Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo a Internet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-132 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo a Internet
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Ożegalska-Trybalska
Prowadzący grup: Justyna Ożegalska-Trybalska, Sybilla Stanisławska-Kloc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemu prawa, zna rodzaje źródeł prawa, wie jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa a innymi naukami społecznymi. K_W01(3); Ma wiedze o rodzajach więzi i aktywności społecznych poddawanych regulacji prawnej oraz o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesu legislacyjnego K_W04 (2); Potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad i przepisów prawa do identyfikacji przypadków naruszenia prawa i jego unikania K_U03 (2), Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować opinie. K_U06 (2); Ma świadomość wagi swojej działalności i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K01 (2); Jest świadomy problemów dotyczących pozyskiwania informacji, zarządzania nią i późniejszego wykorzystywania K_K05 (2);

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, testowy (20 pytań jednokrotnego wyboru) + max. 2 pytania opisowe lub kazusowe.


Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS na 2 tygodnie przed planowanym egzaminem; możliwość przystąpienia bez wstępnych warunków do egzaminu przedterminowego przeprowadzanego na ostatnim wykładzie. Terminy kolejnych egzaminów w tej samej formie w sesji. Do I terminu egzaminu student nie musi przystąpić w sesji zasadniczej. Dla studentów niedowidzących, słabosłyszących przewidziana możliwość zaliczenia w formie ustnej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja kierunkowa na wykładzie, ocena ciągła, ocena podsumowująca

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające

o objaśnienie lub wyjaśnienie

o prelekcja

o prezentacja multimedialna

• Metody problemowe

o metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Wykład, omawianie orzecznictwa z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej.


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS (4 x 25 = 100) w tym:

51 godzin kontaktowych

49 godzin niekontaktowych (zapoznawanie się z literaturą, praca na stronie kursu w systemie Pegaz, praca własna – zapoznanie z aktami normatywnymi, literaturą, orzecznictwem, przygotowanie do egzaminu itp.)


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z problematyką wpływu Internetu i handlu elektronicznego na różne dziedziny prawa, w tym w szczególności prawo cywilne, prawo konsumenckie, prawo własności intelektualnej , a także omówienie podstawowych regulacji w tej dzieci w celu nabycia umiejętności oceny sytuacji prawnych i naruszeń związanych z obrotem elektronicznym

Pełny opis:

1. Źródła prawa internetu – na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym.

2. Wpływ Internetu na wybrane gałęzie prawa – stosowanie prawa w odniesieniu do działań dokonywanych w internecie

3 Obrót cywilnoprawny i handel elektroniczny (składanie oświadczeń woli i zawieranie umów przez Internet, podpis elektroniczny, umowy zawierane z konsumentami (ochrona konsumentów, obowiązki informacyjne)

4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

- odpowiedzialność usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną

5. Prawa własności intelektualnej w Internecie (ochrona i naruszenie praw autorskich i pokrewnych w sieci (nowe kategorie utworów; dozwolony użytek w sieciach komputerowych; licencje CC; odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich w sieci (zasady wyłączenia odpowiedzialności)

- ochrona baz danych (publiczne bazy danych, re-use)

- ochrona praw własności przemysłowej (patentowanie rozwiązań dot. handlu elektronicznego, wynalazki implementowane przy użyciu komputera)

6. Domeny internetowe

- naruszenie praw osób trzecich w związku z rejestracją i używaniem domen internetowych, działalność sądów polubownych ds. domen internetowych

- znak towarowy a domena

7. Nieuczciwa konkurencja i reklama w Internecie

- reklama kontekstowa; spamming

8. Ochrona danych osobowych w sieciach informatycznych (adresy e-mailowe jako dane osobowe, zabezpieczenie danych osobowych w sieciach informatycznych

przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Literatura:

Podstawowe akty prawne:

• Kodeks cywilny

• Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

• Ustawa o ochronie baz danych

Uzupełniające akty prawne:

- kodeks karny

Literatura podstawowa:

 Prawo Internetu pod red. Pawła Podreckiego, Warszawa 2004

 A. Stosio: Umowy zawierane przez Internet, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

 W.J.Kocot, Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa 2004

 J.Ożegalska-Trybalska: Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, nr 84

 S.Stanisławska-Kloc: Ochrona baz danych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, nr 82

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.