Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo znaków towarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-125 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo znaków towarowych
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Prowadzący grup: Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych pojęć z zakresu prawa znaków towarowych: K_W02 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W12 (1), K_U03 (1), K_U05 (2)


2. Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych zasad wybranych instytucji z prawa znaków towarowych: K_W02 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W12 (1), K_U03 (1), K_U05 (2), K_K02 (2), K_K04 (2)


3. Znajomość i umiejętność oceny ewolucji prawa w Polsce z perspektywy prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej: K_W07 (3), K_U02 (2), K_U03 (1), K_K04 (2)


4. Umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych (akty prawne i orzecznictwo) z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej: K_W02 (3), K_W14 (2), K_U06 (2), K_U09 (2), K_U10 (2), K_U12 (3)


5. Znajomość i umiejętność uzyskiwania niezbędnych danych do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy prawniczej, w tym zwłaszcza prawa znaków towarowych): K_W15 (2), K_U16 (2), K_K01 (2), K_K06 (2)
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin – brak warunków wstępnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru.

Czas trwania egzaminu 30 minut.

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS.
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:


- 51 godzin kontaktowych


- 49 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Geneza, rozwój, źródła prawa znaków towarowych; pojęcie i funkcje znaku towarowego; kategorie znaków towarowych; źródła powstania prawa do znaku towarowego; ustawowe warunki rejestracji znaku towarowego; udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy; treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa do znaku towarowego powszechnie znanego; ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy; obowiązek używania znaku towarowego; obrót prawami ochronnymi na znak towarowy; ochrona prawa ochronnego na znak towarowy -oraz prawa do znaku towarowego powszechnie znanego; ustanie prawa ochronnego na znak towarowy; niezarejestrowane znaki towarowe (przesłanki i formy ochrony)

Pełny opis:

1. Geneza, rozwój i źródła prawa znaków towarowych (prawo międzynarodowe, unijne i prawo polskie)

2. Funkcje znaku towarowego (funkcja: oznaczenia pochodzenia, reklamowa, jakościowa)

3. Pojęcie znaku towarowego, rodzaje oznaczeń, kategorie znaków towarowych (pojęcie znaku towarowego jako dobra niematerialnego, normatywna definicja znaku towarowego (element funkcjonalny i opisowy definicji), znaki słowne, obrazowe (graficzne), przestrzenne (plastyczne, trójwymiarowe), sensoryczne i znaki kombinowane (kompleksowe), kategorie znaków towarowych w świetle kryterium: a) stopnia powszechnej znajomości znaku oraz charakteru i skuteczności oddziaływania znaku na odbiorców (znaki towarowe powszechnie znane, znaki renomowane, znaki sławne, znaki słabe i mocne, znaki wolne), b) szczególnych funkcji, jakie znaki te pełnią w obrocie gospodarczym (znaki towarzyszące, seryjne, defensywne, zapasowe, kolektywne, fabryczne, handlowe, firmowe i usługowe)

4. Źródła powstania prawa do znaku towarowego: a) prawo z rejestracji znaku towarowego (powstanie prawa z rejestracji znaku towarowego; ustawowe warunki rejestracji znaku towarowego (bezwzględne i względne przeszkody rejestracji znaku towarowego); charakter decyzji o rejestracji znaku towarowego)), b) prawo do znaku towarowego powszechnie znanego (stwierdzenie powstania tego prawa w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu i sądowym)

5. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (zgłoszenie znaku towarowego do ochrony; postępowanie zgłoszeniowe w sprawie znaku towarowego; postępowanie odwoławcze i sprzeciwowe; tryb międzynarodowy i wspólnotowy uzyskania ochrony znaków towarowych)

6. Treść i zakres prawa (treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy (strona pozytywna i negatywna prawa z rejestracji, terytorialny, czasowy i przedmiotowy zakres prawa z rejestracji); treść i zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego; ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 155-158 i art. 160 pwp))

7. Obowiązek używania znaku towarowego (pojęcie, formy, rozmiar i miejsce używania znaku; używanie znaku przez osobę trzecią a wykonywanie prawa ochronnego; używana postać znaku; skutki nieużywania znaku (zagadnienia materialnoprawne i procesowe))

8. Obrót prawami ochronnymi na znak towarowy (umowy o przeniesienie praw ochronnych - charakter umowy, forma umowy; umowa licencyjna - charakter umowy, forma umowy, rodzaje umów licencyjnych)

9. Ochrona prawa (ochrona prawa ochronnego na znak towarowy - pojęcie, przesłanki i formy naruszenia prawa ochronnego, wyczerpanie prawa ochronnego, cywilnoprawne i karnoprawne środki ochrony prawa; ochrona prawa do znaku towarowego powszechnie znanego)

10. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy (wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego)

11. Niezarejestrowane znaki towarowe (przesłanki i formy ochrony)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020

- R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14B, Warszawa 2017, wyd. 2

- J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2019, wyd. 5

- A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej, Warszawa 2010

- P.Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

- J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009

- A.Tischner, Odpowiedzialność za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008

- M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007

- R. Skubisz, Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, Warszawa 2008

- R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, Kraków 2006, wyd. 2

- R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji, Kraków 2004

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.