Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wiedzą - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-133-CW Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Karna
Prowadzący grup: Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem ćwiczeń jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat uwarunkowań zachowań człowieka, jego podmiotowości w zakresie dzielenia i tworzenia wiedzy.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. Posiada elementarną wiedzę o psycho-społecznych uwarunkowaniach zachowań człowieka, jego podmiotowości, o konstytuowaniu struktur społecznych oraz zasadach ich funkcjonowania

2. charakteryzuje cechy poszczególnych typów struktur organizacyjnych oraz wyjaśnia zastosowania tych struktur

3. dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji


Umiejętności

1. dokonuje obserwacji otaczającej rzeczywistości, pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz zasadnie argumentuje

2. integruje i poszerza wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego kształcenia, łączy ją z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla kierunku studiów, ustnie relacjonuje efekty poznania

3. wykorzystuje modele teoretyczne do opisu i analizy wybranych procesów politycznych lub gospodarczych

4. korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji

5. stosuje wiedzę specjalistyczną do współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach zawodowych


Kompetencje społeczne

1.uczestniczy w budowaniu projektów o charakterze społecznym

2. posiada umiejętność ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych i badawczych

3. pełni funkcje inicjatora różnego rodzaju przedsięwzięć oraz myśli i działa w sposób przedsiębiorczy


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się 2 formy aktywności


1. Klasyczny test (pytania zamknięte) - waga 0,8

2. Aktywność na ćwiczeniach oraz w trakcie wykładów konwersatoryjnych


Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę minimum 3,0 testu.Uzyskanie zaliczenia musi nastąpić do ostatniego dnia sesji poprawkowej semestru w którym jest realizowany przedmiot.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie klasycznego testy sprawdzana jest wiedza

Realizacja zadań na platformie e-learningoerj służy sprawdzeniu umiejętności

inicjowanie działań i uczestnictwo w dyskusjach na ćwiczeniach i w trakcie konwersatoryjnej części wykładów sprawdza kompetencje społeczne

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Za przedmiot przyznawane jest 6 punktów ECTS w tym:

4 punkty - uczestnictwo w minimum 20 godzinach wykładów w formie tradycyjnej

2 punkty - praca na platformie e-learningowej - analiza materiałów źródłowych, uczestnictwo w forum dyskusyjnym opracowanie zadań rozwiązywanie

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Skrócony opis:

Pojęcie i istota zarządzania wiedzą.· Proces zarządzania wiedzą.· System zarządzania wiedzą.· Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą. Systemy z bazą wiedzy. Model zarządzania wiedzą

Pełny opis:

W ramach zajęć student poznaje podstawowe definicje i koncepcje zarządzania wiedzą. Szczególną uwagę przykłada się do współczesnych metod i koncepcji zarządzania wiedzą w kontekście tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Prezentowana jest koncepcja kapitału ludzkiego oraz proces jego tworzenia i doskonalenia. Kolejną grupę tematyczną stanowią systemy zarządzania wiedzą oraz informatyczne narzędzia służące wspomaganiu zarządzania wiedzą. Spośród omawianych systemów szczególną uwagę przykłada się do systemów z bazą wiedzy, ekspertowych i sieci neuronowych.W kontekście współczesnych koncepcji zarządzani publicznego rozważane są modele zarządzania wiedzą w jednostkach administracji publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gladstone B.: Zarządzanie wiedzą, Petit, Warszawa 2004.Grudzewski

2. W., Hejduk I. K.: Przedsiębiorstwo przyszłości Praca zbiorowa, Difin, Warszawa 2000.

3. Grudzewski W., Hejduk I. K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.

4. Kisielnicki J.: (red) Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Monografie i opracowania 4, WSHiP w Warszawie, Warszawa 2003.Kisielnicki J.:

5. Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, AE Wrocław, Wrocław 2004.

6. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa Wł.: Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW 2005

Literatura uzupełniająca

:Podana i dostępna na platformie e-learningowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.