysłowe - zagadnienie przedmiotu ochrony prawnej, ZN UJ PWiOWI, Warszawa 1989 r.

A. Wojciechowska: Pojęcie wzoru przemysłowego (w: ) System Prawa Prywatnego , Prawo własności przemysłowej, red. R.Skubisz, tom 14 B, Warszawa 2017 r.

A.Wojciechowska, Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (w: ) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, tom 14.B, Warszawa 2017 r.

A.Tischner: Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych, (w: ) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, red. R.Skubisz, Warszawa 2012 r.

A. Tischner, Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej , Warszawa 2015.

R.Skubisz, Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami Warszawa 2008 r.

L. Brancusi, Wzór wspólnotowy i zakres jego ochrony, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.