Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-126 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chwalba
Prowadzący grup: Jakub Chwalba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student posiada wiedzę na temat kształtowania się regulacji dotyczącej nieuczciwej konkurencji, zależności pomiędzy działaniem przedsiębiorców ich społeczną oceną i kształtem regulacji prawnej

Zna generalne zasady dotyczące prawa reklamy i marketingu.

Zna regulacje prawne dotyczące ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Ma wiedzę na temat etycznych podstaw funkcjonowania procesów gospodarczych oraz ochrony własności intelektualnej.

Umiejętności:

Rozumie w jaki sposób zasady i mechanizmy prawne chronią przed nieuczciwą konkurencją

Potrafi je interpretować i nałożyć na konkretny stan faktyczny

Rozumie zasady ochrony konsumentów w kontekście działalności konkurencyjnej przedsiębiorców

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość jakie znaczenie ma właściwe podejście przedsiębiorcy w kontekście ochrony przed nieuczciwą konkurencją

Przestrzega prawa, szanuje zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja kierunkowa na wykładzie, ocena ciągła, ocena podsumowująca.

Metody dydaktyczne:

• Metody podające

o objaśnienie lub wyjaśnienie

o odczyt

o opis

o prezentacja multimedialna

o wykład informacyjny

• Metody problemowe

o metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

o metody aktywizujące – metoda przypadków

o metody aktywizujące – wykład problemowy


Wykład, omawianie kazusów i orzecznictwa z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej.


Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Pojęcie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rola klauzuli generalnej ustawy. Stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji. Roszczenia w zakresie ochrony cywilnoprawnej.

Regulacja nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów i wzajemna relacja obu ustaw.

Pełny opis:

Geneza, źródła i rozwój prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1. Płaszczyzna międzynarodowa i krajowa

1.1. Konwencja Paryska

1.2. Prawo nieuczciwej konkurencji w Europie

1.2.1. Ustawy niemieckie

1.2.2. Skarga pasing off

1.2.3. Pozostałe kraje

1.3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r.

2. Związek z prawami własności intelektualnej

2.1. Przedmiot ochrony w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3. Obowiązujące źródła prawa krajowego

II. Konstrukcja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

1.1. Pojęcie przedsiębiorcy

1.2. Konstrukcja czynu nieuczciwej konkurencji

1.3. Sprawca czynu nieuczciwej konkurencji

2. Relacja prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do prawa antymonopolowego

2.1 Cele i aksjologia obu regulacji

2.2 Zakres wspólny

3. Klauzula generalna ustawy

3.1. Przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji

3.2. Wykładnia pojęcia „dobrych obyczajów”

3.3. Funkcje klauzuli generalnej w ustawie

3.4. Niestypizowane czyny nieuczciwej konkurencji

III. Stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji

1. Ochrona nazw handlowych (oznaczeń przedsiębiorstw)

1.1. Przesłanki ochrony przed nieuczciwym używaniem oznaczeń przedsiębiorstw

1.2. Kolizja oznaczeń przedsiębiorstw poprzez użycie nazwisk przedsiębiorców

2. Ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem

2.1. Stosowanie oznaczeń wprowadzających w błąd

2.1.1. Rodzaje oznaczeń

2.1.2. Zakres ochrony

2.2. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu

2.2.1. Pojęcie niewolniczego naśladownictwa

2.2.3. Interpretacja przesłanki wprowadzenia w błąd

2.3.1. Pojęcie przeciętnego konsumenta

3. Tajemnica przedsiębiorstwa

3.1. Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

3.2. Przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa

3.3. Nabycie chronionych informacji w dobrej wierze od nieuprawnionego

3.4. Stosowanie art. 11 do pracowników przedsiębiorcy

3.5. Umowy transferu know-how

4 .Utrudnianie dostępu do rynku

4.1. Praktyki dumpingowe

4.2. Bojkot

4.3. Praktyki dyskryminacyjne

4.4. Pobieranie opłat za przyjęcie do sprzedaży

4.5 Ograniczanie wyboru kontrahenta

5. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami

5.1. Reklama nieuczciwa

5.2. Reklama wprowadzająca w błąd

5.3. Reklama nierzeczowa

5.4. Reklama uciążliwa

5.5. Reklama ukryta

5.6. Istota i warunki dopuszczalności reklamy porównawczej

5.7. Odpowiedzialność agencji reklamowej

6. Oznaczenia geograficzne na gruncie u.z.n.k.

6.1. Geograficzne oznaczenia kwalifikowane i niekwalifikowane

6.2. Zakres ochrony oznaczeń na gruncie uznk

6.3. Inne podstawy ochrony oznaczeń geograficznych

7. Pozostałe czyny nieuczciwej konkurencji

7.1. Rozpowszechnianie fałszywych informacji

7.2. Nakłanianie do nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych

7.3. Sprzedaż lawinowa

7.4. Sprzedaż pod marką własną

7.5. Przesyłanie niezamawianej informacji handlowej (spamming)

IV. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

1. Relacja do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1.1. Interesy konsumentów jako przedmiot ochrony

2. Konstrukcja ustawy

2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy

2.2. Znaczenie pojęcia przeciętnego konsumenta

2.3. Pojęcie nieuczciwej i agresywnej praktyki handlowej

3. Katalog nieuczciwych działań przedsiębiorców

3.1. Praktyki nieuczciwe

3.2. Praktyki agresywne

3.3. System argentyński

3.4. Kodeksy dobrych praktyk

V. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

1. Roszczenia cywilnoprawne z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1.1. Katalog roszczeń

1.1.1. Roszczenia o charakterze niemajątkowym lub mieszanym

1.1.2. Roszczenia majątkowe

1.1.3. Rozkład ciężaru dowodu

1.2. Legitymacja bierna i czynna

1.3. Przedawnienie roszczeń i pozostałe zagadnienia procesowe

1.3.1. Szykana procesowa jako czyn nieuczciwej konkurencji

Literatura:

Podstawowe akty prawne:

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t. jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z pózn. zm.

• Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. z 2007r., nr 171, poz. 1206

Literatura podstawowa:

• E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LexisNexis, Warszawa 2008

• A. Michalak „Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym”, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

• Janusz Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006

• M. Sieradzka, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Warszawa 2008

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.