Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-130-CW Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kasprzycki
Prowadzący grup: Dariusz Kasprzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem ćwiczeń jest przedstawienie i analiza wybranych praktycznych aspektów komercjalizacji własności intelektualnej. Studenci dokonują samodzielną analizę w oparciu o studium przypadku przygotowanego przez prowadzącego.

Efekty kształcenia:

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, zarządzania, komercjalizacji praw własności intelektualnej i transferu technologii, rozumie pojęcia i zasady tego zakresu a także ma świadomość znaczenia i właściwie postrzega rolę zarządzania zasobami intelektualnymi w działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej: K_W04(1), K_W05 (2), K_W06 (3); K_W01 (2), K_W10 (1) K_U01 (3); K_K02 (2);

2. Potrafi pracując indywidualnie lub w zespole gromadzić, integrować informacje związane z poszukiwaniem partnerów biznesowych i opcji komercjalizacji własności intelektualnej, wykorzystywać je dla zakładanych celów oraz ma świadomość problemów związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem informacjami, w tym informacjami stanowiącymi dane osobowe: K_U05(2); K_U06(2); K_K05 (1)

3. Rozumie potrzebę i rolę jaka odgrywa kreatywność w procesach poszukiwania partnerów biznesowych, komercjalizacji i transferu technologii, a w ramach tych działań jest otwarty do podejmowania kontaktów zawodowych i biznesowych opartych na zaufaniu i etyce zawodowej: W_W014 (1); K_); K_K01(1); K_K02 (2);K_K03(1);

Wymagania wstępne:

Uczestnictwo w kursie podstawowym

Forma i warunki zaliczenia:

obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżące sprawdzania wiadomości studentów w trakcie ćwiczeń, z identyfikacja aktywnych studentów,

Metody dydaktyczne:

Metody podające

o objaśnienie lub wyjaśnienie

o prezentacja multimedialna

• Metody problemowe

o metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Omawianie orzecznictwa oraz praktycznych przykładów (kazusów) z uwzględnieniem metody interaktywnej.

Bilans punktów ECTS:

0

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia są praktycznym uzupełnieniem materiału poruszanego na wykładzie

Pełny opis:

I. Komercjalizacja i transfer technologii

1. Definicje, przedmiot

2. Pojęcie transferu technologii i jego prawne formy

3. Prawa własności intelektualnej jako przedmiot komercjalizacji (charakterystyka)

3.1 Wynalazki i know-how jako rezultat badań i prac rozwojowych o największym potencjale rynkowym i komercjalizacyjnym

4. Formy transferu technologii

5. Bariery transferu technologii (prawne, organizacyjne)

II. Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii

1. Rola umów w transferze technologii

2. Umowy przenoszące prawa wyłączne

2.1 Uwarunkowania prawne umów przenoszących prawa wyłączne

3. Umowy licencyjne

3.1. Charakterystyka umów licencyjnych

3.2 Zasady redagowania umów licencyjnych dotyczących praw autorskich oraz praw własności przemysłowej

3.3 Rodzaje umów licencyjnych

 Licencja wyłączna

 Licencja wyłączna "słaba" i "mocna"

 Licencja niewyłączna

 Licencja pełna i ograniczona

 Licencja aktywna

 Licencja otwarta

 Licencja dorozumiana

 Licencja przymusowa

 sublicencje

3.4 Struktura i treść umów licencyjnych w zakresie transferu technologii

4. Umowy know-how

5. Umowy o wspólności praw

6. Umowy o dokonanie prac badawczych (zleconych)

III. Wnoszenie praw własności intelektualnej do spółek handlowych jako forma komercjalizacji

1. Zdolność aportowa praw własności intelektualnej

2. Wycena praw własności intelektualnej

3. Spółki spin-off i spin-out jako rodzaj transferu technologii

IV. Transfer technologii z uczelni do przemysłu

1. Prawne, organizacyjne, psychologiczne bariery współpracy

2. Rola uczelnianych spółek celowych w komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych oraz transferze technologii

3. Centra Transferu Technologii (funkcje, kompetencje)

4. Inkubatory przedsiębiorczości

5. Uczelniane spółki celowe

5.1 Tworzenie

5.2 Pozyskiwanie funduszy

453 Zalety/wady

6. Uczelniane regulaminy ds. własności intelektualnej i regulaminy tworzenia spółek spin-off

7. Transfer technologii w międzynarodowych projektach badawczych

V. Organizacja transferu technologii

1. Wewnętrzne regulacje wspierające transfer technologii (regulaminy ds. komercjalizacji i transferu technologii

2. Zaplecze organizacyjne i osobowe wspierające procesy komercjalizacji

3. Źródła pozyskiwania partnerów biznesowych (licencjobiorców, inwestorów, odbiorców technologii)

VI. Prawo konkurencji a transfer technologii

1. Ograniczenia transferu technologii wynikające z prawa konkurencji

2. Zwolnienia grupowe

Literatura:

J. Sieńczyło-Chlabicz, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz. Warszawa 2016.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.