Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-130 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kasprzycki
Prowadzący grup: Dariusz Kasprzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu komercjalizacji i transferu technologii ze szczególnym uwzględnieniem procesu komercjalizacji w szkołach wyższych.

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu komercjalizacji i transferu technologii ze szczególnym uwzględnieniem procesu komercjalizacji w szkołach wyższych.

Efekty kształcenia:

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, zarządzania, komercjalizacji praw własności intelektualnej i transferu technologii, rozumie pojęcia i zasady tego zakresu a także ma świadomość znaczenia i właściwie postrzega rolę zarządzania zasobami intelektualnymi w działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej: K_W04(1), K_W05 (2), K_W06 (3); K_W01 (2), K_W10 (1) K_U01 (3); K_K02 (2);

2. Potrafi pracując indywidualnie lub w zespole gromadzić, integrować informacje związane z poszukiwaniem partnerów biznesowych i opcji komercjalizacji własności intelektualnej, wykorzystywać je dla zakładanych celów oraz ma świadomość problemów związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem informacjami, w tym informacjami stanowiącymi dane osobowe: K_U05(2); K_U06(2); K_K05 (1)

3. Rozumie potrzebę i rolę jaka odgrywa kreatywność w procesach poszukiwania partnerów biznesowych, komercjalizacji i transferu technologii, a w ramach tych działań jest otwarty do podejmowania kontaktów zawodowych i biznesowych opartych na zaufaniu i etyce zawodowej: W_W014 (1); K_); K_K01(1); K_K02 (2);K_K03(1);


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru + kazus

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżące sprawdzania wiadomości studentów w trakcie ćwiczeń, z identyfikacja aktywnych studentów,

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające

o objaśnienie lub wyjaśnienie

o prelekcja

o prezentacja multimedialna

• Metody problemowe

o metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Wykład, omawianie orzecznictwa oraz praktycznych przykładów (kazusów) z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej.


Bilans punktów ECTS:

6 ECTS (6x25= 150) w tym:

76 godzin kontaktowych

74 godziny niekontaktowe (zapoznawanie się z literaturą, praca własna – zapoznanie z aktami normatywnymi, literaturą, przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się do egzaminu)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie prawnych uwarunkowań, przedmiotu, form i narzędzi komercjalizacji praw własności intelektualnej oraz transferu technologii, ze szczególnym uwzględnieniem modeli transferu technologii z uczelni do przemysłu.

Pełny opis:

I. Komercjalizacja i transfer technologii

1. Definicje, przedmiot

2. Pojęcie transferu technologii i jego prawne formy

3. Prawa własności intelektualnej jako przedmiot komercjalizacji (charakterystyka)

3.1 Wynalazki i know-how jako rezultat badań i prac rozwojowych o największym potencjale rynkowym i komercjalizacyjnym

4. Formy transferu technologii

5. Bariery transferu technologii (prawne, organizacyjne)

II. Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii

1. Rola umów w transferze technologii

2. Umowy przenoszące prawa wyłączne

2.1 Uwarunkowania prawne umów przenoszących prawa wyłączne

3. Umowy licencyjne

3.1. Charakterystyka umów licencyjnych

3.2 Zasady redagowania umów licencyjnych dotyczących praw autorskich oraz praw własności przemysłowej

3.3 Rodzaje umów licencyjnych

 Licencja wyłączna

 Licencja wyłączna "słaba" i "mocna"

 Licencja niewyłączna

 Licencja pełna i ograniczona

 Licencja aktywna

 Licencja otwarta

 Licencja dorozumiana

 Licencja przymusowa

 sublicencje

3.4 Struktura i treść umów licencyjnych w zakresie transferu technologii

4. Umowy know-how

5. Umowy o wspólności praw

6. Umowy o dokonanie prac badawczych (zleconych)

III. Wnoszenie praw własności intelektualnej do spółek handlowych jako forma komercjalizacji

1. Zdolność aportowa praw własności intelektualnej

2. Wycena praw własności intelektualnej

3. Spółki spin-off i spin-out jako rodzaj transferu technologii

IV. Transfer technologii z uczelni do przemysłu

1. Prawne, organizacyjne, psychologiczne bariery współpracy

2. Rola uczelnianych spółek celowych w komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych oraz transferze technologii

3. Centra Transferu Technologii (funkcje, kompetencje)

4. Inkubatory przedsiębiorczości

5. Uczelniane spółki celowe

5.1 Tworzenie

5.2 Pozyskiwanie funduszy

453 Zalety/wady

6. Uczelniane regulaminy ds. własności intelektualnej i regulaminy tworzenia spółek spin-off

7. Transfer technologii w międzynarodowych projektach badawczych

V. Organizacja transferu technologii

1. Wewnętrzne regulacje wspierające transfer technologii (regulaminy ds. komercjalizacji i transferu technologii

2. Zaplecze organizacyjne i osobowe wspierające procesy komercjalizacji

3. Źródła pozyskiwania partnerów biznesowych (licencjobiorców, inwestorów, odbiorców technologii)

VI. Prawo konkurencji a transfer technologii

1. Ograniczenia transferu technologii wynikające z prawa konkurencji

2. Zwolnienia grupowe

Literatura:

Podstawowe akty prawne:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.; dalej jako p.w.p.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, t.j. z póżn. zm)

Ustawa o szkolnictwie wyższym, (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572)

Uzupełniające akty prawne:

Rozporządzenie Komisji nr 772/2004 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. Urz. UE L 123, z 27.4.2004 r.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. 2007 r. Nr 137 poz. 963)

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz. Warszawa 2016.

Materiały z wykładów oraz ćwiczeń

M. Grzeczak, A. Szewc, K. Zioło: Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii, PARP, warszawa 2006

Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, pod red.

K. Santarek, PARP, Warszawa 2008

Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, praca zbiorowa pod red. D. Markiewicza, Kraków 2006

Literatura uzupełniająca:

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Siły motoryczne i bariery, pod red. K. Matusiaka, J. Gulińskiego, PARP, Warszawa, 2010

Innowacje i transfer technologii, słownik pojęć, pod red. K. Matusiaka, PARP, Warszawa 2005

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.